ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ Lille, Brest, GFCA Ajaccio, Troyes មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ក្រុម Lille, Brest, GFCA Ajaccio, Troyes មានប្រវត្តិល្អ និងប្រៀបជាងគូ ប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

បារាំង Ligue 1
Lille (12) Vs Saint-Étienne (8)
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Marseille ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Rennes ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Excelsior ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
Saint-Étienne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lorient ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Nancy ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Croix Football IC ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/09/16Saint-Étienne 3 – 1 Lille
15/05/16Saint-Étienne 0 – 1 Lille
03/12/15Lille 1 – 0 Saint-Étienne
22/03/15Saint-Étienne 2 – 0 Lille
02/11/14Lille 1 – 1 Saint-Étienne
18/01/14Saint-Étienne 2 – 0 Lille
25/08/13Lille 1 – 0 Saint-Étienne
ទស្សនៈWDW:Lille 1 – 0 Saint-Étienne
ទស្សនៈPD:Lille 2- 0 Saint-Étienne
ទស្សនៈAsianB: Lille អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Bourg(14) Vs Reims(2)
Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sochaux ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Clermont ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Brest ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Reims ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Orléans ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Troyes ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sarreguemines ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Reims 1 – 0 Bourg
24/04/04Bourg 1 – 1 Reims
08/11/03Reims 5 – 1 Bourg
ទស្សនៈWDW:Bourg 1 – 0 Reims
ទស្សនៈPD: Bourg 2 – 2 Reims

GFCA Ajaccio (13) Vs Auxerre(19)
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ajaccio ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lens ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Herbiers ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Auxerre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Troyes ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Valenciennes ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Troyes ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Auxerre 1 – 2 GFCA Ajaccio
02/05/15Auxerre 0 – 0 GFCA Ajaccio
13/12/14GFCA Ajaccio 1 – 1 Auxerre
06/04/13GFCA Ajaccio 0 – 0 Auxerre
03/11/12Auxerre 1 – 1 GFCA Ajaccio
ទស្សនៈWDW:GFCA Ajaccio 1- 0 Auxerre
ទស្សនៈPD:GFCA Ajaccio 2 – 0 Auxerre

Nîmes(9) Vs Havre(8)
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brest ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ajaccio ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Peralada ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Niort ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tours ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Guingamp ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Havre 1 – 0 Nîmes
30/04/16Havre 3 – 1 Nîmes
12/12/15Nîmes 2 – 2 Havre
29/04/15Havre 2 – 0 Nîmes
29/11/14Nîmes 3 – 3 Havre
08/02/14Havre 0 – 1 Nîmes
31/08/13Nîmes 0 – 0 Havre
ទស្សនៈWDW:Nîmes 0 – 1 Havre
ទស្សនៈPD:Nîmes 2 – 2 Havre

Niort (11) Vs Laval(18)
Niort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Reims ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Havre ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Strasbourg ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Tours ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Amiens ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Avranches ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Laval 1 – 1 Niort
30/01/16Laval 0 – 0 Niort
29/08/15Niort 0 – 1 Laval
23/05/15Niort 0 – 3 Laval
02/08/14Laval 1 – 1 Niort
26/04/14Laval 2 – 4 Niort
30/11/13Niort 0 – 1 Laval
ទស្សនៈWDW:Niort 1 – 0 Laval
ទស្សនៈPD:Niort 1 – 1 Laval

Orléans(20) Vs Brest(1)
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Red Star ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Reims ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Clermont ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brest ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pontivy GSI ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nîmes ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bourg ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Brest 2 – 1 Orléans
31/01/15Brest 1 – 1 Orléans
23/08/14Orléans 1 – 0 Brest
ទស្សនៈWDW:Orléans 0- 1 Brest
ទស្សនៈPD:Orléans 0 – 1 Brest

