ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះ Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt មានប្រៀបជាងគូ ប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះក្រុម Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួតមានសង្ឃឹមយកឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះ ។

Wolfsburg(14) Vs Darmstadt(18)
Wolfsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bremen ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Mainz ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Leipzig ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Darmstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Augsburg ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bremen ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Mainz ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Darmstadt 3 – 1 Wolfsburg
19/03/16Wolfsburg 1 – 1 Darmstadt
24/10/15Darmstadt 0 – 1 Wolfsburg
18/08/14Darmstadt 0 – 0 Wolfsburg
ទស្សនៈWDW:Wolfsburg 2 – 0 Darmstadt
ទស្សនៈPD:Wolfsburg 1 – 0 Darmstadt
ទស្សនៈAsianB: Darmstadt អាចឈ្នះ

Köln(7) Vs Hertha(5)
Köln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leipzig ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bayern Münich ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Ingolstadt ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Hertha ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Frankfurt ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hamburger ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dortmund ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Hertha 2 – 1 Köln
27/02/16Köln 0 – 1 Hertha
23/09/15Hertha 2 – 0 Köln
18/04/15Hertha 0 – 0 Köln
23/11/14Köln 1 – 2 Hertha
12/05/13Köln 1 – 2 Hertha
30/11/12Hertha 1 – 1 Köln
ទស្សនៈWDW:Köln 2 – 0 Hertha
ទស្សនៈPD:Köln 1 – 0 Hertha
ទស្សនៈAsianB: Hertha អាចឈ្នះ

Augsburg(13) Vs Freiburg(8)
Augsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Darmstadt ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Leipzig ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Schalke ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Freiburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dortmund ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Frankfurt ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hoffenheim ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Freiburg 2 – 1 Augsburg
29/10/15Freiburg 0 – 3 Augsburg
21/03/15Freiburg 2 – 0 Augsburg
25/10/14Augsburg 2 – 0 Freiburg
22/02/14Freiburg 2 – 4 Augsburg
14/09/13Augsburg 2 – 1 Freiburg
05/05/13Freiburg 2 – 0 Augsburg
ទស្សនៈWDW:Augsburg 0 -1 Freiburg
ទស្សនៈPD:Augsburg 2 – 2 Freiburg
ទស្សនៈAsianB:Freiburg អាចឈ្នះ

Bremen(15) Vs Leipzig(2)
Bremen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolfsburg ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Darmstadt ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Leverkusen ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leipzig ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Köln ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Augsburg ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wolfsburg ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/16Leipzig 3 – 1 Bremen
09/10/15Bremen 3 – 0 Leipzig
23/07/13Leipzig 2 – 1 Bremen
ទស្សនៈWDW:Bremen 1 – 2 Leipzig
ទស្សនៈPD:Bremen 0 – 1 Leipzig
ទស្សនៈAsianB: Bremen អាចឈ្នះ

Hoffenheim(4) Vs Leverkusen(10)
Hoffenheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Schalke ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ingolstadt ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Freiburg ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dortmund ៦-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bremen ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ At.Madrid ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Leverkusen 0 – 3 Hoffenheim
23/01/16Hoffenheim 1 – 1 Leverkusen
15/08/15Leverkusen 2 – 1 Hoffenheim
16/05/15Leverkusen 2 – 0 Hoffenheim
18/12/14Hoffenheim 0 – 1 Leverkusen
23/03/14Leverkusen 2 – 3 Hoffenheim
19/10/13Hoffenheim 1 – 2 Leverkusen
ទស្សនៈWDW:Hoffenheim 3 – 0 Leverkusen
ទស្សនៈPD:Hoffenheim 3 – 1 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: Hoffenheim អាចឈ្នះ

Frankfurt (6) Vs Hamburger(16)
Frankfurt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Freiburg ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dreieich ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bayern Münich ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hamburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Moncheng ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hertha ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Moncheng ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Hamburger 0 – 3 Frankfurt
20/02/16Frankfurt 0 – 0 Hamburger
19/09/15Hamburger 0 – 0 Frankfurt
01/03/15Frankfurt 2 – 1 Hamburger
28/09/14Hamburger 1 – 2 Frankfurt
08/03/14Hamburger 1 – 1 Frankfurt
28/09/13Frankfurt 2 – 2 Hamburger
ទស្សនៈWDW:Frankfurt 0 – 1 Hamburger
ទស្សនៈPD:Frankfurt 2 – 2 Hamburger
ទស្សនៈAsianB: Hamburger អាចឈ្នះ ៕ ដេវីត

90


ចែករំលែក៖