ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសផ្សាយអំពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសផ្សាយអំពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨

 


ចែករំលែក៖