ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះ ParisSG, Nice, Toulouse, Lyon មានរំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1 ថ្ងៃនេះក្រុម ParisSG, Nice, Toulouse, Lyon ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូ ប្រកួតទាំងក្នុងនិងក្រៅទឹកដី រំពឹងឈ្នះសម្រាប់សប្តាហ៍ទី១៥នេះ ។

Nancy(18) Vs Metz(11)
Nancy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Monaco ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dijon ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Montpellier ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Metz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Saint-Étienne ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Toulouse ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lorient ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Nancy 2 – 2 Metz
19/09/15Metz 0 – 0 Nancy
01/03/14Nancy 0 – 1 Metz
25/09/13Metz 3 – 0 Nancy
22/03/08Nancy 2 – 1 Metz
27/10/07Metz 0 – 0 Nancy
ទស្សនៈWDW:Nancy 0 – 1 Metz
ទស្សនៈPD:Nancy 0 – 0 Metz
ទស្សនៈAsianB: Metz អាចឈ្នះ

Saint-Étienne(8) Vs Marseille(12)
Saint-Étienne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Mainz ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Angers ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Marseille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Montpellier ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Caen ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/16Marseille 1 – 1 Saint-Étienne
23/11/15Saint-Étienne 0 – 2 Marseille
23/02/15Saint-Étienne 2 – 2 Marseille
29/09/14Marseille 2 – 1 Saint-Étienne
17/02/14Saint-Étienne 1 – 1 Marseille
25/09/13Marseille 2 – 1 Saint-Étienne
ទស្សនៈWDW:Saint-Étienne 2 – 0 Marseille
ទស្សនៈPD:Saint-Étienne 0 – 0 Marseille
ទស្សនៈAsianB: Marseille អាចឈ្នះ

Bastia(16) Vs Bordeaux(6)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lyon ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Montpellier ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Nice ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bordeaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lorient ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Guingamp ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dijon ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Bordeaux 1 – 1 Bastia
03/12/15Bastia 1 – 0 Bordeaux
25/01/15Bastia 0 – 0 Bordeaux
31/08/14Bordeaux 1 – 1 Bastia
19/01/14Bastia 1 – 0 Bordeaux
25/08/13Bordeaux 1 – 0 Bastia
ទស្សនៈWDW:Bastia 0 – 1 Bordeaux
ទស្សនៈPD:Bastia 0 – 1 Bordeaux
ទស្សនៈAsianB: Bastia អាចឈ្នះ

Toulouse(9) Vs Montpellier(13)
Toulouse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nantes ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Metz ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rennes ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Montpellier ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Marseille ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bastia ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Nancy ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/07/16Montpellier 0 – 3 Toulouse
14/02/16Montpellier 2 – 0 Toulouse
01/11/15Toulouse 1 – 1 Montpellier
12/04/15Toulouse 1 – 0 Montpellier
23/11/14Montpellier 2 – 0 Toulouse
20/07/14Toulouse 2 – 2 Montpellier
ទស្សនៈWDW:Toulouse3-0Montpellier
ទស្សនៈPD:Toulouse 3 – 2 Montpellier
ទស្សនៈAsianB: Montpellier អាចឈ្នះ

Nantes(17) Vs Lyon (7)
Nantes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nantes ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ ParisSG ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lille ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lille ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Zagreb ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ParisSG ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Lyon2 – 0 Nantes
02/12/15Nantes 0 – 0 Lyon
22/02/15Lyon1 – 0 Nantes
21/01/15Nantes 3 – 2 Lyon
28/09/14Nantes 1 – 1 Lyon
09/02/14Nantes 1 – 2 Lyon
ទស្សនៈWDW:Nantes 0 – 1 Lyon
ទស្សនៈPD:Nantes 0 – 1 Lyon
ទស្សនៈAsianB: Nantes អាចឈ្នះ

Guingamp(5) Vs Nice(1)
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dijon ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bordeaux ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Caen ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Nice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Saint-Étienne ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Schalke ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bastia ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/05/16Guingamp 2 – 3 Nice
16/12/15Guingamp 2 – 2 Nice
13/09/15Nice 0 – 1 Guingamp
14/03/15Nice 1 – 2 Guingamp
26/10/14Guingamp 2 – 7 Nice
23/02/14Guingamp 1 – 0 Nice
ទស្សនៈWDW:Guingamp 0 – 1 Nice
ទស្សនៈPD:Guingamp 2 – 2 Nice
ទស្សនៈAsianB: Guingamp អាចឈ្នះ

ParisSG(3) Vs Angers(10)
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nantes ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Arsenal ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lyon ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lille ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Rennes ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Saint-Étienne ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16ParisSG 5 – 1 Angers
02/12/15Angers 0 – 0 ParisSG
21/04/11Angers 1 – 3 ParisSG
ទស្សនៈWDW:ParisSG 2 – 0 Angers
ទស្សនៈPD:ParisSG 2 – 1 Angers
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ ៕

de


ចែករំលែក៖