ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ស្អែកនេះ ក្រសួងព័ត៌មាននឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការចោទប្រកាន់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) ពាក់ព័ន្ធការបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ស្អែកនេះ ក្រសួងព័ត៌មាននឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការចោទប្រកាន់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) ពាក់ព័ន្ធការបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា


ចែករំលែក៖