ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League 1 +2 ថ្ងៃនេះ Bradford, Bristol, Sheff United, Plymouth, Crewe មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះក្រុម Bradford, Bristol, Sheff United, Plymouth, Crewe ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូ ប្រកួតក្នុងទឹកដី សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុនៅ ដើមសប្តាហ៍នេះ ។

អង់គ្លេស League 1
Bradford(4) Vs Northampton(12)
Bradford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Morecambe ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rochdale ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Southend ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ West Ham U23 ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Gillingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Peterborough ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/05/13Bradford 3 – 0 Northampton
06/04/13Bradford 1 – 0 Northampton
14/11/12Bradford 3 – 3 Northampton
03/11/12Northampton 1 – 1 Bradford
24/10/12Northampton 0 – 1 Bradford
14/04/12Northampton 1 – 3 Bradford
ទស្សនៈWDW:Bradford 2 – 0 Northampton
ទស្សនៈPD:Bradford 3 – 2 Northampton

Bristol(8) Vs Charlton(14)
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Millwall ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Crawley ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Milton ០-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Charlton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Colchester ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Swindon ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Port Vale ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/11Bristol 2 – 2 Charlton
24/11/10Charlton 1 – 1 Bristol
16/02/10Bristol 2 – 1 Charlton
25/11/09Charlton 4 – 2 Bristol
ទស្សនៈWDW:Bristol 1 – 1 Charlton
ទស្សនៈPD:Bristol 1 – 1 Charlton

Fleetwood(10) Vs Shrewsbury(23)
Fleetwood ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Port Vale ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Southport ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Chesterfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Shrewsbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough U23 ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Oxford ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sheff United ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/16Fleetwood 0 – 0 Shrewsbury
26/12/15Shrewsbury 1 – 1 Fleetwood
07/10/15Fleetwood 2 – 1 Shrewsbury
ទស្សនៈWDW:Fleetwood 3 – 0 Shrewsbury
ទស្សនៈPD:Fleetwood 3 – 0 Shrewsbury

Millwall (13) Vs Wimbledon(6)
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Luton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bolton ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wimbledon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Oldham ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bury ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bury ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/07/15Wimbledon 1 – 1 Millwall
07/08/13Millwall 2 – 1 Wimbledon
10/11/09Millwall 4 – 1 Wimbledon
ទស្សនៈWDW:Millwall 0-1 Wimbledon
ទស្សនៈPD:Millwall 1 – 2 Wimbledon

Milton(21) Vs Chesterfield(24)
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norwich U23 ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Walsall ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bristol ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chesterfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crewe ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sheff United ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Fleetwood ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/03/15Milton 1 – 2 Chesterfield
03/01/15Milton 0 – 1 Chesterfield
06/12/14Milton 0 – 1 Chesterfield
20/08/14Chesterfield 0 – 1 Milton
17/03/12Chesterfield 1 – 1 Milton
20/08/11Milton 6 – 2 Chesterfield
ទស្សនៈWDW:Milton 1-1 Chesterfield
ទស្សនៈPD:Milton 1 – 0 Chesterfield

Oxford (16) Vs Gillingham(15)
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chelsea U23 ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Shrewsbury ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Coventry ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Northampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brackley ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Walsall ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/13Gillingham 0 – 1 Oxford
06/10/12Oxford 0 – 0 Gillingham
14/04/12Oxford 0 – 0 Gillingham
22/10/11Gillingham 1 – 0 Oxford
05/02/11Gillingham 0 – 0 Oxford
20/11/10Oxford 0 – 1 Gillingham
ទស្សនៈWDW:Oxford 2 – 0 Gillingham
ទស្សនៈPD:Oxford 2 – 0 Gillingham

Peterborough (5) Vs Scunthorpe (1)
Peterborough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barnet ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bolton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Northampton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cambridge ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Coventry ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Oldham ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Peterborough 0 – 2 Scunthorpe
28/11/15Scunthorpe 0 – 4 Peterborough
03/04/15Scunthorpe 2 – 0 Peterborough
01/11/14Peterborough 1 – 2 Scunthorpe
24/03/10Scunthorpe 4 – 0 Peterborough
24/10/09Peterborough 3 – 0 Scunthorpe
ទស្សនៈWDW:Peterborough 0 – 1 Scunthorpe
ទស្សនៈPD:Peterborough 3 – 2 Scunthorpe

Port Vale(11) Vs Oldham(22)
Port Vale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Doncaster ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Fleetwood ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Charlton ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oldham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Blackburn U23 ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Wimbledon ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Scunthorpe ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/16Oldham 1 – 1 Port Vale
30/09/15Port Vale 1 – 1 Oldham
04/03/15Port Vale 0 – 1 Oldham
20/08/14Oldham 1 – 1 Port Vale
18/01/14Port Vale 1 – 0 Oldham
24/08/13Oldham 3 – 1 Port Vale
ទស្សនៈWDW:Port Vale 1 – 0 Oldham
ទស្សនៈPD:Port Vale 1 – 0 Oldham

