ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ AC Milan, Real Madrid, Rangers, PSV,​ Fulham រំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម ក្រុមខ្លាំងៗAC Milan, Real Madrid, Rangers, PSV, Fulham មានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួត និងមានរំពឹងឈ្នះទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដី របស់ខ្លួន ។

អុីតាលី Serie A
Torino (10) Vs InterMilan(5)
Torino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fiorentina ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Palermo ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lazio ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
InterMilan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Roma ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cagliari ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Atalanta ៧-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16InterMilan 2 – 1 Torino
04/04/16InterMilan 1 – 2 Torino
08/11/15Torino 0 – 1 InterMilan
25/01/15InterMilan 0 – 1 Torino
01/09/14Torino 0 – 0 InterMilan
09/03/14InterMilan 1 – 0 Torino
21/10/13Torino 3 – 3 InterMilan
ទស្សនៈWDW:Torino 2 – 2 InterMilan
ទស្សនៈPD:Torino 1 – 1 InterMilan
ទស្សនៈAsianB: Torino អាចឈ្នះ

AC Milan (7) Vs Genoa(16)
AC Milan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sassuolo ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Chievo ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Juventus ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Genoa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bologna ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Empoli ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sampdoria ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/10/16Genoa 3 – 0 ACMilan
14/02/16ACMilan 2 – 1 Genoa
27/09/15Genoa 1 – 0 ACMilan
30/04/15ACMilan 1 – 3 Genoa
07/12/14Genoa 1 – 0 ACMilan
08/04/14Genoa 1 – 2 ACMilan
24/11/13ACMilan 1 – 1 Genoa
ទស្សនៈWDW:ACMilan 2 – 0 Genoa
ទស្សនៈPD:ACMilan 2 – 0 Genoa
ទស្សនៈAsianB: ACMilan អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Eibar (8) Vs Espanyol(9)
Eibar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sociedad ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Real Madrid ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Osasuna ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Espanyol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Celta Vigo ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Villarreal ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Palmas ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Espanyol 3 – 3 Eibar
16/05/16Espanyol 4 – 2 Eibar
11/01/16Eibar 2 – 1 Espanyol
09/05/15Eibar 0 – 2 Espanyol
05/01/15Espanyol 1 – 2 Eibar
ទស្សនៈWDW:Eibar 2 – 2 Espanyol
ទស្សនៈPD:Eibar 1 – 1 Espanyol
ទស្សនៈAsianB: Espanyol អាចឈ្នះ

Bilbao(7) Vs Real Madrid(1)
Bilbao ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sevilla ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Málaga ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sociedad ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eibar ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Napoli ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Betis ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/10/16Real Madrid 2 – 1 Bilbao
13/02/16Real Madrid 4 – 2 Bilbao
24/09/15Bilbao 1 – 2 Real Madrid
08/03/15Bilbao 1 – 0 Real Madrid
06/10/14Real Madrid 5 – 0 Bilbao
03/02/14Bilbao 1 – 1 Real Madrid
01/09/13Real Madrid 3 – 1 Bilbao
ទស្សនៈWDW:Bilbao 0-1 Real Madrid
ទស្សនៈPD:Bilbao 2 – 2 Real Madrid
ទស្សនៈAsianB: Real Madrid អាចឈ្នះ

Alavés(10) Vs Sociedad(6)
Alavés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Granada ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sevilla ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Málaga ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Sociedad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Eibar ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Betis ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bilbao ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Sociedad 3 – 0 Alavés
04/08/14Alavés 3 – 1 Sociedad
01/03/09Alavés 2 – 1 Sociedad
27/09/08Sociedad 1 – 1 Alavés
08/06/08Alavés 3 – 2 Sociedad
13/01/08Sociedad 1 – 0 Alavés
29/01/06Alavés 3 – 1 Sociedad
ទស្សនៈWDW:Alavés 1 – 1 Sociedad
ទស្សនៈPD:Alavés 0 – 1 Sociedad
ទស្សនៈAsianB: Alavés អាចឈ្នះ

