ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

វិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩)

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ វិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩)។

Travel Restrictions Issued by the Royal Government of Cambodia in Relation to the Novel Coronavirus (COVID-19).
ខាងក្រោមនេះជា វិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) របស់ក្រសួងការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ កម្ពុុជាមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

 


ចែករំលែក៖