ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Wigan, Leverkusen, Arminia, Verona សម្លឹងរក៣ពិន្ទុពីគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

Wigan, Leverkusen, Arminia, Verona ចង់ស្តារមុខមាត់ដើម្បីដណ្តើមបាន ៣ពិន្ទុពីគូប្រកួតទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដី របស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស Championship
Wigan(22) Vs Sheff Wed(7)
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burton ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Brentford ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Man United ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sheff Wed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Huddersfield ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brighton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bristol ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/09/16SheffWed 2 – 1 Wigan
31/12/14Wigan 0 – 1 SheffWed
29/11/14SheffWed 2 – 1 Wigan
13/03/14Wigan 1 – 0 SheffWed
12/02/14SheffWed 0 – 3 Wigan
ទស្សនៈWDW:Wigan 1 – 0 SheffWed
ទស្សនៈPD:Wigan 1 – 1 SheffWed
ទស្សនៈAsianB: Wigan អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Deportivo(16) Vs Betis(13)
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Villarreal ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Palmas ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Eibar ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Betis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Gijón ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Barcelona ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/12/16Deportivo 3 – 1 Betis
30/11/16Betis 1 – 0 Deportivo
27/08/16Betis 0 – 0 Deportivo
14/02/16Deportivo 2 – 2 Betis
25/09/15Betis 1 – 2 Deportivo
30/04/13Betis 1 – 1 Deportivo
02/12/12Deportivo 2 – 3 Betis
ទស្សនៈWDW:Deportivo 3 – 0 Betis
ទស្សនៈPD:Deportivo 1 – 0 Betis
ទស្សនៈAsianB: Betis អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
Hamburger(17) Vs Leverkusen(9)
Hamburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Schalke ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wolfsburg១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Ingolstadt ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bochum ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hertha ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Moncheng ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/09/16Leverkusen 3 – 1 Hamburger
13/03/16Leverkusen 1 – 0 Hamburger
17/10/15Hamburger 0 – 0 Leverkusen
04/04/15Leverkusen 4 – 0 Hamburger
01/11/14Hamburger 1 – 0 Leverkusen
05/04/14Hamburger 2 – 1 Leverkusen
09/11/13Leverkusen 5 – 3 Hamburger
ទស្សនៈWDW:Hamburger1-2Leverkusen
ទស្សនៈPD:Hamburger 0 – 2 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: Leverkusen អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga 2
Fürth(12) Vs Hannover(1)
Fürth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bochum ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Zwickau ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ 1860 Münich ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Hannover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Young Boys ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sportfreunde ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kaiserslau ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/08/16Hannover 3 – 1 Fürth
27/04/13Fürth 2 – 3 Hannover
28/11/12Hannover 2 – 0 Fürth
05/05/02Fürth 1 – 5 Hannover
16/12/01Hannover 3 – 1 Fürth
20/05/01Hannover 2 – 1 Fürth
14/12/00Fürth 2 – 1 Hannover
ទស្សនៈWDW:Fürth 1 – 2 Hannover
ទស្សនៈPD:Fürth 0 – 3 Hannover

Kaiserslau(14) Vs Würzburger (7)
Kaiserslau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lugano ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pirmasens ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hannover ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Würzburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Young Boys ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Wehen ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Braunschweiger ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/08/16Würzburger 1 – 1 Kaisersla
ទស្សនៈWDW:Kaisersla 1-0Würzburger
ទស្សនៈPD:Kaisersla 0 – 2 Würzburger

Arminia(17) Vs 1860 Münich(13)
Arminia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Legia ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Osnabrück ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Karlsruher ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
1860 Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Setúbal ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Piedade ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fürth ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/08/161860 Münich1 – 0 Arminia
20/03/161860 Münch 1 – 1 Arminia
02/10/15Arminia 1- 1 1860 Münich
19/04/141860 Münich 2- 1 Arminia
09/11/13Arminia 0- 1 1860 Münich
13/03/11Arminia 0- 3 1860 Münich
23/10/101860 Münich 0- 0 Arminia
ទស្សនៈWDW:Arminia1-1 1860 Münich
ទស្សនៈPD:Arminia 1- 1 1860 Münich

