ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះ Leicester ប៉ះ Man City ខណៈ Arsenal, Watford មានប្រៀបជាងគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះក្រុមអតីតជើងឯក Leicester ស្វាគមន៍ក្រុមខ្លាំង Man City។ ចំណែកក្រុម Arsenal, Watford ជាក្រុម ដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួតទាំងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Watford (11) Vs Everton(8)
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leicester ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Stoke ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ West Brom ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Swansea ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southampton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Man United ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Watford 1 – 1 Everton
08/08/15Everton 2 – 2 Watford
25/02/07Watford 0 – 3 Everton
19/08/06Everton 2 – 1 Watford
01/04/00Everton 4 – 2 Watford
18/12/99Watford 1 – 3 Everton
ទស្សនៈWDW:Watford 1 – 1 Everton
ទស្សនៈPD:Watford 1 – 0 Everton
ទស្សនៈAsianB: Watford អាចឈ្នះ

Arsenal(2) Vs Stoke(9)
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southampton ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Basel ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bournemouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Watford ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Burnley ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/16Stoke 0 – 0 Arsenal
12/09/15Arsenal 2 – 0 Stoke
11/01/15Arsenal 3 – 0 Stoke
06/12/14Stoke 3 – 2 Arsenal
01/03/14Stoke 1 – 0 Arsenal
22/09/13Arsenal 3 – 1 Stoke
ទស្សនៈWDW:Arsenal 2 – 0 Stoke
ទស្សនៈPD:Arsenal 2 – 0 Stoke
ទស្សនៈAsianB: Arsenal អាចឈ្នះ

Burnley(15) Vs Bournemouth(10)
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ West Brom ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Man City ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Stoke ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stoke ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arsenal ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Liverpool ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/02/14Bournemouth 1 – 1 Burnley
09/11/13Burnley 1 – 1 Bournemouth
29/01/05Burnley 2 – 0 Bournemouth
12/02/00Bournemouth 0 – 1 Burnley
03/09/99Burnley 2 – 1 Bournemouth
17/04/99Burnley 0 – 0 Bournemouth
ទស្សនៈWDW:Burnley 2 – 0 Bournemouth
ទស្សនៈPD:Burnley 1 – 0 Bournemouth
ទស្សនៈAsianB: Burnley អាចឈ្នះ

Hull(19) Vs Crystal(14)
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ West Brom ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Newcastle ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Middlesbrough ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man City ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Swansea ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southampton ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/15Crystal 0 – 2 Hull
04/10/14Hull 2 – 0 Crystal
29/01/14Crystal 1 – 0 Hull
23/11/13Hull 0 – 1 Crystal
06/03/13Crystal 4 – 2 Hull
28/11/12Hull 0 – 0 Crystal
ទស្សនៈWDW:Hull 2 – 3 Crystal
ទស្សនៈPD:Hull 0 – 1 Crystal
ទស្សនៈAsianB: Hull អាចឈ្នះ

Swansea(20) Vs Sunderland(18)
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Everton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crystal ៥-៤ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Tottenham ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hull ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Liverpool ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Leicester ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/01/16Swansea 2 – 4 Sunderland
22/08/15Sunderland 1 – 1 Swansea
07/02/15Swansea 1 – 1 Sunderland
27/09/14Sunderland 0 – 0 Swansea
11/05/14Sunderland 1 – 3 Swansea
19/10/13Swansea 4 – 0 Sunderland
ទស្សនៈWDW:Swansea 0 – 1 Sunderland
ទស្សនៈPD:Swansea 0 – 1 Sunderland
ទស្សនៈAsianB: Sunderland អាចឈ្នះ

Leicester(16) Vs ManCity(4)
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Middlesbrough ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sunderland ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Porto ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burnley ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chelsea ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Celtic ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16ManCity 1 – 3 Leicester
30/12/15Leicester 0 – 0 ManCity
05/03/15ManCity 2 – 0 Leicester
13/12/14Leicester 0 – 1 ManCity
18/12/13Leicester 1 – 3 ManCity
19/01/11ManCity 4 – 2 Leicester
ទស្សនៈWDW:Leicester 0 – 1 ManCity
ទស្សនៈPD:Leicester 0 – 2 ManCity
ទស្សនៈAsianB: ManCity អាចឈ្នះ ៕

js69710046


ចែករំលែក៖