ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Bradford, Port Vale, Sheff United, Accrington, Doncaster សង្ឃឹមរក បាន៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដីនៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់នៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះក្រុម Bradford, Port Vale, Sheff United, Accrington, Doncaster ជាក្រុមដែលមានប្រៀបក្នុង និងសង្ឃឹមរក បាន៣ពិន្ទុពីគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស League 1
Bradford(4) Vs Fleetwood(11)
Bradford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gillingham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bristol ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bolton ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Fleetwood ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Charlton ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rochdale ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Milton ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Bradford 2 – 1 Fleetwood
12/09/15Fleetwood 1 – 1 Bradford
21/03/15Bradford 2 – 2 Fleetwood
26/12/14Fleetwood 0 – 2 Bradford
02/02/13Fleetwood 2 – 2 Bradford
22/08/12Bradford 1 – 0 Fleetwood
ទស្សនៈWDW:Bradford 1-0Fleetwood
ទស្សនៈPD:Bradford 2 – 0 Fleetwood

Charlton(16) Vs Oldham(22)
Charlton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wimbledon ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Scunthorpe ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Oxford ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Oldham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chesterfield ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Coventry ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Swindon ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/04/12Oldham 0 – 1 Charlton
17/12/11Charlton 1 – 1 Oldham
09/04/11Oldham 0 – 0 Charlton
21/08/10Charlton 1 – 1 Oldham
08/05/10Oldham 0 – 2 Charlton
10/10/09Charlton 0 – 0 Oldham
ទស្សនៈWDW:Charlton 1 – 1 Oldham
ទស្សនៈPD:Charlton 2 – 0 Oldham

Chesterfield(15) Vs Gillingham(8)
Chesterfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Oldham ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Northampton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bury ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Port Vale ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tottenham ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Coventry ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Gillingham 1-2 Chesterfield
10/10/15Chesterfield 1-3 Gillingham
18/03/15Chesterfield 3-0 Gillingham
20/12/14Gillingham 2-3 Chesterfield
23/02/13Chesterfield 0-1 Gillingham
01/09/12Gillingham 1-1 Chesterfield
ទស្សនៈWDW:Chesterfield 2-2 Gillingham
ទស្សនៈPD:Chesterfield 3-1 Gillingham

Milton(12) Vs Bury(2)
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bolton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Oxford ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fleetwood ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Shrewsbury ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Swindon ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Chesterfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/01/13Milton 1 – 1 Bury
22/09/12Bury 1 – 4 Milton
22/02/12Milton 2 – 1 Bury
24/09/11Bury 0 – 0 Milton
02/02/08Bury 1 – 5 Milton
11/08/07Milton 1 – 2 Bury
ទស្សនៈWDW:Milton 0 – 1 Bury
ទស្សនៈPD:Milton 0 – 2 Bury

Port Vale(6) Vs Millwall(14)
Port Vale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Peterborough ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Gillingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bristol ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Coventry ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southend ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rochdale ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/16Millwall 3 – 1 Port Vale
16/09/15Port Vale 0 – 2 Millwall
23/02/08Millwall 3 – 0 Port Vale
12/01/08Port Vale 3 – 1 Millwall
24/03/07Port Vale 2 – 0 Millwall
28/10/06Millwall 1 – 1 Port Vale
ទស្សនៈWDW:Port Vale 3 – 0 Millwall
ទស្សនៈPD:Port Vale 3 – 0 Millwall

Rochdale(19) Vs Bolton(3)
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bristol ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Fleetwood ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Millwall ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bolton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Milton ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Walsall ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bradford ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/07/14Rochdale 0 – 2 Bolton
24/07/10Rochdale 1 – 1 Bolton
ទស្សនៈWDW:Rochdale 0 – 1 Bolton
ទស្សនៈPD:Rochdale 1 – 1 Bolton

Sheff United(7) Vs Bristol(9)
Sheff United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wimbledon ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Peterborough ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Scunthorpe ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bradford ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Swindon ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Port Vale ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/11/12Bristo 1 – 2 SheffUnited
ទស្សនៈWDW:SheffUnited 1 – 0 Bristo
ទស្សនៈPD:SheffUnited 1 – 2 Bristo

