ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា Sunderland​, West Ham, PSG, Benfica, Braga, Midtjylland រំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ses

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ក្រុម Sunderland​, West Ham, PSG, Benfica, Braga, Midtjylland ជាក្រុមដែល មានប្រៀបនិងមានរំពឹងឈ្នះគូប្រកួតក្នុង ទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស Premier League
Sunderland(16) Vs Middlesbrough(9)
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Montpellier ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dortmund ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ManCity ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Udinese ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sociedad ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Stoke ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/10/12Sunderland 0 – 1 Middlesbrough
09/02/12Middlesbrough 1 – 2 Sunderland
29/01/12Sunderland 1 – 1 Middlesbrough
10/01/09Middlesbrough 1 – 1 Sunderland
20/09/08Sunderland 2 – 0 Middlesbrough
26/04/08Sunderland 3 – 2 Middlesbrough
ទស្សនៈWDW:Sunderland 1 – 0 Middlesbrough
ទស្សនៈPD:Sunderland 2 – 2 Middlesbrough
ទស្សនៈAsianB: Middlesbrough ​អាចឈ្នះ

West Ham(17) Vs Bournemouth(20)
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Juventus ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chelsea ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Astra ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Valencia ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Angers ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Man United ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/01/16Bournemouth 1 – 3 West Ham
22/08/15West Ham 3 – 4 Bournemouth
13/07/13Bournemouth 0 – 2 West Ham
ទស្សនៈWDW:West Ham 2 – 0 Bournemouth
ទស្សនៈPD:West Ham 2 – 0 Bournemouth
ទស្សនៈAsianB: West Ham ​អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស Championship
Ipswich(13) Vs Norwich(2)
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stevenage ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brentford ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wolverhampton ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackburn ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sheff Wed ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bristol ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/05/15Norwich 3 – 1 Ipswich
09/05/15Ipswich 1 – 1 Norwich
01/03/15Norwich 2 – 0 Ipswich
23/08/14Ipswich 0 – 1 Norwich
22/04/11Ipswich 1 – 5 Norwich
28/11/10Norwich 4 – 1 Ipswich
ទស្សនៈWDW:Ipswich 1 – 2 Norwich
ទស្សនៈPD:Ipswich 1 – 0 Norwich
ទស្សនៈAsianB: pswich ​អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 1
Guingamp(9) Vs Marseille(11)
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Angers ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Caen ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Monaco ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Marseille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Girona ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Palermo ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Toulouse ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/01/16Marseille0 – 0 Guingamp
29/08/15Guingamp 2 – 0 Marseille
19/01/15Marseille 2 – 1 Guingamp
23/08/14Guingamp 0 – 1 Marseille
18/05/14Marseille 1 – 0 Guingamp
12/08/13Guingamp 1 – 3 Marseille
ទស្សនៈWDW:Guingamp 0-1Marseille
ទស្សនៈPD:Guingamp 1 – 1 Marseille
ទស្សនៈAsianB: Guingamp ​អាចឈ្នះ

Saint-Étienne(15) Vs Montpellier(4)
Saint-Étienne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wolfsburg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bordeaux ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Jerusalem ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Montpellier ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sunderland ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Betis ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Angers ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Saint-Étienne 3 – 0 Montpellier
13/09/15Montpellier 1 – 2 Saint-Étienne
26/04/15Saint-Étienne 1 – 0 Montpellier
04/12/14Montpellier 0 – 2 Saint-Étienne
04/05/14Saint-Étienne 2 – 0 Montpellier
14/12/13Montpellier 0 – 1 Saint-Étienne
ទស្សនៈWDW:Saint-Étienne 0 – 1 Montpellier
ទស្សនៈPD:Saint-Étienne 1 – 1 Montpellier
ទស្សនៈAsianB: Montpellier ​អាចឈ្នះ

