ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Czech, Turkey, Germany, Denmark, Re.Ireland ចង់បង្ហាញភាពខ្លាំងក្នុងផ្ទះមុនឈានទៅជម្រុះ World Cup

ចែករំលែក៖

កីឡាករក្រុម Turkey ស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីក្រុម Czech ដោយជោគជ័យក្នុងលទ្ធផល ២-០

កីឡាករក្រុម Turkey ស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីក្រុម Czech ដោយជោគជ័យក្នុងលទ្ធផល ២-០

 

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម ជម្រើសជាតិ Czech, Turkey, Germany, Denmark, Re.Ireland មានរំពឹង ឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដី ដើម្បីបង្ហាញភាព ខ្លាំងក្នុងការឈានទៅប្រកួតវគ្គជម្រុះ World Cup នាពេលខាងមុខ ។
World – Friendlies
Czech Vs Armenia
Czech ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Spain ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Croatia ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Turkey ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Armenia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Belarus ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Guatemala ៧-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Salvador ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/09/13Czech 1 – 2 Armenia
26/03/13Armenia 0 – 3 Czech
07/09/05Czech 4 – 1 Armenia
13/10/04Armenia 0 – 3 Czech
Norway Vs Belarus
Norway ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Portugal ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Iceland ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Belgium ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Belarus ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Montenegro ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ N.Ireland ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Re.Ireland ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/10/05Belarus 0 – 1 Norway
09/09/04Norway 1 – 1 Belarus
07/06/01Norway 1 – 1 Belarus
29/03/01Belarus 2 – 1 Norway
17/11/94Belarus 0 – 4 Norway
08/09/94Norway 1 – 0 Belarus
Denmark Vs Liechtenstein
Denmark ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Scotland ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bosnia ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bulgaria ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Liechtenstein ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gibraltar ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Faroe Islands ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Iceland ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/09/07Denmark 4-0 Liechtenstein
12/10/06Liechtenstein 0-4 Denmark
Turkey Vs Russia
Turkey ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Croatia ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Spain ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Czech ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Russia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ២ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Slovakia ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wales ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Germany Vs Finland
Germany ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Slovakia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Italy ១-១ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ France ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Finland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norway ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Belgium ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Italy ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/10/09Germany 1 – 1 Finland
11/09/08Finland 3 – 3 Germany
06/10/01Germany 0 – 0 Finland
03/06/01Finland 2 – 2 Germany
05/09/99Finland 1 – 2 Germany
01/04/99Germany 2 – 0 Finland
27/05/98Finland 0 – 0 Germany
Re.Ireland Vs Oman
Re.Ireland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Belgium ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Italy ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ France ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Oman ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guam ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Iran ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Turkmenistan ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/09/14Re.Ireland 2 – 0 Oman
12/09/12Re.Ireland 4 – 1 Oman
Estonia Vs Malta
Estonia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Andorra ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Latvia ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Portugal ៧-០ ក្រៅផ្ទះ។
Malta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Moldova ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Czech ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Austria ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/08Estonia 2 – 1 Malta
16/02/04Malta 5 – 2 Estonia
12/05/93Estonia 0 – 1 Malta
25/10/92Malta 0 – 0 Estonia
Albania Vs Morocco
Albania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Switzerland ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ France ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Romania ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Morocco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cape Islands ២-០ស្មើ Libya ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Lebanon Vs Jordan
Lebanon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Uzbekistan ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Korea ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Myanmar ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Jordan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ UAE ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Thailand ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Qatar ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/05/15Jordan 0 – 0 Lebanon
26/12/13Jordan 0 – 0 Lebanon
19/05/12Lebanon 1 – 2 Jordan
28/01/08Jordan 4 – 1 Lebanon
20/06/07Jordan 3 – 0 Lebanon
12/11/03Lebanon 0 – 2 Jordan
ស៊ុយអែត Superettan
Varberg Vs Örgryte
Varberg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Syrianska ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Halmstad ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Torns ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Örgryte ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ GAIS ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ljungskile ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Höllviken ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/05/16Örgryte 3 – 0 Varberg
19/09/13Örgryte 0 – 0 Varberg
24/05/13Varberg 5 – 1 Örgryte
03/09/11Örgryte 4 – 1 Varberg
21/05/11Varberg 0 – 0 Örgryte
រ៉ូម៉ានី Liga I
Bucureşti Vs CSM Iaşi
Bucureşti ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dinamo Bucureşti ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Man City ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Pandurii ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
CSM Iaşi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Craiova ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Viitorul ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Concordia ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16Bucureşti 1 – 1 CSM Iaşi
04/10/15CSM Iaşi 1 – 2 Bucureşti
29/05/15CSM Iaşi 0 – 0 Bucureşti
15/12/14CSM Iaşi 0 – 3 Bucureşti
07/12/14Bucureşti 1 – 0 CSM Iaşi
29/10/14CSM Iaşi 0 – 1 Bucureşti
World – Club Friendlies
Olympiakos Vs Levadiakos
Olympiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Beşiktaş ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Arouca ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Arouca ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Levadiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Atromitos ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Asteras ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Panionios ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/01/16Olympiakos 3-1 Levadiakos
29/08/15Levadiakos 0-2 Olympiakos
19/04/15Olympiakos 4-0 Levadiakos
14/12/14Levadiakos 1-2 Olympiakos
18/01/14Olympiakos 2-0 Levadiakos
02/09/13Levadiakos 0-5 Olympiakos
13/01/13Levadiakos 0-1 Olympiakos
Beira-Mar Vs Moreirense
Beira-Mar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Freamunde ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leixões ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Viseu ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Moreirense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Paços ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Feirense ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Marítimo ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/14Beira-Mar 1 – 3 Moreirense
23/10/13Moreirense 1 – 0 Beira-Mar
10/02/13Moreirense 3 – 0 Beira-Mar
02/09/12Beira-Mar 1 – 1 Moreirense
12/11/11Beira-Mar 1 – 2 Moreirense
26/10/11Moreirense 2 – 2 Beira-Mar
19/01/08Beira-Mar 0 – 1 Moreirense
Omonia Vs Apollon
Omonia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Panathinaikos ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ermis ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Anagennisi ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Apollon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ APOEL ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nea Salamis ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Aris ០-០ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/05/16Apollon 2 – 1 Omonia
14/05/16Omonia 1 – 2 Apollon
09/04/16Apollon 1 – 2 Omonia
16/01/16Apollon 0 – 0 Omonia
03/10/15Omonia 0 – 0 Apollon
ដាណឺម៉ាក Cup
Lyseng Vs Horsens
Lyseng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Randersos ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Skjold ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Skanderborg ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Horsens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Horsens ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lyngby ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ OB ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Lystrup Vs Randers
