ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះជនបរទេស និងការកាត់បន្ថយជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនANA ក្នុងពេលមានការរីករាលដាលកូវីដ១៩

ចែករំលែក៖

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះជនបរទេស និងការកាត់បន្ថយជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនANA ក្នុងពេលមានការរីករាលដាលកូវីដ១៩។
ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ៖


ចែករំលែក៖