Red Star(16) Vs Clermont(10)
Red Star ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Blagnac ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Valenciennes ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sochaux ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bourg ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Orléans ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bordeaux ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Clermont 0 – 0 Red Star
22/03/16Clermont 0 – 2 Red Star
31/10/15Red Star 2 – 1 Clermont
24/04/01Red Star 0 – 5 Clermont
18/11/00Clermont 6 – 1 Red Star
18/03/00Red Star 0 – 0 Clermont
02/10/99Clermont 2 – 1 Red Star
ទស្សនៈWDW:Red Star 0 – 1 Clermont
ទស្សនៈPD:Red Star 1 – 1 Clermont

Tours (17) Vs Lens(3)
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Clermont ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Laval ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Havre ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ GFCA Ajaccio ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Difaâ El Jadida ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Metz ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Lens 2 – 2 Tours
06/02/16Tours 0 – 1 Lens
19/09/15Lens 1 – 1 Tours
04/03/14Lens 2 – 2 Tours
24/09/13Tours 3 – 1 Lens
04/05/13Lens 0 – 0 Tours
12/12/12Tours 0 – 0 Lens
ទស្សនៈWDW:Tours 0 – 1 Lens
ទស្សនៈPD:Tours 0 – 2 Lens

Troyes(6) Vs Ajaccio(15)
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Auxerre ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Reims ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Auxerre ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ GFCA Ajaccio ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nîmes ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Ajaccio 2 – 1 Troyes
18/04/15Troyes 2 – 0 Ajaccio
08/11/14Ajaccio 2 – 1 Troyes
27/08/14Troyes 1 – 4 Ajaccio
12/05/13Ajaccio 0 – 1 Troyes
16/12/12Troyes 3 – 2 Ajaccio
05/02/11Ajaccio 3 – 0 Troyes
ទស្សនៈWDW:Troyes 1 – 0 Ajaccio
ទស្សនៈPD:Troyes 2 – 0 Ajaccio

បារាំង National
Avranches(9) Vs Paris(13)
Avranches ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Créteil ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Concarneau ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Laval ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Paris ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Boulogne ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Belfort ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bastia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Paris 0 – 1 Avranches
07/02/15Paris 1 – 0 Avranches
30/08/14Avranches 1 – 2 Paris

Créteil (14) Vs Consolat(12)
Créteil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Concarneau ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Avranches ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sedan ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Consolat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boulogne ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Belfort ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Istres ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Consolat 0 – 2 Créteil

Bastia(7) Vs Béziers(10)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sedan ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Paris ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hauts ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Béziers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Herbiers ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Quevilly ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Boulogne ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Béziers 1 – 1 Bastia
16/01/16Béziers 0 – 0 Bastia
15/08/15Bastia 0 – 0 Béziers

Belfort(16) Vs Dunkerque(5)
Belfort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sedan ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Paris ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Consolat ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Dunkerque ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Duchère ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Herbiers ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Quevilly ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Dunkerque 0 – 0 Belfort
16/01/16Dunkerque 1 – 0 Belfort
15/08/15Belfort 0 – 0 Dunkerque

Duchère(6) Vs Pau(15)
Duchère ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dunkerque ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Chambly ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Châteauroux ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Pau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chambly ០-០ ក្រោផ្ទះ ស្មើ Châteauroux ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Châteauroux ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Pau 0 – 1 Duchère

Herbiers(11) Vs Épinal(17)
Herbiers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Épinal ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chambly ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ GFCA Ajaccio ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Châteauroux ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Concarneau ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Strasbourg ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Épinal 1 – 1 Herbiers
16/04/16Épinal 2 – 1 Herbiers
07/11/15Herbiers 2 – 1 Épinal

Sedan (18) Vs Concarneau(1)
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Concarneau ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bastia ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Créteil ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Concarneau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Créteil ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Épinal ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Avranches ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Concarneau 3 – 0 Sedan ៕

 

dwe


ចែករំលែក៖