Rochdale(7) Vs Walsall(17)
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bradford ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Maidstone ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Swindon ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Walsall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leicester U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Milton ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Gillingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/01/16Walsall 0 – 3 Rochdale
19/08/15Rochdale 1 – 2 Walsall
11/02/15Walsall 3 – 2 Rochdale
08/10/14Rochdale 0 – 1 Walsall
17/09/14Rochdale 4 – 0 Walsall
31/03/12Rochdale 3 – 3 Walsall
ទស្សនៈWDW:Rochdale 1 – 0 Walsall
ទស្សនៈPD:Rochdale 3 – 1 Walsall

Sheff United(2) Vs Bury(18)
Sheff United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Grimsby ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Chesterfield ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Shrewsbury ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southend ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wimbledon ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wimbledon ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/02/16Bury 1 – 0 SheffUnited
12/09/15SheffUnited 1 – 3 Bury
13/02/13Bury 0 – 2 SheffUnited
15/09/12SheffUnited 1 – 1 Bury
14/01/12Bury 0 – 3 SheffUnited
03/09/11SheffUnited 4 – 0 Bury
ទស្សនៈWDW:SheffUnited 3 – 0 Bury
ទស្សនៈPD:SheffUnited 4 – 0 Bury

Southend(9) Vs Swindon(20)
Southend ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stevenage ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bury ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bradford ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Swindon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Charlton ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Eastleigh ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rochdale ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/01/16Swindon 4 – 2 Southend
22/08/15Southend 0 – 1 Swindon
01/02/12Southend 1 – 4 Swindon
07/12/11Southend 1 – 2 Swindon
10/09/11Swindon 2 – 0 Southend
30/01/10Southend 2 – 2 Swindon
ទស្សនៈWDW:Southend 2-0 Swindon
ទស្សនៈPD:Southend 1 – 0 Swindon

Bolton(3) Vs Coventry(19)
Bolton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cheltenham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Peterborough ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Millwall ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Coventry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Scunthorpe ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Morecambe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Oxford ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/98Bolton 1 – 5 Coventry
23/08/97Coventry 2 – 2 Bolton
16/03/96Coventry 0 – 2 Bolton
30/12/95Bolton 1 – 2 Coventry
15/04/80Bolton 1 – 1 Coventry
15/09/79Coventry 3 – 1 Bolton
ទស្សនៈWDW:Bolton 2 – 0 Coventry
ទស្សនៈPD:Bolton 2 – 0 Coventry

អង់គ្លេស League 2
Cheltenham(21) Vs Colchester(23)
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hartlepool ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crewe ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Portsmouth ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Colchester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Charlton ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leyton ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Yeovil ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/09Colchester 3 – 1 Cheltenham
11/10/08Cheltenham 4 – 3 Colchester
24/01/06Cheltenham 0 – 1 Colchester
24/08/04Colchester 2 – 1 Cheltenham
22/02/03Cheltenham 1 – 1 Colchester
07/09/02Colchester 1 – 1 Cheltenham
ទស្សនៈWDW:Cheltenham 1 – 0 Colchester
ទស្សនៈPD:Cheltenham 1 – 0 Colchester

Crewe(9) Vs Morecambe(17)
Crewe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Plymouth ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Cheltenham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Barnet ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wycombe ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Coventry ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Luton ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/01/12Crewe 0 – 1 Morecambe
19/11/11Morecambe 1 – 2 Crewe
22/04/11Crewe 2 – 1 Morecambe
27/11/10Morecambe 1 – 2 Crewe
02/04/10Morecambe 4 – 3 Crewe
14/11/09Crewe 1 – 2 Morecambe
ទស្សនៈWDW:Crewe 1-1 Morecambe
ទស្សនៈPD:Crewe 1 – 1 Morecambe

Grimsby(6) Vs Carlisle(2)
Grimsby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff United ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Barnet ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Plymouth ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Carlisle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fleetwood ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Newport ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Exeter ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/11/07Grimsby 1 – 0 Carlisle
10/11/07Carlisle 1 – 1 Grimsby
08/04/06Carlisle 1 – 0 Grimsby
02/01/06Grimsby 1 – 2 Carlisle
28/09/04Carlisle 2 – 1 Grimsby
21/04/98Carlisle 0 – 1 Grimsby
ទស្សនៈWDW:Grimsby 0 – 1 Carlisle
ទស្សនៈPD:Grimsby 0 – 3 Carlisle