PSG (7) Vs Metz(3)
PSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leicester ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lyon ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bastia ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Metz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kaiserslau ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់​ Dijon ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lille ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/04/15PSG 3 – 1 Metz
22/11/14Metz 2 – 3 PSG
24/01/08PSG 3 – 0 Metz
19/08/07Metz 0 – 0 PSG
13/05/06Metz 1 – 0 PSG
29/07/05PSG 4 – 1 Metz
ទស្សនៈWDW:PSG 2 – 0 Metz
ទស្សនៈPD:PSG 3 – 2 Metz
ទស្សនៈAsianB: PSG ​អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
Groningen(18) Vs Twente(16)
Groningen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Feyenoord ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Excelsior ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Twente ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Konyaspor ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Excelsior ​២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Feyenoord ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16Twente 2 – 0 Groningen
23/09/15Groningen 2 – 1 Twente
12/08/15Groningen 1 – 1 Twente
22/03/15Groningen 2 – 2 Twente
30/11/14Twente 1 – 2 Groningen
13/02/14Groningen 1 – 1 Twente
ទស្សនៈWDW:Groningen 1 – 1 Twente
ទស្សនៈPD:Groningen 1 – 0 Twente

Utrecht(12) Vs Akmaar(13)
Utrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Berlin ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ PSV ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Heerenveen ២-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Alkmaar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heerenveen ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ PSV ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vojvodina ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Utrecht 1 – 3 Alkmaar
20/12/15Alkmaar 2 – 2 Utrecht
08/03/15Utrecht 6 – 2 Alkmaar
21/12/14AZ 0 – 3 Utrecht
16/02/14Alkmaar 1 – 1 Utrecht
25/08/13Utrecht 2 – 0 Alkmaar
ទស្សនៈWDW:Utrecht 1 – 1 Alkmaar
ទស្សនៈPD:Utrecht 2 – 2 Alkmaar

Sparta(8) Vs Go Ahead(14)
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Breda ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ajax ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Zwolle ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Go Ahead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Al Jazira ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Den Haag ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ NEC ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16Sparta 3 – 1 Go Ahead
03/10/15Go Ahead 2 – 0 Sparta
30/03/13Go Ahead 3 – 2 Sparta
16/09/12Sparta 3 – 0 Go Ahead
31/01/12Go Ahead 1 – 2 Sparta
23/10/11Sparta 4 – 1 Go Ahead
ទស្សនៈWDW:Sparta 2 – 2 Go Ahead
ទស្សនៈPD:Sparta 2 – 2 Go Ahead

Heracles(6) Vs Feyenoord(2)
Heracles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Arouca ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Roda ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Willem II ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Feyenoord ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ PSV ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Groningen ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Twente ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/04/16Heracles 2 – 2 Feyenoord
06/12/15Feyenoord 3 – 0 Heracles
15/02/15Heracles 2 – 0 Feyenoord
19/10/14Feyenoord 2 – 1 Heracles
02/04/14Heracles 1 – 2 Feyenoord
19/12/13Heracles 1 – 1 Feyenoord
ទស្សនៈWDW:Heracles0-1Feyenoord
ទស្សនៈPD:Heracles 1 – 2 Feyenoord

ដាណឺម៉ាក Superliga
Silkeborg(13) Vs Viborg(10)
Silkeborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Midtjylland ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lyngby ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Horsens ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ។
Viborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Esbjerg ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ OB ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Randers ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/07/14Silkeborg 0 – 5 Viborg
09/02/12Viborg 0 – 5 Silkeborg
04/02/11Viborg 3 – 2 Silkeborg
29/10/09Viborg 1 – 3 Silkeborg
21/03/09Silkeborg 0 – 0 Viborg
14/09/08Viborg 3 – 2 Silkeborg

AGF(7) Vs Brøndby(2)
AGF ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Randers ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Esbjerg ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lyngby ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Brøndby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Midtjylland ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ SønderjyskE ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Panathinaikos ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Brøndby 2 – 1 AGF
23/11/15AGF 1 – 1 Brøndby
19/07/15AGF 2 – 1 Brøndby
21/04/14AGF 1 – 2 Brøndby
11/11/13Brøndby 3 – 0 AGF
22/09/13AGF 1 – 3 Brøndby