Shrewsbury(21) Vs Peterborough(10)
Shrewsbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bury ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Scunthorpe ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Wimbledon ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Peterborough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Port Vale ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sheff United ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Walsall ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Shrewsbury 3-4 Peterborough
12/12/15Peterborough 1-1 Shrewsbury
26/04/14Shrewsbury 2-4 Peterborough
19/10/13Peterborough1-0 Shrewsbury
01/01/08Peterborough 2-1 Shrewsbury
03/10/07Shrewsbury 0-2 Peterborough
ទស្សនៈWDW:Shrewsbury 0-1 Peterborough
ទស្សនៈPD:Shrewsbury 2-2 Peterborough

Southend(23) Vs Oxford(13)
Southend ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Scunthorpe ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Millwall ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Northampton ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swindon ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Milton ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Charlton ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/15Oxford 2 – 3 Southend
06/09/14Southend 1 – 1 Oxford
25/03/14Southend 3 – 0 Oxford
05/10/13Oxford 0 – 2 Southend
02/02/13Southend 1 – 0 Oxford
09/01/13Oxford 3 – 3 Southend
ទស្សនៈWDW:Southend 0 – 1 Oxford
ទស្សនៈPD:Southend 0 – 1 Oxford

Swindon(17) Vs Northampton(5)
Swindon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bury ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bristol ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Oldham ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chesterfield ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Man United ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Southend ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/12Swindon 1 – 0 Northampton
31/12/11Northampton 1 – 2 Swindon
25/03/09Northampton 3 – 4 Swindon
22/10/08Swindon 2 – 1 Northampton
02/02/08Swindon 1 – 1 Northampton
11/08/07Northampton 1 – 1 Swindon
ទស្សនៈWDW:Swindon0-1Northampton
ទស្សនៈPD:Swindon 0-1 Northampton

Walsall(18) Vs Scunthorpe(1)
Walsall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bristol ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bolton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Peterborough ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Shrewsbury ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Charlton ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sheff United ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/16Walsall 0 – 0 Scunthorpe
30/09/15Scunthorpe 0 – 1 Walsall
10/01/15Walsall 1 – 4 Scunthorpe
30/08/14Scunthorpe 2 – 1 Walsall
13/04/13Scunthorpe 1 – 1 Walsall
07/11/12Walsall 1 – 4 Scunthorpe
ទស្សនៈWDW:Walsall 1- 2Scunthorpe
ទស្សនៈPD:Walsall 0 – 1 Scunthorpe

អង់គ្លេស League 2
Accrington(10) Vs Mansfield(13)
Accrington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Portsmouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ West Ham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Colchester ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Mansfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnet ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hartlepool ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Grimsby ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/01/16Mansfield 2 – 3 Accrington
19/08/15Accrington 1 – 0 Mansfield
02/05/15Accrington 2 – 1 Mansfield
04/10/14Mansfield 0 – 1 Accrington
18/04/14Accrington 1 – 1 Mansfield
21/12/13Mansfield 2 – 3 Accrington
ទស្សនៈWDW:Accrington 1-2 Mansfield
ទស្សនៈPD:Accrington 1 – 1 Mansfield

Blackpool(16) Vs Portsmouth(2)
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colchester ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Carlisle ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Crewe ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Portsmouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wycombe ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Accrington ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Barnet ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/02/12Blackpool 1 – 1 Portsmouth
24/09/11Portsmouth 1 – 0 Blackpool
31/01/59Portsmouth 1 – 2 Blackpool
13/09/58Blackpool 1 – 1 Portsmouth
12/04/58Portsmouth 1 – 2 Blackpool
30/11/57Blackpool 2 – 1 Portsmouth
ទស្សនៈWDW:Blackpool 0-1Portsmouth
ទស្សនៈPD:Blackpool 1 – 1 Portsmouth

