ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បើករដូវកាលថ្មីនៅអុីតាលី Serie A ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា AC Milan, Bologna, Napoli, InterMilan សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុថ្ងៃ ដំបូង

ចែករំលែក៖

AC-Milan-Vs-Torino

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie A រដូវកាលថ្មីថ្ងៃនេះក្រុម AC Milan, Bologna, Napoli, InterMilan ជាក្រុមដែល មានប្រវត្តិល្អ និងមានសង្ឃឹមរកបាន៣ ពិន្ទសម្រាប់ថ្ងៃបើកឆាក ។

AC Milan Vs Torino
AC Milan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chelsea ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Freiburg ​២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Torino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leipzig ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hull ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Vercelli ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16ACMilan 1 – 0 Torino
18/10/15Torino 1 – 1 ACMilan
25/05/15ACMilan 3 – 0 Torino
11/01/15Torino 1 – 1 ACMilan
02/02/14ACMilan 1 – 1 Torino
15/09/13Torino 2 – 2 ACMilan
ទស្សនៈWDW:ACMilan 1 – 0 Torino
ទស្សនៈAsianB: ACMilan អាចឈ្នះ

Atalanta Vs Lazio
Atalanta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leeds ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Frankfurt ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cremonese ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lazio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fiorentina ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Brighton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Moncheng ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/03/16Lazio 2 – 0 Atalanta
29/10/15Atalanta 2 – 1 Lazio
03/05/15Atalanta 1 – 1 Lazio
14/12/14Lazio 3 – 0 Atalanta
09/03/14Lazio 0 – 1 Atalanta
20/10/13Atalanta 2 – 1 Lazio
ទស្សនៈWDW:Atalanta 0 – 1 Lazio
ទស្សនៈAsianB: Lazio អាចឈ្នះ

Bologna Vs Crotone
Bologna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-0-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Köln ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Schalke ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Trapani ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Crotone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Roccabernarda ១៦-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ At.Madrid ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Verona ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/15Crotone 0 – 2 Bologna
20/09/14Bologna 0 – 2 Crotone
23/11/11Bologna 4 – 2 Crotone
03/06/07Bologna 2 – 1 Crotone
20/01/07Crotone 0 – 0 Bologna
11/02/06Crotone 3 – 0 Bologna
ទស្សនៈWDW:Bologna 0 – 1 Crotone
ទស្សនៈAsianB: Bologna អាចឈ្នះ

Chievo Vs InterMilan
Chievo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sampdoria ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hoffenheim ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Entella ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
InterMilan ​៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich​ ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tottenham ៦-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Celtic ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/02/16InterMilan 1 – 0 Chievo
20/09/15Chievo 0 – 1 InterMilan
03/05/15InterMilan 0 – 0 Chievo
16/12/14Chievo 0 – 2 InterMilan
19/05/14Chievo 2 – 1 InterMilan
14/01/14InterMilan 1 – 1 Chievo
ទស្សនៈWDW:Chievo 0 – 2 InterMilan
ទស្សនៈAsianB: Chievo អាចឈ្នះ

Empoli Vs Sampdoria
Empoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្ន​ះ Lucchese ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nantes ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Vicenza ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Málaga ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Barcelona ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bassano ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/03/16Empoli 1 – 1 Sampdoria
30/10/15Sampdoria 1 – 1 Empoli
24/05/15Empoli 1 – 1 Sampdoria
11/01/15Sampdoria 1 – 0 Empoli
07/03/12Sampdoria 1 – 0 Empoli
13/09/11Empoli 1 – 3 Sampdoria
ទស្សនៈWDW:Empoli 0 – 1 Sampdoria
ទស្សនៈAsianB: Sampdoria អាចឈ្នះ

Genoa Vs Cagliari
Genoa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Alessandria ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bastia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្ន​ះ Lecce ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Cagliari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Palmas ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hamburger ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ SPAL ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/04/15Genoa 2 – 0 Cagliari
09/11/14Cagliari 1 – 1 Genoa
19/04/14Genoa 1 – 2 Cagliari
08/12/13Cagliari 2 – 1 Genoa
13/01/13Cagliari 2 – 1 Genoa
27/08/12Genoa 2 – 0 Cagliari
ទស្សនៈWDW:Genoa 1 – 2 Cagliari
ទស្សនៈAsianB: Cagliari អាចឈ្នះ

Palermo Vs Sassuolo
Palermo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Balmazújváros ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Marseille១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bari ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sassuolo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Luzern ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Luzern ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Crvena ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/16Sassuolo 2 – 2 Palermo
24/09/15Palermo 0 – 1 Sassuolo
03/05/15Sassuolo 0 – 0 Palermo
14/12/14Palermo 2 – 1 Sassuolo
ទស្សនៈWDW:Palermo 0 – 1 Sassuolo
ទស្សនៈAsianB: Palermo អាចឈ្នះ

Pescara Vs Napoli
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vicenza ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Celta Vigo ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Frosinone ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nice ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Monaco ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hertha ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/04/13Pescara 0 – 3 Napoli
02/12/12Napoli 5 – 1 Pescara
14/04/07Napoli 1 – 0 Pescara
25/11/06Pescara 0 – 1 Napoli
07/08/05Napoli 2 – 0 Pescara
02/05/04Pescara 1 – 2 Napoli
ទស្សនៈWDW:Pescara 0 – 2 Napoli
ទស្សនៈAsianB: Napoli អាចឈ្នះ ៕


ចែករំលែក៖