Midtjylland(5) Vs SønderjyskE(12)
Midtjylland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brøndby ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ København ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Osmanlıspor ១-០ ក្នុងផ្ទះ ។
SønderjyskE ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ København ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brøndby ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sparta ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Midtjylland 3 – 2 SønderjyskE
20/03/16SønderjyskE 3 – 2 Midtjylland
25/07/15SønderjyskE 1 – 2 Midtjylland
07/06/15Midtjylland 2 – 1 SønderjyskE
25/10/14SønderjyskE 1 – 1 Midtjylland
10/08/14SønderjyskE 1 – 3 Midtjylland

ឆេក Liga
Praha(11) Vs Příbram(16)
Praha ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Zlín ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Vysočina ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Anderlecht ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Příbram ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mladá ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Plzeň ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Litoměřice ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/07/16Praha 0 – 1 Příbram
11/05/16Příbram 1 – 3 Praha
28/11/15Praha 2 – 1 Příbram
09/05/15Příbram 2 – 1 Praha
01/11/14Praha 3 – 2 Příbram
28/06/14Příbram 0 – 2 Praha

Liberec(14) Vs Zbrojovka(12)
Liberec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vysočina ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Zlín ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Larnaca ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Zbrojovka ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Karviná ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Slavičín ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Teplice ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Liberec 4 – 2 Zbrojovka
09/11/15Zbrojovka 3 – 1 Liberec
05/04/15Liberec 1 – 0 Zbrojovka
20/09/14Zbrojovka 1 – 0 Liberec
08/03/14Liberec 1 – 0 Zbrojovka
17/08/13Zbrojovka 0 – 1 Liberec

Sparta(5) Vs Jablonec(2)
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Teplice ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bohemians ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ SønderjyskE ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Jablonec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hradec ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Domažlice ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Slovácko ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/05/16Sparta 1 – 2 Jablonec
27/04/16Jablonec 2 – 0 Sparta
06/03/16Sparta 2 – 1 Jablonec
13/09/15Jablonec 1 – 1 Sparta
14/04/15Jablonec 2 – 0 Sparta
18/03/15Sparta 2 – 1 Jablonec

ប៉ូឡូញ Ekstraklasa
Zagłębie(1) Vs Górnik(15)
Zagłębie ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Pogoń ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bytovia ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Piast ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Górnik ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nieciecza ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Miedź ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Legia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Górnik 0 – 2 Zagłębie
24/10/15Zagłębie 0 – 0 Górnik
05/07/14Zagłębie 1 – 1 Górnik
15/03/09Zagłębie 3 – 0 Górnik
21/10/08Górnik 3 – 0 Zagłębie
18/05/07Górnik 2 – 1 Zagłębie

Jagiellonia(2) Vs Lechia(3)
Jagiellonia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gdynia ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cracovia ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wisła ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lechia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wisła ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Śląsk ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Korona ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/16Lechia 5 – 1 Jagiellonia
03/10/15Jagiellonia 0 – 3 Lechia
07/06/15Jagiellonia 4 – 2 Lechia
23/11/14Lechia 1 – 1 Jagiellonia
19/07/14Jagiellonia 2 – 2 Lechia
26/03/14Lechia 1 – 1 Jagiellonia

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Feirense(4) Vs Moreirense(9)
Feirense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Penafiel ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Deportivo ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Estoril ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Moreirense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nacional ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Felgueiras ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Paços ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/03/14Moreirense 0 – 0 Feirense
27/10/13Feirense 0 – 4 Moreirense
31/07/13Feirense 0 – 0 Moreirense
31/10/12Moreirense 1 – 0 Feirense
26/09/12Feirense 1 – 0 Moreirense
17/04/11Moreirense 2 – 5 Feirense

