ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Monaco, Lille, Lorient, Angers ​​រំពឹងឈ្នះនៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

NicevsNantesdff9d

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះក្រុម Monaco, Lille, Lorient, Angers ​​ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អនិងមានរំពឹងឈ្នះគូប្រកួតទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដី របស់ខ្លួន។

Nantes Vs Monaco
Nantes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bilbao ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Empoli ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dijon ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Napoli ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Guingamp ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Villarreal ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16Nantes 0 – 0 Monaco
22/11/15Monaco 1 – 0 Nantes
18/01/15Monaco 1 – 0 Nantes
25/08/14Nantes 0 – 1 Monaco
07/04/14Monaco 3 – 1 Nantes
25/11/13Nantes 0 – 1 Monaco

Lorient Vs Bastia
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bordeaux ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Watford ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Caen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Braunschweiger ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Genoa ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ ParisSG ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/16Bastia 0 – 0 Lorient
16/08/15Lorient 1 – 1 Bastia
01/03/15Lorient 2 – 0 Bastia
05/10/14Bastia 0 – 2 Lorient
02/03/14Lorient 1 – 1 Bastia
05/10/13Bastia 4 – 1 Lorient
Toulouse Vs Bordeaux
Toulouse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nice ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Guimarães ៦-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Marseille ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bordeaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lorient ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Osasuna ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Saint-Étienne ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/03/16Toulouse 4 – 0 Bordeaux
20/09/15Bordeaux 1 – 1 Toulouse
22/03/15Toulouse 2 – 1 Bordeaux
04/01/15Bordeaux 2 – 1 Toulouse
02/11/14Bordeaux 2 – 1 Toulouse
29/10/14Toulouse 1 – 3 Bordeaux

Angers Vs Nice
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guingamp ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bournemouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Montpellier ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Nice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Napoli ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sporting ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rennes ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Nice 2 – 1 Angers
30/08/15Angers 1 – 1 Nice
03/02/08Angers 3 – 1 Nice
07/04/01Angers 0 – 0 Nice
21/10/00Nice 2 – 0 Angers

Lille Vs Dijon
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Qabala ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Qabala ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Metz ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Dijon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nancy ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Metz ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Nantes ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/07/13Dijon 2 – 3 Lille
22/04/12Dijon 0 – 2 Lille
11/12/11Lille 2 – 0 Dijon

Rennes Vs Nancy
Rennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Guingamp ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Swansea ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Nice ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Nancy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dijon ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Gijón ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lyon ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/13Rennes 2 – 1 Nancy
31/03/13Rennes 0 – 2 Nancy
10/11/12Nancy 1 – 3 Rennes
26/09/12Rennes 3 – 2 Nancy
04/02/12Nancy 0 – 0 Rennes
08/01/12Rennes 3 – 0 Nancy

បារាំង Ligue 2
Lens Vs Amiens
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Tours ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ajaccio ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nîmes ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Amiens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Strasbourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Clermont ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Niort ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/02/12Lens 1 – 1 Amiens
13/09/11Amiens 1 – 2 Lens
07/04/09Amiens 0 – 0 Lens
25/10/08Lens 2 – 0 Amiens ៕


ចែករំលែក៖