ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពព្យុះទី៧ ឈ្មោះ ដៀនមុ

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពព្យុះទី៧ ឈ្មោះ ដៀនមុ

1se


ចែករំលែក៖