Arouca (15) Vs Nacional(12)
Arouca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heracles ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Boavista ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Olympiakos ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Nacional ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fulham ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Moreirense ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Boavista ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/05/16Arouca 3 – 0 Nacional
02/01/16Nacional 2 – 2 Arouca
08/02/15Arouca 3 – 3 Nacional
21/01/15Arouca 1 – 0 Nacional
01/09/14Nacional 2 – 0 Arouca
16/02/14Arouca 1 – 1 Nacional

Benfica (3) Vs Setúbal(6)
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lyon ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Braga ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tondela ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Setúbal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Derby ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Covilhã ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Belenenses ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/07/16Benfica 0 – 0 Setúbal
19/04/16Benfica 2 – 1 Setúbal
13/12/15Setúbal 2 – 4 Benfica
16/02/15Benfica 3 – 0 Setúbal
12/02/15Benfica 3 – 0 Setúbal
13/09/14Setúbal 0 – 5 Benfica

Braga (7) Vs Rio Ave(13)
Braga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Villarreal ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Benfica ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Guimarães ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Rio Ave ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Praha ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Praha ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Porto ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/03/16Rio Ave 0 – 0 Braga
05/02/16Braga 1 – 0 Rio Ave
28/01/16Rio Ave 0 – 0 Braga
25/01/16Braga 5 – 1 Rio Ave
22/08/15Rio Ave 1 – 0 Braga
30/07/15Rio Ave 0 – 0 Braga

ស៊ុយអែត Allsvenskan
Hammarby(12) Vs Göteborg(4)
Hammarby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gefle ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kalmar ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sundsvall ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Göteborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Djurgården ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Falkenberg ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Qarabağ ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/05/16Göteborg 2 – 1 Hammarby
20/09/15Göteborg 1 – 0 Hammarby
07/06/15Hammarby 0 – 1 Göteborg
20/09/09Göteborg 2 – 0 Hammarby
24/04/09Hammarby 0 – 1 Göteborg
07/10/08 Göteborg 2 – 0 Hammarby
04/05/08Hammarby 0 – 0 Göteborg

Örebro(5) Vs AIK(3)
Örebro ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Malmö ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Norrköping ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Häcken ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
AIK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Panathinaikos ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Malmö ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Helsingborg ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/05/16AIK 0 – 0 Örebro
31/10/15Örebro 1 – 1 AIK
26/04/15AIK 3 – 0 Örebro
17/08/14Örebro 4 – 2 AIK
18/06/14Örebro 3 – 0 AIK
13/04/14AIK 1 – 1 Örebro
12/08/12AIK 3 – 0 Örebro

Falkenberg(16) Vs Gefle(16)
Falkenberg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AIK ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Jönköpings ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Göteborg ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Gefle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hammarby ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Helsingborg ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Norrköping ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/07/16Gefle 1 – 2 Falkenberg
01/08/15Gefle 1 – 0 Falkenberg
05/04/15Falkenberg 0 – 2 Gefle
14/09/14Gefle 3 – 1 Falkenberg
06/05/14Falkenberg 1 – 1 Gefle
19/09/04Gefle 2 – 0 Falkenberg
05/06/04Falkenberg 0 – 2 Gefle

Elfsborg(7) Vs Sundsvall(10)
Elfsborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Östersunds ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Häcken ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Djurgården ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Sundsvall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norrköping ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Östersunds ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hammarby ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/05/16Sundsvall 1 – 3 Elfsborg
30/08/15Elfsborg 1 – 2 Sundsvall
03/05/15Sundsvall 0 – 1 Elfsborg
23/09/12Elfsborg 0 – 0 Sundsvall
22/05/12Sundsvall 0 – 3 Elfsborg
14/09/08Sundsvall 0 – 0 Elfsborg
20/04/08Elfsborg 2 – 0 Sundsvall

Malmö(2) Vs Jönköpings(9)
Malmö ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wolfsburg ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ AIK ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Kalmar ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Jönköpings ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Göteborg ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Falkenberg ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Östersunds ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/04/16Jönköpings 3 – 2 Malmö
07/03/15Malmö 4 – 0 Jönköpings
12/05/11Jönköpings 0 – 4 Malmö ៕


ចែករំលែក៖