ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ Marseille, Amiens, Lens, Reims មានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ក្រុម Marseille, Amiens, Lens, Reims មានប្រវត្តិល្អ និងប្រៀបជាងគូ ប្រកួតទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

បារាំង Ligue 1
Metz (19) Vs Marseille(6)
Metz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nice ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Montpellier ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Angers ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Marseille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Monaco ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lyon ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Montpellier ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/10/16Marseille 1 – 0 Metz
02/05/15Metz 0 – 2 Marseille
08/12/14Marseille 3 – 1 Metz
13/04/08Metz 1 – 2 Marseille
25/11/07Marseille 3 – 1 Metz
31/10/07Marseille 2 – 2 Metz
ទស្សនៈWDW:Metz 2 – 2 Marseille
ទស្សនៈPD:Metz 2 – 2 Marseille
ទស្សនៈAsianB: Metz អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Ajaccio(15) Vs Clermont(12)
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Troyes ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Orléans ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bourg ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Red Star ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sochaux ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Auxerre ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Clermont 2 – 1 Ajaccio
13/02/16Ajaccio 3 – 1 Clermont
23/09/15Clermont 2 – 1 Ajaccio
21/03/15Ajaccio 1 – 2 Clermont
18/10/14Clermont 1 – 1 Ajaccio
18/07/13Ajaccio 1 – 1 Clermont
11/05/11Ajaccio 1 – 0 Clermont
ទស្សនៈWDW:Ajaccio 0 – 1 Clermont
ទស្សនៈPD: Ajaccio 0 – 2 Clermont

Amiens (3) Vs Nîmes(10)
Amiens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Strasbourg ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Niort ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lens ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Havre ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lens ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Strasbourg ២-២ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Nîmes 2 – 3 Amiens
23/07/11Amiens 2 – 0 Nîmes
21/03/09Amiens 0 – 1 Nîmes
11/10/08Nîmes 1 – 1 Amiens
26/04/02Amiens 2 – 1 Nîmes
08/12/01Nîmes 1 – 1 Amiens
04/12/99Amiens 0 – 0 Nîmes
ទស្សនៈWDW:Amiens 0 – 1 Nîmes
ទស្សនៈPD:Amiens 3 – 1 Nîmes

Laval(17) Vs Valenciennes(13)
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Niort ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Troyes ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ GFCA Ajaccio ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Valenciennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sochaux ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Reims ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brest ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Valenciennes 2 – 0 Laval
19/03/16Laval 0 – 3 Valenciennes
31/10/15Valenciennes 0 – 0 Laval
09/05/15Valenciennes 2 – 2 Laval
20/12/14Laval 3 – 1 Valenciennes
31/03/06Laval 0 – 2 Valenciennes
29/10/05Valenciennes 2 – 1 Laval
ទស្សនៈWDW:Laval 0-1 Valenciennes
ទស្សនៈPD:Laval 2 – 2 Valenciennes

Havre(14) Vs Red Star(16)
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nîmes ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ GFCA Ajaccio ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Troyes ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Red Star ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Clermont ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Brest ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Reims ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Red Star 0 – 0 Havre
03/02/16Red Star 2 – 1 Havre
12/09/15Havre 0 – 2 Red Star
ទស្សនៈWDW:Havre 1 – 1 Red Star
ទស្សនៈPD:Havre 0 – 0 Red Star

Lens(4) Vs Troyes(7)
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Metz ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tours ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Nîmes ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Auxerre ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ajaccio ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Laval ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Troyes 1 – 1 Lens
08/02/14Troyes 1 – 0 Lens
31/08/13Lens 1 – 0 Troyes
05/05/12Troyes 2 – 0 Lens
13/08/11Lens 2 – 1 Troyes
03/03/09Lens 1 – 1 Troyes
21/09/08Troyes 0 – 1 Lens
ទស្សនៈWDW:Lens 1 – 0 Troyes
ទស្សនៈPD:Lens 3 – 1 Troyes

Niort(11) Vs Bourg(9)
Niort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Laval ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Amiens ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Tours ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Reims ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Auxerre ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ajaccio ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Bourg 2 – 2 Niort
23/04/16Niort 0 – 0 Bourg
02/12/15Bourg 2 – 1 Niort
ទស្សនៈWDW:Niort 0 – 1 Bourg
ទស្សនៈPD:Niort 1 – 1 Bourg

Reims (2) Vs Tours(18)
Reims ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Valenciennes ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Red Star ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Havre ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lens ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Niort ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Tours 1 – 1 Reims
10/03/12Reims 2 – 3 Tours
15/10/11Tours 1 – 1 Reims
02/04/11Reims 4 – 1 Tours
20/10/10Tours 2 – 1 Reims
16/05/09Reims 0 – 0 Tours
20/12/08Tours 2 – 1 Reims
ទស្សនៈWDW:Reims 1 – 0 Tours
ទស្សនៈPD:Reims 2 – 1 Tours

Strasbourg(6) Vs GFCA Ajaccio(8)
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Épinal ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Amiens ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Nîmes ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Auxerre ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Havre ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Laval ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16GFCA Ajaccio 1 – 1 Strasbourg
08/02/14Strasbourg 1 – 1 GFCA Ajaccio
31/08/13GFCA Ajaccio 2 – 0 Strasbourg
06/01/07GFCA Ajaccio 1 – 2 Strasbourg
ទស្សនៈWDW:Strasbourg1-0GFCA Ajaccio
ទស្សនៈPD:Strasbourg 3 – 1 GFCA Ajaccio

បារាំង National
Épinal(16) Vs Pau(15)
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Strasbourg ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Herbiers ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Boulogne ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Pau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Duchère ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Herbiers ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Quevilly ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Belfort (17) Vs Dunkerque(7)
Belfort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sedan ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Paris ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Consolat ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Dunkerque ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Quevilly ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bastia ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Créteil ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Dunkerque 0 – 0 Belfort
16/01/16Dunkerque 1 – 0 Belfort
15/08/15Belfort 0 – 0 Dunkerque

Sedan(18) Vs Concarneau(2)
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bastia ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Créteil ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Paris ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Concarneau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Avranches ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Duchère ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Paris ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Concarneau 3 – 0 Sedan ៕ ដេវីត

ew3


ចែករំលែក៖