ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Boreham, Dover, Barrow, Forest Green, Gateshead សង្ឃឹមរក បាន៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដីនៅអង់គ្លេស Conference ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់នៅអង់គ្លេស Conference ថ្ងៃនេះក្រុម Boreham, Dover, Barrow, Forest Green, Gateshead ជាក្រុមដែល មានប្រវត្តិល្អនិងសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុពីគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Aldershot(10) Vs Eastleigh(11)
Aldershot ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Forest Green ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lincoln ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Macclesfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Eastleigh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ York ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Swindon ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gateshead ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/12/15Eastleigh 1 – 1 Aldershot
12/12/15Aldershot 0 – 1 Eastleigh
29/08/15Aldershot 1 – 2 Eastleigh
22/11/14Aldershot 0 – 2 Eastleigh
15/08/14Eastleigh 1 – 0 Aldershot
ទស្សនៈWDW:Aldershot 1-1 Eastleigh
ទស្សនៈPD:Aldershot 1 – 1 Eastleigh

Barrow(5) Vs Guiseley(24)
Barrow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sutton ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Taunton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Solihull ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Guiseley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Aldershot ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Torquay ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Dover ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/11/15Guiseley 3 – 1 Barrow
19/08/15Barrow 1 – 1 Guiseley
22/11/14Guiseley 2 – 3 Barrow
01/11/14Barrow 1 – 0 Guiseley
29/01/14Barrow 1 – 0 Guiseley
02/11/13Guiseley 2 – 1 Barrow
ទស្សនៈWDW:Barrow 3 – 0 Guiseley
ទស្សនៈPD:Barrow 3 – 0 Guiseley

Boreham(8) Vs Sutton(13)
Boreham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bromley ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Notts ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southport ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sutton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dartford ៦-៣ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Barrow ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ North ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/04/15Boreham 2 – 0 Sutton
25/08/14Sutton 1 – 3 Boreham
02/04/14Sutton 1 – 0 Boreham
10/12/13Boreham 1 – 3 Sutton
01/04/13Sutton 2 – 1 Boreham
04/09/12Boreham 3 – 0 Sutton
ទស្សនៈWDW:Boreham 2 – 0 Sutton
ទស្សនៈPD:Boreham 2 – 1 Sutton

Braintree(22) Vs Bromley(15)
Braintree ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eastbourne ៧-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Wrexham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tranmere ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Bromley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ North ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Boreham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Chester ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/10/16Braintree 4 – 2 Bromley
25/03/16Braintree 1 – 0 Bromley
23/12/15Braintree 1 – 0 Bromley
19/08/15Bromley 1 – 2 Braintree
09/04/11Bromley 0 – 3 Braintree
13/11/10Braintree 0 – 2 Bromley
ទស្សនៈWDW:Braintree 1 – 0 Bromley
ទស្សនៈPD:Braintree 1 – 0 Bromley

Chester(12) Vs Southport(19)
Chester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lincoln ៥-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Tranmere ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bromley ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Southport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Maidstone ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fleetwood ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Boreham ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/10/16Southport 1 – 0 Chester
23/01/16Chester 0 – 0 Southport
14/10/15Southport 1 – 2 Chester
17/01/15Southport 0 – 0 Chester
17/09/14Chester 2 – 0 Southport
19/03/14Chester 2 – 2 Southport
ទស្សនៈWDW:Chester 3 – 0 Southport
ទស្សនៈPD:Chester 2 – 0 Southport

Dover(6) Vs Woking(20)
Dover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Solihull ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Cambridge ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Guiseley ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Woking ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stockport ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ North ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Maidstone ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Woking 0 – 1 Dover
26/09/15Dover 2 – 0 Woking
06/04/15Dover 2 – 1 Woking
28/01/15Dover 1 – 0 Woking
24/01/15Woking 3 – 3 Dover
25/08/14Woking 6 – 1 Dover
ទស្សនៈWDW:Dover 3 – 1 Woking
ទស្សនៈPD:Dover 3 – 0 Woking

Forest Green (1) Vs Tranmere (3)
Forest Green ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aldershot ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Macclesfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Lincoln ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Tranmere ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dover ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Chester ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Braintree ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Tranmere 1 – 1 Forest Green
17/10/15Forest Green 0 – 2 Tranmere
ទស្សនៈWDW:Forest Green 0 – 1 Tranmere
ទស្សនៈPD:Forest Green 3 – 2 Tranmere

Gateshead(7) Vs Macclesfield(9)
Gateshead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wrexham ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dagenham ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Eastleigh ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Macclesfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Walsall ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Forest Green ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Aldershot ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/03/16Gateshead 0 – 3 Macclesfield
14/10/15Macclesfield 1 – 0 Gateshead
14/03/15Gateshead 2 – 1 Macclesfield
17/09/14Macclesfield 1 – 1 Gateshead
21/04/14Macclesfield 0 – 2 Gateshead
26/08/13Gateshead 2 – 2 Macclesfield
ទស្សនៈWDW:Gateshead 2 – 0 Macclesfield
ទស្សនៈPD:Gateshead 3 – 1 Macclesfield

Maidstone(17) Vs Dagenham(4)
Maidstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southport ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rochdale ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Woking ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Dagenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gateshead ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Halifax ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ York ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/07/15Maidstone 0 – 1 Dagenham
09/07/14Maidstone 1 – 0 Dagenham
ទស្សនៈWDW:Maidstone 1 – 3 Dagenham
ទស្សនៈPD:Maidstone 0 – 3 Dagenham

Torquay(18) Vs Solihull(16)
Torquay ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southport ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Guiseley ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wrexham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Solihull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dover ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Yeovil ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Barrow ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Torquay 1 – 1 Solihull
ទស្សនៈPD:Torquay 0 – 0 Solihull

York (21) Vs Lincoln(2)
York ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sutton ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Eastleigh ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Dagenham ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lincoln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Altrincham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Aldershot ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Forest Green ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/01/12Lincoln 0 – 2 York
30/11/11York 2 – 0 Lincoln
17/02/04York 1 – 4 Lincoln
30/08/03Lincoln 3 – 0 York
19/04/03Lincoln 1 – 0 York
20/12/02York 1 – 1 Lincoln
ទស្សនៈWDW:York 0 – 1 Lincoln
ទស្សនៈPD:York 0 – 3 Lincoln ៕

888


ចែករំលែក៖