Lystrup ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Freja ៤-៣ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Skanderborg ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ AaB II ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Randers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Viborg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Nordsjælland ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Silkeborg ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
OKS Vs Viborg
OKS ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Skalbjerg ១-០ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Skovbakken ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Næsby ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Viborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Randers ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Silkeborg ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Midtjylland ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
អេស្ប៉ាញ Cup
Caudal Vs Burgos
Caudal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lenense ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ferrol ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Burgos ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Burgos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Logroñés ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arandina ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Caudal ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/08/16Burgos 3 – 4 Caudal
19/01/14Burgos 2 – 1 Caudal
08/09/13Caudal 1 – 1 Burgos
Andorra Vs Hércules
Andorra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Almansa ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Almansa ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Atlético Escal ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Hércules ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Levante ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gavà ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barcelona II ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Cirbonero Vs Ponferradina
Cirbonero ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cayón ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lourdes ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Oberena ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Ponferradina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oviedo ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Izarra ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Leonesa ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Boiro Vs Guijuelo
Boiro ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Caudal ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lealtad ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Valladolid II ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Guijuelo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Getafe ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Pontevedra ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ferrol ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Sestao Vs Brígida
Sestao ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Deusto ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Majadahonda ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Toledo ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brígida ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Elche II ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Panadería ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cuadra ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Saguntino Vs Formentera
Saguntino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Valencia II ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barcelona II ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sabadell ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Formentera ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mar Menor ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Platges ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ciutadella ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Amorebieta Vs Socuéllamos
Amorebieta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Portugalete ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Navalcarnero ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Mensajero ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Socuéllamos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sevilla II ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bilbao II ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Barakaldo ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Amorebieta 2-1 Socuéllamos
15/11/15Socuéllamos 2-2 Amorebieta 08/02/15Socuéllamos 1-0 Amorebieta
21/09/14Amorebieta 3-1 Socuéllamos
Laredo Vs Leonesa
Laredo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ejido ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bezana ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Meruelo ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Leonesa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bañeza ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Tudelano ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ponferradina ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/09/15Laredo 3 – 1 Leonesa
Calahorra Vs Logroñés
Calahorra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ San Fernando ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Agoncillo ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Varea ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Logroñés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Burgos ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Leioa ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Fuenlabrada ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/02/09Logroñés 1 – 0 Calahorra
12/10/08Calahorra 1 – 0 Logroñés
18/05/08Logroñés 0 – 2 Calahorra
13/01/08Calahorra 1 – 0 Logroñés
Esportiu Vs Prat
Esportiu ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Deportiu ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Badalona ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Badalona ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Prat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sabadell ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Valencia II ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Eldense ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/14Prat 1 – 1 Esportiu
20/10/13Esportiu 2 – 1 Prat
Barakaldo Vs Zamudio
Barakaldo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Balmaseda ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Toledo ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Socuéllamos ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Zamudio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bilbao II ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Albacete ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bilbao II ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/08/14Zamudio 0 – 4 Barakaldo
29/01/12Zamudio 0 – 0 Barakaldo
18/09/11Barakaldo 4 – 1 Zamudio
Deportiva Vs Lorca
Deportiva ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Águilas ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cieza ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vanguardia ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lorca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fuenlabrada ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Roda ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Mérida ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/11Deportiva 0 – 2 Lorca
31/10/10Lorca 2 – 0 Deportiva
Cornellà Vs Reyes
Cornellà ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barcelona II ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Villarreal II ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Alcoyano ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Reyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Getafe II ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gernika ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leioa ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Ferrol Vs Zamora
Ferrol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Deportivo ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Caudal ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Guijuelo ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Zamora ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Burgos ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Mirandés II ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cristo ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/02/15Zamora 0 – 0 Ferrol
14/09/14Ferrol 1 – 2 Zamora
23/02/14Zamora 1 – 1 Ferrol
13/10/13Ferrol 3 – 0 Zamora
14/03/10Ferrol 1 – 1 Zamora
26/10/09Zamora 2 – 1 Ferrol
15/03/09Zamora 1 – 2 Ferrol
Albacete Vs Real Unión
Albacete ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Villarreal II ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Zamudio ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sociedad II ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Real Unión ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leioa ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Mensajero ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Real Madrid II ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/10Real Unión 2 – 1 Albacete
07/09/09Albacete 1 – 0 Real Unión
Sanluqueño Vs Murcia
Sanluqueño ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cerceda ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Jumilla ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Linense ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Murcia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Alcoyano ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mérida ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Villanovense ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ ៕


ចែករំលែក៖