ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​ ថ្លែងការណ៍​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ស្តីពី​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​គ្រប់​មុខ​ទំនិញ​លើកលែង​សព្វាវុធ​និង​ប្រទេស​កម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​ ថ្លែងការណ៍​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ស្តីពី​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​គ្រប់​មុខ​ទំនិញ​លើកលែង​សព្វាវុធ​និង​ប្រទេស​កម្ពុជា


ចែករំលែក៖