ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Den Haag, Ajax II, MVV, VVV មានរំពឹងឈ្នះនៅហុល្លង់ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅហុល្លង់ ថ្ងៃនេះក្រុម Den Haag, Ajax II, MVV, VVV ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូ ប្រកួតនិងមានរំពឹងឈ្នះនៅក្នុង ទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ហុល្លង់ Eredivisie
Den Haag(15) Vs Vitesse(7)
Den Haag ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Heerenveen ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Zwolle ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ajax ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Vitesse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Groningen ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Feyenoord ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Alkmaar ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/08/16Vitesse 1 – 2 Den Haag
10/04/16Vitesse 2 – 2 Den Haag
22/11/15Den Haag 2 – 2 Vitesse
25/04/15Den Haag 1 – 0 Vitesse
04/10/14Vitesse 6 – 1 Den Haag
08/02/14Vitesse 0 – 0 Den Haag
02/10/13Den Haag 2 – 1 Vitesse
ទស្សនៈWDW:Den Haag 0 – 1 Vitesse
ទស្សនៈPD:Den Haag 0 – 1 Vitesse
ទស្សនៈAsianB: Den Haag អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eerste Divisie
Den Bosch(13) Vs Breda(5)
Den Bosch ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ PSV II ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Graafschap ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Ajax II ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Breda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Utrecht II ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Achilles ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ MVV ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Breda 0 – 0 Den Bosch
19/03/16Den Bosch 3 – 6 Breda
21/11/15Breda 3 – 0 Den Bosch
01/05/05Den Bosch 0 – 2 Breda
28/11/04Breda 3 – 0 Den Bosch
09/03/02Den Bosch 1 – 2 Breda
14/10/01Breda 0 – 0 Den Bosch
ទស្សនៈWDW:Den Bosch 1 – 2 Breda
ទស្សនៈPD:Den Bosch 2 – 2 Breda

Cambuur(7) Vs Helmond(6)
Cambuur ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PSV II ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Utrecht ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dordrecht ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Helmond ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ MVV ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Oss ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Achilles ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Helmond 1 – 0 Cambuur
16/03/13Cambuur 2 – 0 Helmond
03/11/12Helmond 3 – 1 Cambuur
14/04/12Helmond 1 – 3 Cambuur
24/09/11Cambuur 2 – 2 Helmond
25/01/11Cambuur 1 – 2 Helmond
23/10/10Helmond 2 – 0 Cambuur
ទស្សនៈWDW:Cambuur 2- 1 Helmond
ទស្សនៈPD:Cambuur 2 – 0 Helmond

Ajax II(2) Vs Waalwijk(11)
Ajax II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ At.Madrid U23 ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Den Bosch ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Almere ៦-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Waalwijk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Telstar ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Emmen ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Eindhoven ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Waalwijk 3 – 2 Ajax II
16/04/16Ajax II 0 – 0 Waalwijk
05/12/15Waalwijk 3 – 5 Ajax II
21/02/15Waalwijk 4 – 4 Ajax II
09/12/14Ajax II 3 – 2 Waalwijk
ទស្សនៈWDW:Ajax II 3 – 1 Waalwijk
ទស្សនៈPD:Ajax II 3 – 2 Waalwijk

Dordrecht(19) Vs Fortuna(17)
Dordrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dordrecht ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Utrecht II ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cambuur ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Fortuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Achilles ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Telstar ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Almere ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Fortuna 3 – 2 Dordrecht
13/02/16Dordrecht 1 – 3 Fortuna
12/09/15Fortuna 0 – 5 Dordrecht
01/03/14Dordrecht 1 – 1 Fortuna
23/11/13Fortuna 0 – 1 Dordrecht
27/04/13Fortuna 3 – 1 Dordrecht
08/12/12Dordrecht 0 – 1 Fortuna
ទស្សនៈWDW:Dordrecht 2 – 0 Fortuna
ទស្សនៈPD:Dordrecht 1 – 0 Fortuna

Emmen(12) Vs Volendam(3)
Emmen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ajax II ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Waalwijk ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ PSV II ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Volendam ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eindhoven ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sparta ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Telstar ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Volendam 0 – 1 Emmen
02/04/16Emmen 1 – 0 Volendam
24/10/15Volendam 0 – 2 Emmen
28/02/15Volendam 3 – 2 Emmen
13/12/14Emmen 4 – 1 Volendam
01/03/14Emmen 4 – 1 Volendam
23/11/13Volendam 1 – 5 Emmen
ទស្សនៈWDW:Emmen 0 – 1 Volendam
ទស្សនៈPD:Emmen 0 – 3 Volendam

MVV (4) Vs Achilles(20)
MVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Helmond ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ VVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Breda ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Achilles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fortuna ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Breda ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Helmond ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/08/16Achilles 2 – 3 MVV
20/03/16Achilles 1 – 2 MVV
21/11/15MVV 1 – 1 Achilles
06/04/15Achilles 0 – 2 MVV
26/10/14MVV 3 – 2 Achilles
05/04/14MVV 3 – 0 Achilles
21/09/13Achilles 0 – 2 MVV
ទស្សនៈWDW:MVV 3 – 0 Achilles
ទស្សនៈPD:MVV 3 – 0 Achilles

Utrecht II(16) Vs PSV II(10)
Utrecht II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Breda ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dordrecht ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Graafschap ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
PSV II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Benfica II ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cambuur ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Emmen ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16PSV II 2 – 0 Utrecht II
ទស្សនៈWDW:Utrecht II 1 – 0 PSV II
ទស្សនៈPD:Utrecht II 0 – 0 PSV II

Eindhoven(9) Vs Almere(8)
Eindhoven ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Graafschap ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Volendam ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Waalwijk ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Almere ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Volendam ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Fortuna ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ajax II ៦-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Almere 4 – 0 Eindhoven
13/02/16Almere 1 – 2 Eindhoven
12/09/15Eindhoven 3 – 2 Almere
10/02/15Almere 2 – 1 Eindhoven
26/08/14Eindhoven 2 – 1 Almere
08/02/14Eindhoven 1 – 2 Almere
19/10/13Almere 0 – 4 Eindhoven
ទស្សនៈWDW:Eindhoven 3 – 1 Almere
ទស្សនៈPD:Eindhoven 4 – 2 Almere

Telstar(15) Vs Oss(14)
Telstar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Waalwijk ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fortuna ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Volendam ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Oss ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dordrecht ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Helmond ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ VVV ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Oss 0 – 2 Telstar
16/04/16Oss 3 – 3 Telstar
05/12/15Telstar 1 – 1 Oss
11/04/15Telstar 2 – 1 Oss
28/09/14Oss 2 – 1 Telstar
22/02/14Oss 0 – 1 Telstar
17/11/13Telstar 1 – 2 Oss
ទស្សនៈWDW:Telstar 1 – 2 Oss
ទស្សនៈPD:Telstar 2 – 2 Oss

VVV (1) Vs Graafschap(18)
VVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cambuur ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ MVV ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Oss ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Graafschap ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Eindhoven ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Den Bosch ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Utrecht II ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Graafschap 0 – 2 VVV
18/02/15Graafschap 1 – 1 VVV
23/08/14VVV 1 – 0 Graafschap
29/03/14Graafschap 3 – 1VVV
14/09/13VVV 0 – 4 Graafschap
19/02/12Graafschap 1 – 4 VVV
27/11/11VVV 1 – 2 Graafschap
ទស្សនៈWDW:VVV 3 – 0 Graafschap
ទស្សនៈPD:VVV 2 – 0 Graafschap ៕ ដេវីត

 

7-adovit_duel


ចែករំលែក៖