ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការព្យាកណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

ចែករំលែក៖

ការព្យាកណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨


ចែករំលែក៖