ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

At.Madrid, Real Madrid, Celta Vigo, Zaragoza នៅតែជាក្រុមខ្លាំង សម្រាប់រដូវកាលថ្មីនៅអេស្ប៉ាញថ្ងៃទី២១ ខែសីហា

ចែករំលែក៖

ATHLETIC_BILBAO-DEPORTIVO

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអេស្ប៉ាញ សម្រាប់រដូវកាលថ្មីថ្ងៃនេះក្រុមខ្លាំង At.Madrid, Real Madrid, Celta Vigo, Zaragoza នៅតែមានឱកាសនិងមាន សង្ឃឹមឈ្នះគូប្រកួតសម្រាប់ថ្ងៃបើកឆាក។

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Gijón Vs Bilbao
Gijón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lugo ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Nancy ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Deportivo ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bilbao ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dortmund ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hoffenheim ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Schalke ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/16Bilbao 1 – 1 Gijón
07/03/16Gijón 0 – 2 Bilbao
27/10/15Bilbao 3 – 0 Gijón
25/03/12Bilbao 1 – 1 Gijón
30/10/11Gijón 1 – 1 Bilbao
06/02/11Bilbao 3 – 0 Gijón
ទស្សនៈWDW:Gijón 0 – 1 Bilbao
ទស្សនៈAsianB: Gijón អាចឈ្នះ

Sociedad Vs Real Madrid
Sociedad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Middlesbrough ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Eibar ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leverkusen ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bayern Münich ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sevilla ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Reims ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Sociedad 0 – 1 Real Madrid
30/12/15Real Madrid 3 – 1 Sociedad
31/01/15Real Madrid 4 – 1 Sociedad
01/09/14Sociedad 4 – 2 Real Madrid
06/04/14Sociedad 0 – 4 Real Madrid
09/11/13Real Madrid 5 – 1 Sociedad
ទស្សនៈWDW:Sociedad 0-2Real Madrid
ទស្សនៈAsianB: Real Madrid អាចឈ្នះ

At.Madrid Vs Alavés
At.Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-0-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crotone ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Cádiz ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ NPFL All-Star ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Alavés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gijón ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Zaragoza ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Valladolid ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/06Alavés 0 – 1 At.Madrid
11/12/05At.Madrid 1 – 1 Alavés
10/05/03At.Madrid 0 – 1 Alavés
14/12/02Alavés 2 – 0 At.Madrid
27/02/00Alavés 2 – 0 At.Madrid
11/10/99At.Madrid 1 – 0 Alavés
ទស្សនៈWDW:At.Madrid 2 – 0 Alavés
ទស្សនៈAsianB: At.Madrid អាចឈ្នះ

Celta Vigo Vs Leganés
Celta Vigo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Boavista ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Pescara ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Frankfurt ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leganés ​៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Numancia​ ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Alcorcón ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Villarreal ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Valencia Vs Palmas
Valencia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crystal ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ NPFL All-Star ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fiorentina ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Palmas ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mensajero ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្ន​ះ Tenerife ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Darmstadt ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Palmas 2 – 1 Valencia
29/01/16Palmas 0 – 1 Valencia
22/01/16Valencia 1 – 1 Palmas
22/11/15Valencia 1 – 1 Palmas
26/01/02Palmas 0 – 1 Valencia
16/09/01Valencia 1 – 0 Palmas
ទស្សនៈWDW:Valencia 2 – 1 Palmas
ទស្សនៈAsianB: Valencia អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Division 2
Gimnàstic Vs Lugo
Gimnàstic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mafumet ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Zaragoza ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្ន​ះ Barcelona II ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lugo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gijón ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Valladolid ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ponferradina ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/05/16Lugo 0 – 3 Gimnàstic
10/01/16Gimnàstic 1 – 2 Lugo
ទស្សនៈWDW:Gimnàstic 0 – 1 Lugo

Numancia Vs Levante
Numancia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sociedad II ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Leganés ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tudelano ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Levante ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ UAE ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Almería ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hércules ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/04/10Numancia 0 – 1 Levante
01/11/09Levante 3 – 1 Numancia
16/04/06Levante 1 – 0 Numancia
13/11/05Numancia 0 – 1 Levante
03/03/05Levante 1 – 1 Numancia
17/10/04Numancia 1 – 3 Levante
ទស្សនៈWDW:Numancia 1- 0 Levante

Sevilla II Vs Girona
Sevilla II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Córdoba II ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Osasuna ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Almería ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Girona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Osasuna ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Blackburn ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Marseille ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/05/09Sevilla II 2 – 1 Girona
30/11/08Girona 1 – 0 Sevilla II
ទស្សនៈWDW:Sevilla II 1 – 2 Girona

Valladolid Vs Oviedo
Valladolid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lugo ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Oviedo ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Alavés ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Oviedo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leonesa ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leonesa ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ponferradina ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/08/16Oviedo 1 – 0 Valladolid
13/03/16Oviedo 2 – 4 Valladolid
11/10/15Valladolid 2 – 3 Oviedo
10/09/15Oviedo 2 – 1 Valladolid
15/04/01Valladolid 1 – 0 Oviedo
19/11/00Oviedo 4 – 1 Valladolid
ទស្សនៈWDW:Sevilla II 1 – 2 Girona
Zaragoza Vs Murcia
Zaragoza ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gimnàstic ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Alavés ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Eibar ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Murcia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់​ Almería ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Elche ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ UAE ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ ៕


ចែករំលែក៖