បែលហ្សុិក Super League
Standard Vs Leuven
Standard ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eva’s Tienen ៧-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Club Brugge ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Gent ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leuven ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ladies Genk ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Heist ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Eva’s Tienen ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Leuven 0 – 4 Standard
07/09/16Standard 2 – 0 Leuven
19/03/16Leuven 1 – 9 Standard
07/11/15Standard 15 – 0 Leuven
25/02/15Leuven 0 – 10 Standard
01/10/14Standard 4 – 0 Leuven

Eva’s Tienen Vs Anderlecht
Eva’s Tienen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Standard ៧-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Gent ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Leuven ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Anderlecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ladies Genk ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ladies Genk ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Heist ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/11/16Anderlecht 4 – 2 Eva’s Tienen
01/11/16Eva’s Tienen 0 – 8 Anderlecht
07/09/16Eva’s Tienen 0 – 4 Anderlecht
13/02/16Eva’s Tienen 0 – 0 Anderlecht
03/10/15Anderlecht 5 – 0 Eva’s Tienen
10/01/15Anderlecht 1 – 2 Eva’s Tienen

អុីតាលី Serie B
Verona(1) Vs Benevento(4)
Verona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cesena ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Latina ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Salernitana ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Benevento ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pisa ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ SPAL ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Carpi ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/09/16Benevento 2 – 0 Verona

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Paços(15) Vs Guimarães (5)
Paços ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Marítimo ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Moreirense ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sporting ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Guimarães ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Covilhã ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Braga ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Marítimo ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/01/17Guimarães 2 – 2 Paços
27/08/16Guimarães 5 – 3 Paços
14/03/16Guimarães 0 – 1 Paços
03/11/15Paços 0 – 1 Guimarães
21/02/15Paços 2 – 2 Guimarães
20/09/14Guimarães 1 – 1 Paços
16/03/14Guimarães 1 – 2 Paços

ព័រទុយហ្គាល់ Liga De Honra
Benfica II(7) Vs Vizela(13)
Benfica II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ PSV II ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Varzim ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Vicente ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Vizela ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Viseu ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vicente ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Aves ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/08/16Vizela 1 – 2 Benfica II

រ៉ូម៉ានី Liga I
Pandurii(11) Vs CSM Iaşi(9)
Pandurii ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lechia Gdańsk ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Jagiellonia ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Istiqlol ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
CSM Iaşi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ CFR Cluj ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bucureşti ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Jagiellonia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/09/16CSM Iaşi 3 – 2 Pandurii
06/11/15CSM Iaşi 1 – 0 Pandurii
01/08/15Pandurii 3 – 0 CSM Iaşi
24/05/15Pandurii 5 – 2 CSM Iaşi
29/11/1CSM Iaşi 3 – 0 Pandurii
17/03/13Pandurii 3 – 1 CSM Iaşi
26/08/12CSM Iaşi 0 – 1 Pandurii

Astra(7) Vs Târgu Mureş(13)
Astra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ural ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Pogoń ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Zirka ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Târgu Mureş ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Voluntari ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Pandurii ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Timişoara ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/09/16Târgu Mureş 0 – 2 Astra
26/04/16Târgu Mureş 1 – 4 Astra
19/03/16Astra 1 – 0 Târgu Mureş
25/10/15Târgu Mureş 3 – 1 Astra
20/07/15Astra 1 – 5 Târgu Mureş
25/05/15Astra 3 – 1 Târgu Mureş
30/11/14Târgu Mureş 0 – 0 Astra

អេស្ប៉ាញ División 2
Murcia(20) Vs Sevilla II(9)
Murcia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gimnàstic ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Zaragoza ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Córdoba ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sevilla II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vallecano ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Girona ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Tenerife ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/09/16Sevilla II 1 – 1 Murcia
10/01/16Sevilla II 1 – 0 Murcia
23/08/15Murcia 0 – 0 Sevilla II
25/04/15Murcia 1 – 0 Sevilla II
06/12/14Sevilla II 1 – 1 Murcia
05/05/13Sevilla II 0 – 1 Murcia
16/12/12Murcia 2 – 0 Sevilla II

