ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ អញ្ជើញចុះពិនិត្យសាលាបឋមសិក្សា ជ័យ ឧត្ដម និងអនុវិទ្យាល័យ លំផាត់

ចែករំលែក៖

វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ អញ្ជើញចុះពិនិត្យសាលាបឋមសិក្សា ជ័យ ឧត្ដម និងអនុវិទ្យាល័យ លំផាត់

 

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1099171810131315/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]
ចែករំលែក៖