ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Monaco, Bordeaux, Dijon សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុនៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះក្រុម Monaco, Bordeaux, Dijon ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួត សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Monaco(1) Vs Rennes(6)
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ ParisSG ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lille ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Tottenham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Rennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nancy ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Montpellier ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Caen ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/16Rennes 1 – 1 Monaco
04/10/15Monaco 1 – 1 Rennes
19/04/15Monaco 1 – 1 Rennes
12/02/15Monaco 3 – 1 Rennes
30/11/14Rennes 2 – 0 Monaco
13/04/14Rennes 0 – 1 Monaco
ទស្សនៈWDW:Monaco 2 – 0 Rennes
ទស្សនៈPD:Monaco 3 – 0 Rennes
ទស្សនៈAsianB: Monaco អាចឈ្នះ

Nancy (19) Vs Nantes(18)
Nancy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rennes ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Guingamp ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lorient ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Nantes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Monaco ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bordeaux ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Metz ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/04/09Nancy 2 – 0 Nantes
23/11/08Nantes 0 – 1 Nancy
11/03/07Nantes 2 – 1 Nancy
22/10/06Nancy 1 – 0 Nantes
25/03/06Nancy 0 – 0 Nantes
05/11/05Nantes 3 – 0 Nancy
ទស្សនៈWDW:Nancy 0 – 1 Nantes
ទស្សនៈPD:Nancy 2 – 0 Nantes
ទស្សនៈAsianB: Nantes អាចឈ្នះ

Lorient(20) Vs Lille(15)
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bastia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Marseille ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Nancy ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dijon ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Nice ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/16Lorient 0 – 1 Lille
13/12/15Lille 3 – 0 Lorient
18/01/15Lorient 1 – 0 Lille
24/08/14Lille 2 – 0 Lorient
18/05/14Lorient 1 – 4 Lille
11/08/13Lille 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈWDW:Lorient 1 – 2 Lille
ទស្សនៈPD:Lorient 0 – 1 Lille
ទស្សនៈAsianB: Lorient អាចឈ្នះ

Bordeaux(4) Vs Angers(17)
Bordeaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Toulouse ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nantes ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lyon ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Metz ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dijon ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/07/16Angers 3 – 0 Bordeaux
17/04/16Bordeaux 1 – 3 Angers
20/01/16Angers 1 – 2 Bordeaux
13/12/15Angers 1 – 1 Bordeaux
17/07/15Bordeaux 0 – 0 Angers
22/01/11Angers 1 – 0 Bordeaux
ទស្សនៈWDW:Bordeaux 2 – 0 Angers
ទស្សនៈPD:Bordeaux 1 – 1 Angers
ទស្សនៈAsianB: Bordeaux អាចឈ្នះ

Dijon(16) Vs Metz(3)
Dijon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lille ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lyon ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Angers ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Metz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ ParisSG ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Angers ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nantes ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Dijon 4 – 2 Metz
01/05/16Dijon 0 – 4 Metz
12/12/15Metz 1 – 2 Dijon
26/08/15Dijon 2 – 0 Metz
15/04/14Dijon 2 – 2 Metz
09/11/13Metz 2 – 0 Dijon
ទស្សនៈWDW:Dijon 0 – 1 Metz
ទស្សនៈPD:Dijon 2 – 2 Metz
ទស្សនៈAsianB: Metz អាចឈ្នះ

Toulouse(11) Vs Guingamp(5)
Toulouse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bordeaux ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Saint-Étienne ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bastia ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Marseille ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nancy ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Montpellier ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/16Toulouse 1 – 2 Guingamp
22/11/15Guingamp 2 – 0 Toulouse
17/05/15Guingamp 2 – 1 Toulouse
21/12/14Toulouse 1 – 1 Guingamp
11/05/14Guingamp 2 – 0 Toulouse
22/12/13Toulouse 0 – 0 Guingamp
ទស្សនៈWDW:Toulouse 0-1Guingamp
ទស្សនៈPD:Toulouse 1 – 1 Guingamp
ទស្សនៈAsianB: Guingamp អាចឈ្នះ ៕ ណារាជ

777


ចែករំលែក៖