ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះ Bayern Münich, Leipzig, Hertha មានសង្ឃឹមឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះក្រុម Bayern Münich, Leipzig, Hertha ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួត សង្ឃឹមឈ្នះក្នុង ទឹកដីចុង សប្តាហ៍នេះ ។ ចំណែក ក្រុម Köln ស្វាគមន៍ក្រុមខ្លាំង Dortmund ។

Bayern Münich(2) Vs Wolfsburg(15)
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leverkusen ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mainz ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ At.Madrid ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Wolfsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Schalke ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ingolstadt ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hertha ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Wolfsburg 0 – 2 Bayern Münich
28/10/15Wolfsburg 1 – 3 Bayern Münich
23/09/15Bayern Münich 5 – 1 Wolfsburg
02/08/15Wolfsburg 1 – 1 Bayern Münich
31/01/15Wolfsburg 4 – 1 Bayern Münich
ទស្សនៈWDW:Bayern Münich 2 – 0 Wolfsburg
ទស្សនៈPD:Bayern Münich 2 – 0 Wolfsburg
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

Köln (7) Vs Dortmund(6)
Köln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Moncheng ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Augsburg ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hoffenheim ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Frankfurt ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Moncheng ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Real Madrid ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Dortmund 2 – 2 Köln
19/12/15Köln 2 – 1 Dortmund
15/03/15Dortmund 0 – 0 Köln
18/10/14Köln 2 – 1 Dortmund
29/01/13Köln 1 – 0 Dortmund
25/03/12Köln 1 – 6 Dortmund
ទស្សនៈWDW:Köln 3 – 0 Dortmund
ទស្សនៈPD:Köln 3 – 1 Dortmund
ទស្សនៈAsianB: Dortmund អាចឈ្នះ

Hamburger(17) Vs Augsburg(12)
Hamburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Augsburg ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bremen ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Darmstadt ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Augsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hertha ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Köln ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Frankfurt ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Augsburg 1 – 3 Hamburger
19/12/15Hamburger 0 – 1 Augsburg
25/04/15Hamburger 3 – 2 Augsburg
29/11/14Augsburg 3 – 1 Hamburger
27/04/14Augsburg 3 – 1 Hamburger
07/12/13Hamburger 0 – 1 Augsburg
ទស្សនៈWDW:Hamburger 0 – 1 Augsburg
ទស្សនៈPD:Hamburger 0 – 2 Augsburg
ទស្សនៈAsianB: Augsburg អាចឈ្នះ

Ingolstadt(18) Vs Leipzig(1)
Ingolstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Darmstadt ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Wolfsburg ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bremen ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leipzig ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leverkusen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Freiburg ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Schalke ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/07/15Leipzig 2 – 0 Ingolstadt
17/05/15Ingolstadt 2 – 1 Leipzig
07/12/14Leipzig 0 – 1 Ingolstadt
ទស្សនៈWDW:Ingolstadt 1 – 3 Leipzig
ទស្សនៈPD:Ingolstadt 0 – 2 Leipzig
ទស្សនៈAsianB: Leipzig អាចឈ្នះ

Freiburg(11) Vs Darmstadt(16)
Freiburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mainz ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leipzig ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Leverkusen ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Darmstadt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ingolstadt ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Schalke ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hamburger ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Freiburg 2-0 Darmstadt
ទស្សនៈPD:Freiburg 1 – 0 Darmstadt
ទស្សនៈAsianB: Darmstadt អាចឈ្នះ

Hertha(3) Vs Bremen(14)
Hertha ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Augsburg ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Mainz ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Wolfsburg ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bremen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Frankfurt ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hamburger ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ingolstadt ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Bremen 3 – 3 Hertha
22/08/15Hertha 1 – 1 Bremen
01/02/15Bremen 2 – 0 Hertha
23/08/14Hertha 2 – 2 Bremen
03/05/14Bremen 2 – 0 Hertha
14/12/13Hertha 3 – 2 Bremen
ទស្សនៈWDW:Hertha 3 – 0 Bremen
ទស្សនៈPD:Hertha 4 – 0 Bremen
ទស្សនៈAsianB: Hertha អាចឈ្នះ ៕

Bayern's Mario Mandzukic of Croatia scores his side's opening goal during the German first division Bundesliga soccer match between VfL Wolfsburg and FC Bayern Munich in Wolfsburg, Germany, Friday, Feb. 15, 2013. (AP Photo/Michael Sohn)


ចែករំលែក៖