Betis(14) Vs Osasuna(20)
Betis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sociedad ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Deportivo ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Real Madrid ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Osasuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Villarreal ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Palmas ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Eibar ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Osasuna 1 – 2 Betis
05/04/15Betis 3 – 0 Osasuna
02/11/14Osasuna 3 – 2 Betis
18/05/14Osasuna 2 – 1 Betis
12/01/14Betis 1 – 2 Osasuna
09/03/13Betis 2 – 1 Osasuna
22/10/12Osasuna 0 – 0 Betis
ទស្សនៈWDW:Betis 2 – 0 Osasuna
ទស្សនៈPD:Betis 2 – 0 Osasuna
ទស្សនៈAsianB: Betis អាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
Aberdeen(2) Vs Aberdeen(4)
Aberdeen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hamilton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Partick ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Motherwell ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Aberdeen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Partick ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ross ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hamilton ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Hearts 0 – 1 Aberdeen
13/08/16Aberdeen 0 – 0 Hearts
13/05/16Aberdeen 0 – 1 Hearts
09/04/16Hearts 2 – 1 Aberdeen
10/01/16Hearts 1 – 0 Aberdeen
12/12/15Aberdeen 1 – 0 Hearts
20/09/15Hearts 1 – 3 Aberdeen
ទស្សនៈWDW:Aberdeen 3 – 0 Hearts
ទស្សនៈPD:Aberdeen 3 – 0 Hearts
ទស្សនៈAsianB: Aberdeen អាចឈ្នះ

Motherwell (10) Vs St. Johnstone(5)
Motherwell ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dundee ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Kilmarnock ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Aberdeen ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
St. Johnstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Kilmarnock ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rangers ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dundee ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/12/16St. Johnstone 1-1 Motherwell
13/08/16Motherwell 1-2 St. Johnstone
07/05/16Motherwell 1-2 St. Johnstone
20/02/16St. Johnstone 2-1 Motherwell
31/12/15Motherwell 2-0 St. Johnstone
22/08/15St. Johnstone 2-1 Motherwell
31/01/15Motherwell 1-1 St. Johnstone
ទស្សនៈWDW:Motherwell1-2St.Johnstone
ទស្សនៈPD:Motherwell 0-2 St. Johnstone
ទស្សនៈAsianB: Motherwell អាចឈ្នះ

Kilmarnock(7) Vs Partick (6)
Kilmarnock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St. Johnstone ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Motherwell ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ross ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Partick ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dundee ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Aberdeen ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Inverness ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Partick 0 – 0 Kilmarnock
17/09/16Kilmarnock 2 – 2 Partick
07/05/16Kilmarnock 0 – 2 Partick
02/04/16Partick 0 – 0 Kilmarnock
28/11/15Kilmarnock 2 – 5 Partick
15/08/15Partick 2 – 2 Kilmarnock
16/05/15Partick 1 – 4 Kilmarnock
ទស្សនៈWDW:Kilmarnock 0 – 1 Partick
ទស្សនៈPD:Kilmarnock 0 – 2 Partick
ទស្សនៈAsianB: Kilmarnock អាចឈ្នះ

Inverness (12) Vs Ross (9)
Inverness ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rangers ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Celtic ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Partick ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Ross ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Aberdeen ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hearts ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Kilmarnock ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/12/16Ross 3 – 2 Inverness
13/08/16Inverness 2 – 3 Ross
19/03/16Ross 0 – 3 Inverness
02/01/16Inverness 2 – 0 Ross
28/10/15Inverness 1 – 2 Ross
03/10/15Ross 1 – 2 Inverness
31/01/15Inverness 1 – 1 Ross
ទស្សនៈWDW:Inverness 1 – 0 Ross
ទស្សនៈPD:Inverness 0 – 0 Ross
ទស្សនៈAsianB: Inverness អាចឈ្នះ

