ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ( Live )សម្តេចតេជោចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០២០ (World Summit 2020) នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង) ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ( Live )សម្តេចតេជោចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០២០ (World Summit 2020) នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង) ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ចែករំលែក៖