ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ចំនួន ០៤ ករណីទៀត នាំឱ្យចំនួនសរុបឡើងដល់ ៩១នាក់នៅកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ចំនួន ០៤ ករណីទៀត នាំឱ្យចំនួនសរុបឡើងដល់ ៩១នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ គួរបញ្ជាក់ថា០៤ករណីថ្មីទៀតជាជនបរទេសដែលជាអ្នកទេសចរតាមនាវាViking Cruise Journey និងអ្នកជាសៈស្បើយ០៤ករណីជាជនជាតិខ្មែរ៕


ចែករំលែក៖