Rangers(3) Vs Hamilton(11)
Rangers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St. Johnstone ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hamilton ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Celtic ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Hamilton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aberdeen ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rangers ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hearts ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/03/17Rangers 6 – 0 Hamilton
17/12/16Hamilton 1 – 2 Rangers
06/08/16Rangers 1 – 1 Hamilton
10/04/11Hamilton 0 – 1 Rangers
15/01/11Rangers 4 – 0 Hamilton
11/09/10Hamilton 1 – 2 Rangers
03/04/10Rangers 1 – 0 Hamilton
ទស្សនៈWDW:Rangers 2 – 0 Hamilton
ទស្សនៈPD:Rangers 2 – 0 Hamilton
ទស្សនៈAsianB: Rangers អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
Groningen(11) Vs Willem II(9)
Groningen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Utrecht ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ajax ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Roda ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Willem II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Excelsior ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Twente ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Zwolle ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/10/16Willem II 2 – 1 Groningen
27/01/16Willem II 1 – 1 Groningen
17/10/15Groningen 2 – 1 Willem II
19/04/15Willem II 1 – 4 Groningen
28/09/14Groningen 1 – 0 Willem II
31/03/13Willem II 1 – 2 Groningen
19/08/12Groningen 1 – 1 Willem II
ទស្សនៈWDW:Groningen 0-1Willem II
ទស្សនៈPD:Groningen 1 – 1 Willem II
ទស្សនៈAsianB: Willem II អាចឈ្នះ

NEC(12) Vs Utrecht(4)
NEC ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sparta ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Heracles ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Den Haag ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Utrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Groningen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Den Haag ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Heracles ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Utrecht 1 – 1 NEC
10/04/16Utrecht 3 – 1 NEC
22/11/15NEC 1 – 0 Utrecht
16/03/14NEC 2 – 2 Utrecht
23/01/14NEC 1 – 0 Utrecht
07/12/13Utrecht 2 – 0 NEC
10/02/13Utrecht 0 – 3 NEC
ទស្សនៈWDW:NEC 0 – 1 Utrecht
ទស្សនៈPD:NEC 0 – 1 Utrecht
ទស្សនៈAsianB: NEC អាចឈ្នះ

PSV(3) Vs Vitesse(5)
PSV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Feyenoord ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Roda ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Go Ahead ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Vitesse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sparta ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Zwolle ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sparta ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/10/16Vitesse 0 – 2 PSV
20/04/16PSV 2 – 0 Vitesse
06/12/15Vitesse 0 – 1 PSV
18/01/15Vitesse 0 – 1 PSV
31/08/14PSV 2 – 0 Vitesse
16/03/14Vitesse 1 – 2 PSV
08/12/13PSV 2 – 6 Vitesse
ទស្សនៈWDW:PSV 2 – 0 Vitesse
ទស្សនៈPD:PSV 3 – 2 Vitesse
ទស្សនៈAsianB: PSV អាចឈ្នះ

Sparta(14) Vs Heracles(10)
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vitesse ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Feyenoord ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vitesse ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Heracles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajax ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ NEC ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Utrecht ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/12/16Heracles 0 – 3 Sparta
30/10/16Heracles 2 – 2 Sparta
01/11/12Heracles 2 – 0 Sparta
11/04/10Sparta 1 – 1 Heracles
19/09/09Heracles 1 – 1 Sparta
22/03/09Sparta 1 – 0 Heracles
14/12/08Heracles 2 – 1 Sparta
ទស្សនៈWDW:Sparta 2 – 0 Heracles
ទស្សនៈPD:Sparta 3 – 3 Heracles
ទស្សនៈAsianB: Heracles អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស Championship
Blackburn(21) Vs Preston(8)
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cardiff ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Norwich ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Fulham ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fulham ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Derby ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Reading ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/12/16Preston 3 – 2 Blackburn
02/04/16Blackburn 1 – 2 Preston
21/11/15Preston 1 – 2 Blackburn
21/07/10Preston 3 – 0 Blackburn
02/05/01Preston 0 – 1 Blackburn
10/01/01Blackburn 3 – 2 Preston
04/03/61Blackburn 1 – 0 Preston
ទស្សនៈWDW:Blackburn 1 – 1 Preston
ទស្សនៈPD:Blackburn 0 – 1 Preston
ទស្សនៈAsianB: Blackburn អាចឈ្នះ

