ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះ Barnsley, Birmingham, Brentford, Huddersfield មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះក្រុម Barnsley, Birmingham, Brentford, Huddersfieldជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូ ប្រកួតក្នុងទឹកដី សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុ ។

Barnsley(7) Vs Aston Villa(17)
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolverhampton ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Reading ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brighton ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Aston Villa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brentford ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ipswich ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Newcastle ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/03/98Aston Villa 0 – 1 Barnsley
13/09/97Barnsley 0 – 3 Aston Villa
ទស្សនៈWDW:Barnsley 2-0Aston Villa
ទស្សនៈPD:Barnsley 3 – 0 Aston Villa
ទស្សនៈAsianB: Aston Vill អាចឈ្នះ

Birmingham(6) Vs Preston(19)
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Reading ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sheff Wed ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ QPR ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brentford ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bournemouth ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wigan ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/04/16Birmingham 2 – 2 Preston
16/12/15Preston 1 – 1 Birmingham
25/04/09Birmingham 1 – 2 Preston
14/12/08Preston 1 – 0 Birmingham
06/05/07Preston 1 – 0 Birmingham
09/12/06Birmingham 3 – 1 Preston
ទស្សនៈWDW:Birmingham2-0Preston
ទស្សនៈPD:Birmingham 2 – 0 Preston
ទស្សនៈAsianB: Preston អាចឈ្នះ

Blackburn(20) Vs Sheff Wed(11)
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rotherham ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leeds ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Derby ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sheff Wed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bristol ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Birmingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/04/16SheffWed 2 – 1 Blackburn
28/11/15Blackburn 2 – 2 SheffWed
05/03/15SheffWed 1 – 2 Blackburn
06/12/14Blackburn 1 – 2 SheffWed
12/04/14SheffWed 3 – 3 Blackburn
26/12/13Blackburn 0 – 0 SheffWed
ទស្សនៈWDW:Blackburn2-2SheffWed
ទស្សនៈPD:Blackburn 0 – 1 SheffWed
ទស្សនៈAsianB: Blackburn អាចឈ្នះ

Brentford(4) Vs Reading(9)
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Aston Villa ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Preston ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wolverhampton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barnsley ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Brighton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Huddersfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/12/15Reading 1 – 2 Brentford
29/08/15Brentford 1 – 3 Reading
25/04/15Reading 0 – 2 Brentford
04/10/14Brentford 3 – 1 Reading
20/04/02Brentford 1 – 1 Reading
27/10/01Reading 1 – 2 Brentford
ទស្សនៈWDW:Brentford 3 – 0 Reading
ទស្សនៈPD:Brentford 2 – 1 Reading
ទស្សនៈAsianB: Reading អាចឈ្នះ

Bristol(10) Vs Leeds (11)
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff Wed ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Derby ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fulham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leeds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackburn ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cardiff ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Blackburn ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Leeds 1 – 0 Bristol
20/08/15Bristol 2 – 2 Leeds
19/01/13Leeds 1 – 0 Bristol
29/09/12Bristol 2 – 3 Leeds
04/02/12Bristol 0 – 3 Leeds
17/09/11Leeds 2 – 1 Bristol
ទស្សនៈWDW:Bristol 1 – 1 Leeds
ទស្សនៈPD:Bristol 2 – 2 Leeds
ទស្សនៈAsianB: Leeds អាចឈ្នះ

Burton(18) Vs QPR(16)
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fulham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brighton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Norwich ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sunderland ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Birmingham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/16Burton 1 – 1 QPR
28/08/14Burton 1 – 0 QPR
ទស្សនៈWDW:Burton 1 – 1 QPR
ទស្សនៈPD:Burton 1 – 1 QPR
ទស្សនៈAsianB: Burton អាចឈ្នះ

Cardiff(21) Vs Derby(22)
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Preston ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leeds ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bristol ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Liverpool ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Blackburn ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Cardiff 2 – 1 Derby
21/11/15Derby 2 – 0 Cardiff
31/01/15Cardiff 0 – 2 Derby
20/09/14Derby 2 – 2 Cardiff
06/03/13Cardiff 1 – 1 Derby
28/11/12Derby 1 – 1 Cardiff
ទស្សនៈWDW:Cardiff 0 – 1 Derby
ទស្សនៈPD:Cardiff 0 – 0 Derby
ទស្សនៈAsianB: Cardiff អាចឈ្នះ

Huddersfield(2) Vs Rotherham(23)
Huddersfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brighton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ QPR ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Reading ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Rotherham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nottingham ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Blackburn ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cardiff ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/04/16Rotherham 1-1 Huddersfield
16/12/15Huddersfield 2-0 Rotherham
07/03/15Huddersfield 0-2 Rotherham
26/12/14Rotherham 2-2 Huddersfield
10/11/10Rotherham 2-5 Huddersfield
02/09/09Rotherham 1-2 Huddersfield
ទស្សនៈWDW:Huddersfield 3-0 Rotherham
ទស្សនៈPD:Huddersfield 3-0 Rotherham
ទស្សនៈAsianB: Rotherham អាចឈ្នះ

Ipswich(14) Vs Brighton(3)
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Derby ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Aston Villa ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leeds ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Reading ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Barnsley ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/12/15Brighton 0 – 1 Ipswich
29/08/15Ipswich 2 – 3 Brighton
22/01/15Brighton 3 – 2 Ipswich
17/09/14Ipswich 2 – 0 Brighton
22/03/14Brighton 0 – 2 Ipswich
28/09/13Ipswich 2 – 0 Brighton
ទស្សនៈWDW:Ipswich 1 – 1 Brighton
ទស្សនៈPD:Ipswich 1 – 1 Brighton
ទស្សនៈAsianB: Ipswich អាចឈ្នះ

Nottingham(15) Vs Fulham(13)
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norwich ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Arsenal ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sheff Wed ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wigan ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bristol ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bristol ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Fulham 1 – 3 Nottingham
05/12/15Nottingham 3 – 0 Fulham
22/01/15Fulham 3 – 2 Nottingham
18/09/14Nottingham 5 – 3 Fulham
10/11/04Nottingham 2 – 4 Fulham
17/02/01Fulham 1 – 0 Nottingham
ទស្សនៈWDW:Nottingham 0 – 1 Fulham
ទស្សនៈPD:Nottingham 2 – 2 Fulham
ទស្សនៈAsianB: Fulham អាចឈ្នះ

Wigan (24) Vs Wolverhampton(8)
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norwich ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fulham ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Preston ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Newcastle ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brentford ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/15Wigan 0 – 1 Wolverhampton
04/10/14Wolverhampton 2-2 Wigan
13/05/12Wigan 3-2 Wolverhampton
06/11/11Wolverhampton 3-1 Wigan
26/12/10Wolverhampton 1-2 Wigan
02/10/10Wigan 2-0 Wolverhampton
ទស្សនៈWDW:Wigan 0-1 Wolverhampton
ទស្សនៈPD:Wigan 0-2 Wolverhampton
ទស្សនៈAsianB: Wolverhampton អាចឈ្នះ ៕ ណារាជ

 

everton-vs-watford


ចែករំលែក៖