Cambridge(24) Vs Yeovil(19)
Cambridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Plymouth ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Morecambe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Newport ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hartlepool ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leyton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cheltenham ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Cambridge 3 – 0 Yeovil
24/10/15Yeovil 2 – 3 Cambridge
22/01/05Yeovil 2 – 1 Cambridge
28/12/04Cambridge 3 – 5 Yeovil
28/02/04Yeovil 4 – 1 Cambridge
25/10/03Cambridge 1 – 4 Yeovil
ទស្សនៈWDW:Cambridge 0 – 1 Yeovil
ទស្សនៈPD:Cambridge 0 – 1 Yeovil

Cheltenham(22) Vs Stevenage (18)
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Newport ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Notts ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Yeovil ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Stevenage ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crawley ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wycombe ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Exeter ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/04/15Cheltenham 0-1 Stevenage
15/11/14Stevenage 5-1 Cheltenham
26/02/11Stevenage 4-0 Cheltenham
11/09/10Cheltenham 1-0 Stevenage
ទស្សនៈWDW:Cheltenham 2-0 Stevenage
ទស្សនៈPD:Cheltenham 1-0 Stevenage

Crawley (11) Vs Colchester(8)
Crawley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stevenage ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Luton ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Morecambe ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Colchester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackpool ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Barnet ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Accrington ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/08/16Crawley 1 – 0 Colchester
14/03/15Colchester 2 – 3 Crawley
28/12/14Crawley 0 – 0 Colchester
15/03/14Crawley 1 – 0 Colchester
21/09/13Colchester 1 – 1 Crawley
01/01/13Crawley 3 – 0 Colchester
ទស្សនៈWDW:Crawley 0-1 Colchester
ទស្សនៈPD:Crawley 1 – 2 Colchester

Doncaster(4) Vs Carlisle(6)
Doncaster ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Morecambe ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newport ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Luton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Carlisle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leyton ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Blackpool ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wycombe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/04/13Doncaster 0 – 2 Carlisle
21/11/12Carlisle 1 – 3 Doncaster
23/07/11Carlisle 1 – 0 Doncaster
23/02/08Carlisle 1 – 0 Doncaster
12/01/08Doncaster 1 – 0 Carlisle
03/02/07Doncaster 1 – 2 Carlisle
ទស្សនៈWDW:Doncaster 2 – 2 Carlisle
ទស្សនៈPD:Doncaster 1 – 1 Carlisle

Exeter(20) Vs Notts(9)
Exeter ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crewe ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Plymouth ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Stevenage ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Accrington ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cheltenham ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Leyton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Notts 1 – 4 Exeter
24/10/15Exeter 1 – 1 Notts
15/02/12Notts 2 – 1 Exeter
14/09/11Exeter 1 – 1 Notts
12/02/11Notts 0 – 2 Exeter
13/11/10Exeter 3 – 1 Notts
ទស្សនៈWDW:Exeter 1 – 2 Notts
ទស្សនៈPD:Exeter 0 – 2 Notts

Grimsby (12) Vs Newport(23)
Grimsby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Luton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Crewe ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Mansfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Newport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cheltenham ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Doncaster ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cambridge ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/04/13Newport 1 – 0 Grimsby
25/04/13Grimsby 0 – 1 Newport
20/04/13Grimsby 3 – 0 Newport
29/09/12Newport 0 – 0 Grimsby
19/11/11Grimsby 2 – 2 Newport
20/08/11Newport 0 – 0 Grimsby
ទស្សនៈWDW:Grimsby 2 – 0 Newport
ទស្សនៈPD:Grimsby 0 – 0 Newport

Hartlepool (15) Vs Luton(3)
Hartlepool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Yeovil ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Mansfield ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Plymouth ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Grimsby ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Crawley ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Doncaster ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/02/16Luton 2 – 1 Hartlepool
03/10/15Hartlepool 1 – 4 Luton
18/04/15Luton 3 – 0 Hartlepool
18/10/14Hartlepool 1 – 2 Luton
02/02/08Hartlepool 4 – 0 Luton
11/08/07Luton 2 – 1 Hartlepool
ទស្សនៈWDW:Hartlepool 1 – 2 Luton
ទស្សនៈPD:Hartlepool 1 – 1 Luton ៕

pa-20605015


ចែករំលែក៖