ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Bordeaux, Nice, Nancy សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុនៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះក្រុម Bordeaux, Nice, Nancy ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាង គូប្រកួត សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Nantes(10) Vs Nice(3)
Nantes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bastia ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Monaco ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Montpellier ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Nice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Montpellier ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dijon ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Caen ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Nice 4 – 1 Nantes
30/04/16Nantes 1 – 0 Nice
05/11/15Nice 1 – 2 Nantes
08/02/15Nice 0 – 0 Nantes
21/09/14Nantes 2 – 1 Nice
16/02/14Nice 0 – 0 Nantes
16/01/14Nantes 4 – 3 Nice
ទស្សនៈWDW:Nantes 0 – 1 Nice
ទស្សនៈPD:Nantes 0 – 1 Nice
ទស្សនៈAsianB: Nice អាចឈ្នះ

Nancy(18) Vs Lorient(20)
Nancy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Toulouse ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ ParisSG ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Lille ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bordeaux ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Marseille ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ ParisSG ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/09/16Lorient 0 – 2 Nancy
27/01/13Nancy 2 – 1 Lorient
02/09/12Lorient 3 – 0 Nancy
15/01/12Nancy 2 – 2 Lorient
28/08/11Lorient 2 – 1 Nancy
06/03/11Lorient 0 – 0 Nancy
24/10/10Nancy 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈWDW:Nancy 2 – 0 Lorient
ទស្សនៈPD:Nancy 0 – 1 Lorient
ទស្សនៈAsianB: Lorient អាចឈ្នះ

Bordeaux(6) Vs Montpellier (13)
Bordeaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lorient ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Lyon ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Montpellier ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nice ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Guingamp ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Nantes ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/12/16Montpellier 4 – 0 Bordeaux
10/01/16Montpellier 0 – 1 Bordeaux
18/10/15Bordeaux 0 – 0 Montpellier
24/05/15Bordeaux 2 – 1 Montpellier
10/08/14Montpellier 0 – 1 Bordeaux
16/03/14Montpellier 1 – 1 Bordeaux
27/10/13Bordeaux 2 – 0 Montpellier
ទស្សនៈWDW:Bordeaux 2-0 Montpellier
ទស្សនៈPD:Bordeaux 2 – 2 Montpellier
ទស្សនៈAsianB: Bordeaux អាចឈ្នះ

Toulouse(11) Vs Rennes(9)
Toulouse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nancy ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lille ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lyon ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Rennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lorient ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Metz ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dijon ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Rennes 1 – 0 Toulouse
28/02/16Toulouse 1 – 2 Rennes
16/12/15Rennes 1 – 3 Toulouse
30/08/15Rennes 3 – 1 Toulouse
15/02/15Toulouse 2 – 1 Rennes
24/09/14Rennes 0 – 3 Toulouse
16/03/14Rennes 2 – 3 Toulouse
ទស្សនៈWDW:Toulouse 2 – 0 Rennes
ទស្សនៈPD:Toulouse 2 – 0 Rennes
ទស្សនៈAsianB: Rennes អាចឈ្នះ

Angers (12) Vs Guingamp(8)
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bastia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Caen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Marseille ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Quevilly ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Montpellier ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bastia ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Guingamp 1 – 0 Angers
03/08/16Angers 4 – 3 Guingamp
28/02/16Guingamp 2 – 2 Angers
25/10/15Angers 0 – 0 Guingamp
06/02/13Guingamp 2 – 1 Angers
10/08/12Angers 1 – 2 Guingamp
24/03/12Angers 1 – 0 Guingamp
ទស្សនៈWDW:Angers 1 – 0 Guingamp
ទស្សនៈPD:Angers 1 – 0 Guingamp
ទស្សនៈAsianB: Guingamp អាចឈ្នះ ៕ ដេវីត

download


ចែករំលែក៖