World – Club Friendlies
Lyngby Vs Silkeborg
Lyngby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Silkeborg ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ HIK ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Køge ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Silkeborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Silkeborg ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Midtjylland ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brabrand ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/12/16Lyngby 1 – 1 Silkeborg
06/08/16Silkeborg 0 – 4 Lyngby
07/04/16Lyngby 0 – 2 Silkeborg
31/10/15Silkeborg 1 – 2 Lyngby
09/08/15Lyngby 1 – 0 Silkeborg
09/06/14Silkeborg 3 – 1 Lyngby
27/10/13Lyngby 0 – 0 Silkeborg

Sochi Vs Sokol
Sochi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Druzhba ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Kuban ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Armavir ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sokol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Spartak II ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tosno ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Baltika ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Obolon Vs Cherkaskyi
Obolon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hirnyk-Sport ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Inhulets ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Arsenal Kyiv ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cherkaskyi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Avanhard ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Desna ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Kremin ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/09/16Cherkaskyi 1 – 0 Obolon
09/04/16Obolon 1 – 0 Cherkaskyi
30/08/15Cherkaskyi 4 – 0 Obolon
13/07/15Cherkaskyi 0 – 0 Obolon
25/04/15Cherkaskyi 2 – 1 Obolon
08/11/14Cherkaskyi 1 – 1 Obolon

Radomiak Vs KSZO
Radomiak ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ ROW Rybnik ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tarnobrzeg ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Stal Stalowa ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
KSZO ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Podlasie ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Garbarnia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rzeszów ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/03/06KSZO 3 – 1 Radomiak
14/08/05Radomiak 2 – 2 KSZO
24/04/05Radomiak 0 – 3 KSZO
11/09/04KSZO 0 – 0 Radomiak

Elfsborg Vs Halmstad
Elfsborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Göteborg ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Örebro ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Eskilstuna ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Halmstad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Helsingborg ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ København ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Öster ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/08/15Elfsborg 2 – 0 Halmstad
26/04/15Halmstad 1 – 0 Elfsborg
24/08/14Halmstad 1 – 1 Elfsborg
29/04/14Elfsborg 4 – 1 Halmstad

Aalesund Vs Kristiansund
Aalesund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sogndal ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Brattvåg ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hødd ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Kristiansund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fredrikstad ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Jerv ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sandefjord ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/16Aalesund 3 – 3 Kristiansund
14/02/15Aalesund 3 – 1 Kristiansund
04/06/14Kristiansund 0 – 1 Aalesund
01/02/14Aalesund 2 – 4 Kristiansund

Sparta Vs Zenit
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ružomberok ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sturm Graz ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Ferencváros ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Zenit ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vålerenga ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Legia ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Odd ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/01/11Sparta 0 – 3 Zenit

Viking Vs Brodd
Viking ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Aalesund ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bodø ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Vålerenga ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Brodd ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sandnes II ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Vardeneset ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bryne ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/14Brodd 0 – 3 Viking

Strømmen Vs Notodden
Strømmen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hødd ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Jerv ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lillestrøm ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Notodden ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fram ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Moss ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sandefjord ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/04/16Strømmen 3- 1 Notodden
17/02/15Strømmen 3- 4 Notodden
21/10/12Strømmen 2- 1 Notodden
20/05/12Notodden 2- 0 Strømmen
11/05/11Strømmen 0 – 1 Notodden

Hødd Vs Herd
Hødd ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Strømmen ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sandnes ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Aalesund ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Herd ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rollon ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hødd II ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Volda ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/15Herd 0 – 4 Hødd
01/02/14Hødd 0 – 2 Herd

Legia Vs Nordsjælland
Legia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Arminia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Grasshopper ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Zenit ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Nordsjælland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Helsingør ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Esbjerg ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vålerenga ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Fredrikstad Vs Skeid
Fredrikstad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kristiansund ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kongsvinger ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bryne ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Skeid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Senja ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Grorud ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Follo ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/05/10Skeid 2 – 4 Fredrikstad
04/06/08Skeid 2 – 3 Fredrikstad
13/07/03Skeid 4 – 0 Fredrikstad
13/04/03Fredrikstad 2 – 0 Skeid ៕ ដេវីត

meter


ចែករំលែក៖