ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សាលារាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្ដីពីការកែសម្រួលខ្សែរត់រថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ រថយន្តក្រុង រាជធានីភ្នំពេញ

ចែករំលែក៖

សាលារាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្ដីពីការកែសម្រួលខ្សែរត់រថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ រថយន្តក្រុង រាជធានីភ្នំពេញ៖


ចែករំលែក៖