ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨៖

 


ចែករំលែក៖