Hartlepool(18) Vs Accrington(15)
Hartlepool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rochdale ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cheltenham ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Doncaster ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Accrington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wolves U23 ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Luton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Stevenage ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/04/16Hartlepool 1 – 2 Accrington
20/01/16Accrington 3 – 1 Hartlepool
15/04/15Hartlepool 1 – 1 Accrington
22/10/14Accrington 3 – 1 Hartlepool
12/03/14Accrington 0 – 0 Hartlepool
14/09/13Hartlepool 2 – 1 Accrington
ទស្សនៈWDW:Accrington 1 – 1 Hartlepool
ទស្សនៈPD:Accrington 1 – 0 Hartlepool

Leyton(20) Vs Exeter (24)
Leyton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brighton U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Colchester ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Blackpool ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Exeter ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Swindon ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Doncaster ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Carlisle ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Leyton 1 – 3 Exeter
05/09/15Exeter 4 – 0 Leyton
09/04/12Exeter 3 – 0 Leyton
10/12/11Leyton 3 – 0 Exeter
16/04/11Exeter 2 – 1 Leyton
28/08/10Leyton 3 – 0 Exeter
ទស្សនៈWDW:Leyton 1 – 2 Exeter
ទស្សនៈPD:Leyton 0 – 2 Exeter

Luton (4) Vs Portsmouth (5)
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Millwall ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Accrington ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Morecambe ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Portsmouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bristol ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mansfield ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cheltenham ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/12/15Portsmouth 0 – 0 Luton
29/08/15Luton 1 – 2 Portsmouth
14/03/15Portsmouth 2 – 0 Luton
28/12/14Luton 1 – 1 Portsmouth
16/12/95Portsmouth 4 – 0 Luton
30/09/95Luton 3 – 1 Portsmouth
ទស្សនៈWDW:Luton 1 – 0 Portsmouth
ទស្សនៈPD:Luton 2 – 1 Portsmouth

Mansfield(11) Vs Blackpool(7)
Mansfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Derby U23 ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Portsmouth ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Crawley ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Everton U23 ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Notts ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leyton ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/04/03Blackpool 3 – 3 Mansfield
14/12/02Mansfield 4 – 0 Blackpool
17/03/01Blackpool 2 – 2 Mansfield
17/10/00Mansfield 0 – 1 Blackpool
ទស្សនៈWDW:Mansfield 0-1Blackpool
ទស្សនៈPD:Mansfield 2 – 2 Blackpool

Newport(22) Vs Wycombe(10)
Newport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Carlisle ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Alfreton ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Notts ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wycombe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Coventry ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Morecambe ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cambridge ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Newport 1 – 0 Wycombe
21/10/15Wycombe 0 – 2 Newport
14/02/15Wycombe 1 – 2 Newport
09/08/14Newport 0 – 2 Wycombe
12/04/14Newport 2 – 0 Wycombe
26/12/13Wycombe 0 – 1 Newport
ទស្សនៈWDW:Newport 2-2 Wycombe
ទស្សនៈPD:Newport 1 – 1 Wycombe

Notts (12) Vs Cambridge(19)
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Blackpool ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Boreham ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Newport ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Cambridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crawley ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dover ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wycombe ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Notts 1 – 2 Cambridge
28/11/15Cambridge 3 – 1 Notts
07/05/05Cambridge 0 – 0 Notts
27/11/04Notts 2 – 1 Cambridge
12/01/02Cambridge 0 – 2 Notts
18/08/01Notts 2 – 1 Cambridge
ទស្សនៈWDW:Notts 0 – 1 Cambridge
ទស្សនៈPD:Notts 1 – 1 Cambridge

Plymouth(1) Vs Barnet(14)
Plymouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Swansea U23 ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crewe ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Grimsby៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Barnet ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Peterborough ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Grimsby ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Crewe ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/16Barnet 1 – 0 Plymouth
30/09/15Plymouth 2 – 1 Barnet
02/03/13Plymouth 2 – 1 Barnet
13/10/12Barnet 1 – 4 Plymouth
15/02/12Plymouth 0 – 0 Barnet
14/09/11Barnet 2 – 0 Plymouth
ទស្សនៈWDW:Plymouth 2 – 2 Barnet
ទស្សនៈPD:Plymouth 2 – 1 Barnet

Yeovil(8) Vs Crawley(16)
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Stevenage ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Solihull ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Colchester ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Crawley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cambridge ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bristol ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Mansfield ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Yeovil 2 – 1 Crawley
19/09/15Crawley 0 – 1 Yeovil
07/02/15Yeovil 2 – 1 Crawley
08/11/14Yeovil 1 – 0 Crawley
27/09/14Crawley 2 – 0 Yeovil
13/03/13Yeovil 2 – 2 Crawley
ទស្សនៈWDW:Yeovil 2 – 0 Crawley
ទស្សនៈPD:Yeovil 1 – 0 Crawley ៕

3222


ចែករំលែក៖