ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថានឯកអគ្គរាជកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវអោយបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងជៀសអោយឆ្ងាយពីតំបន់ដែលមានបាតុកម្ម

ចែករំលែក៖

ស្ថានឯកអគ្គរាជកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវអោយបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងជៀសអោយឆ្ងាយពីតំបន់ដែលមានបាតុកម្ម។
សូមអានសេចក្តីអំពាវនាវខាងក្រោមនេះ៖


ចែករំលែក៖