Nottingham(20) Vs Derby (10)
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brighton ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brentford ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Burton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barnsley ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Preston ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brighton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/12/16Derby 3 – 0 Nottingham
19/03/16Derby 1 – 0 Nottingham
07/11/15Nottingham 1 – 0 Derby
17/01/15Derby 1 – 2 Nottingham
14/09/14Nottingham 1 – 1 Derby
22/03/14Derby 5 – 0 Nottingham
28/09/13Nottingham 1 – 0 Derby
ទស្សនៈWDW:Nottingham 1 – 1 Derby
ទស្សនៈPD:Nottingham 1 – 0 Derby
ទស្សនៈAsianB: Derby អាចឈ្នះ

Birmingham(17) Vs Newcastle(1)
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leeds ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wigan ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cardiff ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Huddersfield ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Reading ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fulham ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/01/17Newcastle 3 – 1 Birmingham
07/01/17Birmingham 1 – 1 Newcastle
10/12/16Newcastle 4 – 0 Birmingham
07/05/11Newcastle 2 – 1 Birmingham
16/02/11Birmingham 0 – 2 Newcastle
18/03/08Birmingham 1 – 1 Newcastle
08/12/07Newcastle 2 – 1 Birmingham
ទស្សនៈWDW:Birmingham1-2Newcastle
ទស្សនៈPD:Birmingham 0 – 4 Newcastle
ទស្សនៈAsianB: Newcastle អាចឈ្នះ

Burton(19) Vs Brentford(14)
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bristol ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sheff Wed ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nottingham ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Huddersfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wolverhampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/12/16Brentford 2 – 1 Burton
ទស្សនៈWDW:Burton 1 – 0 Brentford
ទស្សនៈPD:Burton 2 – 2 Brentford
ទស្សនៈAsianB: Burton អាចឈ្នះ

Cardiff(13) Vs Ipswich(16)
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ QPR ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Blackburn ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Birmingham ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៥-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brentford ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Wolverhampton ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Barnsley ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/12/16Ipswich 1 – 1 Cardiff
12/03/16Cardiff 1 – 0 Ipswich
31/10/15Ipswich 0 – 0 Cardiff
15/04/15Ipswich 3 – 1 Cardiff
22/10/14Cardiff 3 – 1 Ipswich
12/01/13Cardiff 0 – 0 Ipswich
06/10/12Ipswich 1 – 2 Cardiff
ទស្សនៈWDW:Cardiff 1 – 1 Ipswich
ទស្សនៈPD:Cardiff 1 – 1 Ipswich
ទស្សនៈAsianB: Cardiff អាចឈ្នះ

Fulham(7) Vs Wolverhampton(18)
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leeds ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Newcastle ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Blackburn ២-២ ក្នុងផ្ទះ ។
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ipswich ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Brentford ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/12/16Wolverhampton 4 – 4 Fulham
13/01/16Wolverhampton 3 – 2 Fulham
30/09/15Fulham 0 – 3 Wolverhampton
25/02/15Wolverhampton 3 – 0 Fulham
14/01/15Wolverhampton 3 – 3 Fulham
03/01/15Fulham 0 – 0 Wolverhampton
21/08/14Fulham 0 – 1 Wolverhampton
ទស្សនៈWDW:Fulham 2 – 2 Wolverhampton
ទស្សនៈPD:Fulham 3 – 1 Wolverhampton
ទស្សនៈAsianB: Fulham អាចឈ្នះ ៕ ដេវីត

gun__1358798209_henry_intermilan


ចែករំលែក៖