ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅហុល្លង់ថ្ងៃនេះម្ចាស់ ផ្ទះ Excelsior, Breda, Fortuna, Volendam រំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

141213LL9542

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅហុល្លង់ ថ្ងៃនេះក្រុម Excelsior, Breda, Fortuna, Volendam ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូ ប្រកួតក្នុងទឹកដី រំពឹងឈ្នះសម្រាប់ដើម រដូវកាលថ្មីនេះ ។

ហុល្លង់ Eredivisie
Excelsior(3) Vs Den Haag(2)
Excelsior ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Espanyol ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Twente ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Groningen ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Den Haag ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Iraklis ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Go Ahead ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Vitesse ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Excelsior 2 – 4 Den Haag
27/09/15Den Haag 3 – 3 Excelsior
05/04/15Excelsior 2 – 3 Den Haag
14/12/14Den Haag 2 – 2 Excelsior
20/07/13Den Haag 2 – 1 Excelsior
19/02/12Den Haag 1 – 1 Excelsior
ទស្សនៈWDW:Hull 2 – 2 Leicester
ទស្សនៈPD:Hull 0 – 1 Leicester
ទស្សនៈAsianB: Den Haag ​អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eerste Divisie
Ajax II(3) Vs Den Bosch(10)
Ajax II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Den Bosch ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Emmen ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Almere ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Den Bosch ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cercle Brugge ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ PSV II ៥-៤ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Graafschap ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Ajax II 3 – 1 Den Bosch
12/12/15Den Bosch 3 – 0 Ajax II
24/02/15Ajax II 0 – 0 Den Bosch
30/08/14Den Bosch 2 – 0 Ajax II
01/03/14Ajax II 3 – 2 Den Bosch
23/11/13Den Bosch 4 – 1 Ajax II
ទស្សនៈWDW:Ajax II 2 – 1 Den Bosch
ទស្សនៈPD:Ajax II 2 – 0 Den Bosch

Waalwijk (11) Vs Eindhoven (20)
Waalwijk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rosmalen ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Telstar ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Emmen ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Eindhoven ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PSV ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Graafschap ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់​ Volendam ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Waalwijk 1 – 2 Eindhoven
24/10/15Eindhoven 1 – 0 Waalwijk
18/04/15Waalwijk 0 – 1 Eindhoven
04/10/14Eindhoven 2 – 0 Waalwijk
02/08/14Waalwijk 1 – 0 Eindhoven
04/08/12Waalwijk 2 – 1 Eindhoven
ទស្សនៈWDW:Waalwijk2-2 Eindhoven
ទស្សនៈPD:Waalwijk 0 – 1 Eindhoven

Breda(1) Vs MVV(13)
Breda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sparta ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Utrecht II ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Achilles ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
MVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Plymouth ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Helmond ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ VVV ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Breda 1 – 1 MVV
13/09/15MVV 1 – 1 Breda
27/09/12MVV 1 – 3 Breda
05/08/12Breda 1 – 0 MVV
30/04/99MVV 3 – 3 Breda
17/10/98Breda 2 – 0 MVV
ទស្សនៈWDW:Breda 2 – 0 MVV
ទស្សនៈPD:Breda 3 – 1 MVV

VVV(2) Vs Oss(4)
VVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ West Ham ៦-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cambuur ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ MVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Oss ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Altınordu ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Dordrecht ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Helmond ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/01/16Oss 2 – 1 VVV
15/08/15VVV 1 – 2 Oss
15/05/15VVV 0 – 0 Oss
12/05/15Oss 1 – 2 VVV
10/02/15VVV 2 – 1 Oss
26/08/14Oss 2 – 3 VVV
ទស្សនៈWDW:VVV 2 – 0 Oss
ទស្សនៈPD:VVV 3 – 0 Oss

Helmond(16) Vs Achilles(19)
Helmond ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Excelsior ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ MVV ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Oss ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Achilles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Go Ahead ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fortuna ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Breda ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/04/16Achilles 1 – 2 Helmond
01/12/15Helmond 2 – 2 Achilles
02/05/15Helmond 3 – 1 Achilles
22/11/14Achilles3 – 2 Helmond
14/12/13Helmond 3 – 3 Achilles
31/08/13Achilles 2 – 3 Helmond
ទស្សនៈWDW:Helmond 1 – 0 Achilles
ទស្សនៈPD:Helmond 0 – 0 Achilles

Fortuna(6) Vs Almere(17)
Fortuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ EVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Achilles ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Telstar ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Almere ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Espanyol ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Volendam ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់​​ Ajax II ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Fortuna 0 – 2 Almere
29/08/15Almere 0 – 3 Fortuna
22/02/15Fortuna 1 – 2 Almere
06/12/14Almere 3 – 0 Fortuna
21/04/14Fortuna 3 – 0 Almere
02/11/13Almere 1 – 1 Fortuna
ទស្សនៈWDW:Fortuna 1 – 2 Almere
ទស្សនៈPD:Fortuna 0 – 2 Almere

Dordrecht(12) Vs Cambuur(14)
Dordrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Waalwijk ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Oss ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Utrecht II ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cambuur ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Asteras ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ VVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ PSV II ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/04/15Dordrecht 0 – 0 Cambuur
05/10/14Cambuur 4 – 1 Dordrecht
09/04/13Dordrecht 0 – 3 Cambuur
12/01/13Dordrecht 3 – 4 Cambuur
06/10/12Cambuur 2 – 1 Dordrecht
06/03/12Cambuur 4 – 0 Dordrecht
ទស្សនៈWDW:Dordrecht 1-1Cambuur
ទស្សនៈPD:Dordrecht 1 – 1 Cambuur

PSV II(5) Vs Emmen(7)
PSV II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Almere ៧-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Den Bosch ៥-៤ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cambuur ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Emmen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Alkmaar ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ajax II ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Waalwijk ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/02/16PSV II 0 – 0 Emmen
26/09/15Emmen 1 – 1 PSV II
07/02/15PSV II 0 – 2 Emmen
23/08/14Emmen 5 – 0 PSV II
25/02/14PSV II 2 – 0 Emmen
17/11/13Emmen 0 – 2 PSV II
ទស្សនៈWDW:PSV II 1 – 2 Emmen
ទស្សនៈPD:PSV II 1 – 0 Emmen

Volendam(8) Vs Telstar(15)
Volendam ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Spakenburg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Almere ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Eindhoven ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Telstar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Koninklijke ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Waalwijk ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Fortuna ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/03/16Volendam 3 – 0 Telstar
07/11/15Telstar 1 – 1 Volendam
21/02/15Telstar 1 – 1 Volendam
07/12/14Volendam 1 – 0 Telstar
18/01/14Telstar 2 – 1 Volendam
25/08/13Volendam 1 – 2 Telstar
ទស្សនៈWDW:Volendam 1 – 0 Telstar
ទស្សនៈPD:Volendam 1 – 0 Telstar

Graafschap(9) Vs Utrecht II(18)
Graafschap ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-0-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mallorca ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Eindhoven ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Den Bosch ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Utrecht II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sparta II ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Breda ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Dordrecht ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Graafschap 3-0 Utrecht II
ទស្សនៈPD:Graafschap 1 -1 Utrecht II ៕


ចែករំលែក៖