ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជំរុញការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជំរុញការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល។ សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖សិលា


ចែករំលែក៖