ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