ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ.ជ.ប ប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន ប្រជាពលរដ្ឋ ៨០.១៩ភាគរយ បានចេញទៅបោះឆ្នោត

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបញ្ជាក់ថា, លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន ប្រជាពលរដ្ឋ ៨០.១៩ភាគរយ បានចេញទៅបោះឆ្នោត។ 

ដោយបញ្ជាក់ថា, ចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ សរុបមានចំនួន ៧,៣៨២.៤៤៩នាក់ ស្មើ ៨០.១៩%។ ក្នុងនោះ

១- ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៦៧ មានការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.១១៤កន្លែង ,ចំនួនមនុស្សសរុប ៤០៥.៧៣០មនាក់ , បានទៅបោះឆ្នោត ២៧៥.៧១៣នាក់ ស្មើនឹង ៦៧.៩៥%។ 

២-ខេត្តបាត់ដំបង មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ១០៣ ,មានការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៦៨៥កន្លែង ,ចំនួនមនុស្សសរុប ៦៣៣.៧៦៣នាក់ , បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៤៦៣.២៧០នាក់ ស្មើនឹង ៧៣.១០%

៣-ខេត្តកំពង់ចាម មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ១០៩ , មានការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៦៦៨ , ចំនួនមនុស្សសរុប ៦១៨.៣៣៨នាក់ , បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួនន៤៩៥.៨២៧នាក់ , ស្មើនឹង ៨០.១៩%។

៤-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៧១, មានការិយាល័យបោះឆ្នោត ៨០៧កន្លែង , ចំនួនមនុស្សសរុប ៣៤៣.៣៦៨នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ២៩០.៨៦៦នាក់ ស្មើនឹង ៨៤.៧១%។

៥-ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៨៨, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៥១២កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៥៧១.៦០៤ នាក់ , បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៥០២.០៣៦នាក់ ស្មើនឹង ៨៧.៨៣%។

៦-ខេត្តកំពង់ធំ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៨១, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.១៤២កន្លែង , ចំនួនមនុស្សសរុប ៤៣១.៧៧៦នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៣៣៤.៨១៥នាក់ ស្មើនឹង ៧៧.៥៤%។

៧-ខេត្តកំពត មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៩៣ , ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.០៥០កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៣៩៩.៣៨៥នាក់ , បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន 

៣២៧.៦៣៣នាក់ ស្មើនឹង ៨២.០៣%។

៨-ខេត្តកណ្តាល មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ១២៧ , ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៧៤៥កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៧៧៥.៨០៤នាក់ , បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៦៦៣.០០៨នាក់ ស្មើនឹង ៨៥.៤៦%។

៩-ខេត្តកោះកុង មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ២៩ , ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១៨៧កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៧៣.១៣៤នាក់ ,បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៥១.៩១៥នាក់ , ស្មើនឹង ៧០.៩៩%។

១០-ខេត្តក្រចេះ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៤៨, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៥៨៧កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ២១៨.៧៧៦នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ១៦៨.៦៣៥នាក់ ស្មើនឹង ៧៧.០៨%។

១១-ខេត្តមណ្ឌលគិរី  មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ២១, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១៣៧កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប៤៨.០៩៧នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៣៧.០៦១នាក់ ស្មើនឹង ៧៧.០៥%។

១២-ភ្នំពេញ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ១០៥ , ការិយាល័យបោះឆ្នោត ២.១៩៧កន្លែង , ចំនួនមនុស្សសរុប ៨៩៩.៦៨៨នាក់ ,បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៧១១.៦៥៧នាក់ ស្មើនឹង ៧៩.១០%។

១៣-ខេត្តព្រះវិហារ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៥១, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៣៤៩កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ១៤៣.៤៩៤នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ១១៨.៤៤៣នាក់ ស្មើនឹង ៨២.៥៤%។

១៤-ខេត្តព្រៃវែង មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ១១៦, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៨៦១កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៧១៥.៦៥៤នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៥៧០.៧៥០នាក់ ស្មើនឹង ៧៩.៧៥%។

១៥-ខេត្តពោធិ៍សាត់ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន៤៩ , ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៧៣៨កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ២៨៧.០៧៨នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ២៣៣.២៨៤នាក់ ស្មើនឹង ៨១.២៦%។ 

១៦-ខេត្តរតនគិរី  មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៥០, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ២៨៧កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ១០៩.៤៨៤នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៨៦.៥៥៦ នាក់ ស្មើនឹង ៧៩.០៦%។

១៧-ខេត្តសៀមរាប មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ១០០, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៥៨៤កន្លែង,  ចំនួនមនុស្សសរុប  ៦៣៨.៦២៧នាក់ បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៥៤៨.៥៦២នាក់ ស្មើនឹង ៨៥.៩០%។

១៨-ខេត្តព្រះសីហនុ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ២៩ , ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៣១៧កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប  ១៣៦.២៧៥នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ១០៩.៩៨០នាក់ ស្មើនឹង ៨០.៧០%។

១៩-ខេត្តស្ទឹងត្រែង មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៣៤ ,ការិយាល័យបោះឆ្នោត ២៣៩កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៩០.៩៦៨នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៧៣.៣៦០នាក់ , ស្មើនឹង ៨០.៦៤%។

២០-ខេត្តស្វាយរៀង មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៨០, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៩៨៤កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៣៩១.៦២២នាក់ , បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៣៣៤.៣៧៧នាក់ ស្មើនឹង ៨៥.៣៨%។

២១-ខេត្តតាកែវ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ១០០, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៥៨៤កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៦៣៨.៦២៧នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៥៤៨.៥៦២នាក់ ស្មើនឹង ៨៥.៩០%។

២២-ខេត្តកែប មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៥, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៦៩កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ២៦.៦៥៣នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ២៣.២៦៦នាក់, ស្មើនឹង ៨៧.២៩%។

២៣-ខេត្តប៉ៃលិន មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៨, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១១៨កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៤២.២៦២នាក់, បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៣១.៥៤២នាក់, ស្មើនឹង ៧៤,៦៣%។

២៤-ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ២៤, ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៣៩៩កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ១៤៥.៩៧៦នាក់ ,  បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ១១០.២០៤នាក់, ស្មើនឹង ៧៥.៤៩%។

២៥-ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មានឃុំសង្កាត់ ចំនួន ៦៤ , ការិយាល័យបោះឆ្នោត ១.៣១៨កន្លែង, ចំនួនមនុស្សសរុប ៤៦៩.៥៦៨នាក់ ,   បានទៅបោះឆ្នោត ចំនួន ៣៧០.០២៣នាក់ ស្មើនឹង ៧៨.៨០%។ ជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន ប្រជាពលរដ្ឋ ៨០.១៩ភាគរយ បានចេញទៅបោះឆ្នោត ៕

ដោយ ៖ សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