ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បើករដូវកាលថ្មីនៅអង់គ្លេស Premier League ក្រុម Leicester, Tottenham, ManCity ជួបក្រុមខ្សោយជាង ខ្លួនថ្ងៃបើកឆាក

ចែករំលែក៖

Hull-City-vs-Leicester-City

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះក្រុម Leicester, Tottenham, ManCity ជាក្រុមមានប្រវត្តិ ល្អ ស្វាគមន៍ក្រុមខ្សោយជាងខ្លួនក្នុងថ្ងៃ បើកឆាករដូវកាលថ្មី ២០១៦-២០១៧ ។

Hull Vs Leicester
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rizespor ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Torino ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ PSG ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Barcelona ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Man United ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/10/15Hull 1 – 1 Leicester
14/03/15Leicester 0 – 0 Hull
28/12/14Hull 0 – 1 Leicester
26/12/12Hull 0 – 0 Leicester
23/09/12Leicester 3 – 1 Hull
24/03/12Leicester 2 – 1 Hull
ទស្សនៈWDW:Hull 0 – 2 Leicester
ទស្សនៈPD:Hull 2 – 2 Leicester
ទស្សនៈAsianB: Leicester ​អាចឈ្នះ

Burnley Vs Swansea
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bolton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្ន​ះ Rangers ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sociedad ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swindon ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wolverhampton​៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rennes ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/15Burnley 0 – 1 Swansea
23/08/14Swansea 1 – 0 Burnley
16/04/11Burnley 2 – 1 Swansea
28/08/10Swansea 1 – 0 Burnley
11/01/09Burnley 0 – 2 Swansea
20/09/08Swansea 1 – 1 Burnley
ទស្សនៈWDW:Burnley 1 – 0 Swansea
ទស្សនៈPD:Burnley 2 – 0 Swansea
ទស្សនៈAsianB: Burnley ​អាចឈ្នះ

Crystal Vs West Brom
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fulham ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bromley ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Valencia ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Plymouth ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Torquay ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Mallorca ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16West Brom 3 – 2 Crystal
03/10/15Crystal 2 – 0 West Brom
18/04/15Crystal 0 – 2 West Brom
25/10/14West Brom 2 – 2 Crystal
08/02/14Crystal 3 – 1 West Brom
04/01/14West Brom 0 – 2 Crystal
ទស្សនៈWDW:Crystal 1 – 1 West Brom
ទស្សនៈPD:Crystal 1 – 1 West Brom
ទស្សនៈAsianB: West Bromអាចឈ្នះ

Everton Vs Tottenham
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Betis ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Man United ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Espanyol ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Juventus ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ InterMilan ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/01/16Everton 1 – 1 Tottenham
29/08/15Tottenham 0 – 0 Everton
24/05/15Everton 0 – 1 Tottenham
30/11/14Tottenham 2 – 1 Everton
09/02/14Tottenham 1 – 0 Everton
03/11/13Everton 0 – 0 Tottenham
ទស្សនៈWDW: Everton 0-2 Tottenham
ទស្សនៈPD: Everton 2 – 2 Tottenham
ទស្សនៈAsianB: Everton ​អាចឈ្នះ

Middlesbrough Vs Stoke
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aston Villa ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Udinese ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sociedad ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Preston ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Orlando ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hamburger ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/03/09Stoke 1 – 0 Middlesbrough
30/08/08Middlesbrough 2 – 1 Stoke
01/02/98Stoke 1 – 2 Middlesbrough
23/08/97Middlesbrough 0 – 1 Stoke
08/04/95Middlesbrough 2 – 1 Stoke
31/12/94Stoke 1 – 1 Middlesbrough
ទស្សនៈWDW:Middlesbrough 0-1 Stoke
ទស្សនៈPD:Middlesbrough 3 – 0 Stoke
ទស្សនៈAsianB: Stoke ​អាចឈ្នះ

Southampton Vs Watford
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Groningen ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Espanyol ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bilbao ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Anzhi ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ QPR ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lorient ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/01/16Southampton 2 – 0 Watford
23/08/15Watford 0 – 0 Southampton
25/02/12Watford 0 – 3 Southampton
01/10/11Southampton 4 – 0 Watford
08/04/09Watford 2 – 2 Southampton
18/10/08Southampton 0 – 3 Watford
ទស្សនៈWDW:Southampton0-1Watford
ទស្សនៈPD:Southampton 3 – 0 Watford
ទស្សនៈAsianB: Watford អាចឈ្នះ

ManCity Vs Sunderland
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dortmund ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Arsenal ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dijon ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Montpellier ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dortmund ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/02/16Sunderland 0 – 1 ManCity
26/12/15ManCity 4 – 1 Sunderland
23/09/15Sunderland 1 – 4 ManCity
01/01/15ManCity 3 – 2 Sunderland
04/12/14Sunderland 1 – 4 ManCity
17/04/14ManCity 2 – 2 Sunderland
ទស្សនៈWDW:ManCity2-0Sunderland
ទស្សនៈPD:ManCity 3 – 0 Sunderland
ទស្សនៈAsianB: ManCity អាចឈ្នះ ៕


ចែករំលែក៖