ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។ សូមអាននូវខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖


ចែករំលែក៖