ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Sheff Wed, Blackburn, Fulham, QPR សង្ឃឹម៣ពិន្ទុពីគូប្រកួតនៅ អង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

sdew

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះក្រុម Sheff Wed, Blackburn, Fulham, QPR ជាក្រុមដែលមានសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុពីគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Sheff Wed Vs Leeds
Sheff Wed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cambridge ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Norwich ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Burton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leeds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fleetwood ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Birmingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fulham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Sheff Wed 2 – 0 Leeds
22/08/15Leeds 1 – 1 SheffWed
25/04/15SheffWed 1 – 2 Leeds
04/10/14Leeds 1 – 1 Sheff Wed
11/01/14SheffWed 6 – 0 Leeds
17/08/13Leeds 1 – 1 Sheff Wed

Birmingham Vs Wolverhampton
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Oxford ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leeds ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wigan១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crawley ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Reading ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Ipswich ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/03/16Wolverhampton0-0Birmingham
31/10/15Birmingham0-2Wolverhampton
11/04/15Birmingham2-1Wolverhampton
01/11/14Wolverhampton0-0Birmingham
01/04/13Birmingham2-3Wolverhampton
09/12/12Wolverhampton1-0Birmingham

Blackburn Vs Burton
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mansfield ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Wigan ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cardiff ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bury ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bristo ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sheff Wed ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Bristol Vs Newcastle
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wycombe ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Burton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Norwich ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fulham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Reading ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/03/10Bristol 2 – 2 Newcastle
03/10/09Newcastle 0 – 0 Bristol
01/04/78Bristol 3 – 1 Newcastle
05/11/77Newcastle 1 – 1 Bristol
05/02/77Bristol 1 – 1 Newcastle
28/08/76Newcastle 0 – 0 Bristol

Fulham Vs Cardiff
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leyton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Preston ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Leeds ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bristol ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ QPR ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Blackburn ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Fulham 2 – 1 Cardiff
08/08/15Cardiff 1 – 1 Fulham
10/01/15Cardiff 1 – 0 Fulham
30/08/14Fulham 1 – 1 Cardiff
08/03/14Cardiff 3 – 1 Fulham
28/09/13Fulham 1 – 2 Cardiff

Huddersfield Vs Barnsley
Huddersfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Shrewsbury ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newcastle ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Aston Villa ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Northampton ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Derby ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ QPR ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/08/15Barnsley 2 – 1 Huddersfield
01/03/14Huddersfield 5 – 0 Barnsley
31/08/13Barnsley 2 – 1 Huddersfield
04/05/13Huddersfield 2 – 2 Barnsley
10/11/12Barnsley 0 – 1 Huddersfield
15/05/06Huddersfield 1 – 3 Barnsley

Nottingham Vs Wigan
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Doncaster ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brighton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brentford ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oldham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Blackburn ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Birmingham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/02/15Nottingham 3 – 0 Wigan
01/10/14Wigan 0 – 0 Nottingham
01/03/14Nottingham 1 – 4 Wigan
31/08/13Wigan 2 – 1 Nottingham
29/08/12Nottingham 1 – 4 Wigan
19/03/05Nottingham 1 – 1 Wigan

QPR Vs Preston
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Swindon ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cardiff ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barnsley ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hartlepool ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fulham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Derby ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Preston 1 – 1 QPR
07/11/15QPR 0 – 0 Preston
19/02/11Preston 1 – 1 QPR
20/11/10QPR 3 – 1 Preston
27/03/10Preston 2 – 2 QPR
17/10/09QPR 4 – 0 Preston

Reading Vs Brighton
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Plymouth ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wolverhampton ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Newcastle ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Colchester ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nottingham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Rotherham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/03/16Brighton 1 – 0 Reading
31/10/15Reading 1 – 1 Brighton
11/03/15Reading 2 – 1 Brighton
26/12/14Brighton 2 – 2 Reading
08/03/14Brighton 1 – 1 Reading
04/01/14Brighton 1 – 0 Reading

Rotherham Vs Brentford
Rotherham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Morecambe ៤-៤ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Aston Villa ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brighton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Exeter ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ipswich ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Rotherham 2 – 1 Brentford
17/10/15Brentford 2 – 1 Rotherham
10/01/15Brentford 1 – 0 Rotherham
30/08/14Rotherham 0 – 2 Brentford
26/03/14Rotherham 3 – 0 Brentford
05/10/13Brentford 0 – 1 Rotherham

Derby Vs Aston Villa
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Grimsby ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barnsley ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Preston ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Aston Villa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Luton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Huddersfield ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/08/11Derby 2 – 0 Aston Villa
12/04/08Derby 0 – 6 Aston Villa
03/11/07Aston Villa 2 – 0 Derby
12/01/02Aston Villa 2 – 1 Derby
22/12/01Derby 3 – 1 Aston Villa
24/02/01Derby 1 – 0 Aston Villa ៕


ចែករំលែក៖