ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះ West Brom ប៉ះ Arsenal ខណៈEverton, Crystal ចង់ស្តារមុខមាត់ក្នុងផ្ទះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះក្រុមWest Bromប៉ះក្រុមខ្លាំងកាំភ្លើងធំ Arsenal ។ ចំណែកក្រុម Everton, Crystal ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងចង់ស្តារមុខ មាត់ឡើងវិញក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

West Brom(8) Vs Arsenal(5)
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោឈ្នះ Bournemouth ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Crystal ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Everton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bayern Münich ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lincoln ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/12/16Arsenal 1 – 0 West Brom
22/04/16Arsenal 2 – 0 West Brom
21/11/15West Brom 2 – 1 Arsenal
24/05/15Arsenal 4 – 1 West Brom
29/11/14West Brom 0 – 1 Arsenal
04/05/14Arsenal 1 – 0 West Brom
06/10/13West Brom 1 – 1 Arsenal
ទស្សនៈWDW:West Brom 1-2 Arsenal
ទស្សនៈPD:West Brom 2 – 2 Arsenal
ទស្សនៈAsianB: Arsenal អាចឈ្នះ

Crystal(17) Vs Watford(13)
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stoke ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Middlesbrough ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ West Brom ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man United ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ West Ham ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Southampton ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/12/16Watford 1 – 1 Crystal
24/04/16Crystal 2 – 1 Watford
13/02/16Crystal 1 – 2 Watford
27/09/15Watford 0 – 1 Crystal
27/05/13Crystal 1 – 0 Watford
09/02/13Watford 2 – 2 Crystal
18/08/12Crystal 2 – 3 Watford
ទស្សនៈWDW:Crystal 2 – 2 Watford
ទស្សនៈPD:Crystal 0 – 1 Watford
ទស្សនៈAsianB: Crystal អាចឈ្នះ

Everton (7) Vs Hull (18)
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tottenham ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ West Brom ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Burnley ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leicester ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Swansea ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Hull 2 – 2 Everton
01/01/15Hull 2 – 0 Everton
04/12/14Everton 1 – 1 Hull
11/05/14Hull 0 – 2 Everton
19/10/13Everton 2 – 1 Hull
07/03/10Everton 5 – 1 Hull
26/11/09Hull 3 – 2 Everton
ទស្សនៈWDW:Everton 3 – 0 Hull
ទស្សនៈPD:Everton 3 – 0 Hull
ទស្សនៈAsianB: Everton អាចឈ្នះ

Stoke(9) Vs Chelsea(1)
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tottenham ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Middlesbrough ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Man City ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chelsea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swansea ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Man United ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Chelsea 4 – 2 Stoke
05/03/16Chelsea 1 – 1 Stoke
08/11/15Stoke 1 – 0 Chelsea
28/10/15Stoke 1 – 1 Chelsea
04/04/15Chelsea 2 – 1 Stoke
23/12/14Stoke 0 – 2 Chelsea
05/04/14Chelsea 3 – 0 Stoke
ទស្សនៈWDW:Stoke 0 – 1 Chelsea
ទស្សនៈPD:Stoke 0 – 2 Chelsea
ទស្សនៈAsianB: Chelsea អាចឈ្នះ

Sunderland(20) Vs Burnley(12)
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southampton ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Everton ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ManCity ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hull ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Swansea ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Liverpool ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/01/17Burnley 2 – 0 Sunderland
07/01/17Sunderland 0 – 0 Burnley
31/12/16Burnley 4 – 1 Sunderland
31/01/15Sunderland 2 – 0 Burnley
20/09/14Burnley 0 – 0 Sunderland
30/07/11Burnley 1 – 0 Sunderland
17/04/10Sunderland 2 – 1 Burnley
ទស្សនៈWDW:Sunderland 2-0Burnley
ទស្សនៈPD:Sunderland 0 – 1 Burnley
ទស្សនៈAsianB: Burnley អាចឈ្នះ

West Ham(11) Vs Leicester (15)
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Watford ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chelsea ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bournemouth ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Liverpool ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hull ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sevilla ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Leicester 1 – 0 West Ham
17/04/16Leicester 2 – 2 West Ham
23/09/15Leicester 2 – 1 West Ham
15/08/15West Ham1 – 2 Leicester
04/04/15Leicester 2 – 1 West Ham
20/12/14West Ham 2- 0 Leicester
24/04/12Leicester 1 – 2 West Ham
ទស្សនៈWDW:West Ham 2-0Leicester
ទស្សនៈPD:West Ham 1- 0 Leicester
ទស្សនៈAsianB: Leicester អាចឈ្នះ

Bournemouth(14) Vs Swansea(16)
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ West Brom ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Man United ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ West Ham ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chelsea ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Burnley ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hull ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Swansea 0 – 3 Bournemouth
12/03/16Bournemouth 3 – 2 Swansea
21/11/15Swansea 2 – 2 Bournemouth
02/08/14Bournemouth 3 – 1 Swansea
05/04/08Swansea 1 – 2 Bournemouth
14/10/07Bournemouth 1 – 4 Swansea
14/04/07Bournemouth 2 – 2 Swansea
ទស្សនៈWDW:Bournemouth3-0Swansea
ទស្សនៈPD:Bournemouth 0 – 0 Swansea
ទស្សនៈAsianB: Swansea អាចឈ្នះ ៕ ដេវីត

dsr


ចែករំលែក៖