ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Chelsea, Man United, Liverpool, Derby, ParisSG, Lyon មានទំនុកចិត្ត ខ្លួនឯងក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Chelsea, Man United, Liverpool, Derby, ParisSG, Lyon ជាក្រុមដែល មានប្រវត្តិប្រកួតល្អ និងមានទំនុកចិត្តថា អាចរកបាន៣ពិន្ទុនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះ ។

អង់គ្លេស Premier League
Chelsea(1) Vs West Brom(7)
Chelsea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tottenham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Man City ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burnley ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hull ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Watford ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/01/16Chelsea 2 – 2 West Brom
23/08/15West Brom 2 – 3 Chelsea
19/05/15West Brom 3 – 0 Chelsea
22/11/14Chelsea 2 – 0 West Brom
12/02/14West Brom 1 – 1 Chelsea
09/11/13Chelsea 2 – 2 West Brom
ទស្សនៈWDW:Chelsea2-0West Brom
ទស្សនៈPD:Chelsea 3 – 1 West Brom
ទស្សនៈAsianB: Chelsea អាចឈ្នះ

ManUnited(6) Vs Tottenham(5)
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ West Ham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Everton ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Zorya ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chelsea ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Swansea ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ CSKA Moscow ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/04/16Tottenham 3 – 0 ManUnited
08/08/15ManUnited 1 – 0 Tottenham
15/03/15ManUnited 3 – 0 Tottenham
28/12/14Tottenham 0 – 0 ManUnited
02/01/14ManUnited 1 – 2 Tottenham
01/12/13Tottenham 2 – 2 ManUnited
ទស្សនៈWDW:ManUnited 0 – 1 Tottenham
ទស្សនៈPD:ManUnited 0 – 1 Tottenham
ទស្សនៈAsianB: Tottenham អាចឈ្នះ

Southampton(12) Vs Middlesbrough (13)
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arsenal ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Crystal ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hapoel ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chelsea ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Leicester ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hull ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/04/12Middlesbrough 2 – 1 Southampton
29/10/11Southampton 3 – 0 Middlesbrough
20/03/05Middlesbrough 1 – 3 Southampton
11/12/04Southampton 2 – 2 Middlesbrough
12/04/04Middlesbrough 3 – 1 Southampton
27/09/03Southampton 0 – 1 Middlesbrough
ទស្សនៈWDW:Southampton 0 – 1 Middlesbrough
ទស្សនៈPD:Southampton 0 – 0 Middlesbrough
ទស្សនៈAsianB: Southamptonអាចឈ្នះ

Liverpool(3) Vs West Ham(17)
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leeds ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bournemouth ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ។
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Man United ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Man United ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Arsenal ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/02/16West Ham 2 – 1 Liverpool
31/01/16Liverpool 0 – 0 West Ham
02/01/16West Ham 2 – 0 Liverpool
29/08/15Liverpool 0 – 3 West Ham
31/01/15Liverpool 2 – 0 West Ham
20/09/14West Ham 3 – 1 Liverpool
ទស្សនៈWDW:Liverpool 3 – 0 West Ham
ទស្សនៈPD:Liverpool 3 – 1 West Ham
ទស្សនៈAsianB: Liverpool អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស Championship
Derby(9) Vs Nottingham (13)
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rotherham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Norwich ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Wigan ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ipswich ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Barnsley ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Newcastle ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Derby 1 – 0 Nottingham
07/11/15Nottingham 1 – 0 Derby
17/01/15Derby 1 – 2 Nottingham
14/09/14Nottingham 1 – 1 Derby
22/03/14Derby 5 – 0 Nottingham
28/09/13Nottingham 1 – 0 Derby
ទស្សនៈWDW:Derby 2 – 0 Nottingham
ទស្សនៈPD:Derby 2 – 0 Nottingham
ទស្សនៈAsianB: Nottingham អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 1
Lyon(6) Vs Rennes(4)
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ ParisSG ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nantes ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sevilla ០-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Rennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Toulouse ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lorient ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Saint-Étienne ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/03/16Rennes 2 – 2 Lyon
22/08/15Lyon 1 – 2 Rennes
24/05/15Rennes 0 – 1 Lyon
10/08/14Lyon 2 – 0 Rennes
02/02/14Rennes 2 – 0 Lyon
16/09/13Lyon 0 – 0 Rennes
ទស្សនៈWDW:Lyon 3 – 0 Rennes
ទស្សនៈPD:Lyon 2 – 0 Rennes
ទស្សនៈAsianB: Rennes អាចឈ្នះ

Saint-Étienne(9) Vs Guingamp(5)
Saint-Étienne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Marseille ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rennes ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Anderlecht ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Guingamp ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Caen ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nantes ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/03/16Guingamp 2 – 0 Saint-Étienne
29/11/15Saint-Étienne 3 – 0 Guingamp
24/05/15Saint-Étienne 2 – 1 Guingamp
10/08/14Guingamp 0 – 2 Saint-Étienne
12/01/14Guingamp 0 – 0 Saint-Étienne
18/08/13Saint-Étienne 1 – 0 Guingamp
ទស្សនៈWDW:Saint-Étienne 0 – 1 Guingamp
ទស្សនៈPD:Saint-Étienne 0 – 2 Guingamp
ទស្សនៈAsianB: Guingamp អាចឈ្នះ

ParisSG(3) Vs Nice(1)
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Angers ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Montpellier ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Ludogorets ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Nice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guingamp ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Toulouse ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Krasnodar ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16ParisSG 4 – 1 Nice
05/12/15Nice 0 – 3 ParisSG
18/04/15Nice 1 – 3 ParisSG
29/11/14ParisSG 1 – 0 Nice
23/07/14ParisSG 2 – 1 Nice
29/03/14Nice 0 – 1 ParisSG
ទស្សនៈWDW:ParisSG 1 – 0 Nice
ទស្សនៈPD:ParisSG 2 – 1 Nice
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
Moncheng(13) Vs Mainz(10)
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hoffenheim ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dortmund ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barcelona ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Mainz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hertha ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bayern Münich ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Qabala ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Mainz 1 – 0 Moncheng
23/08/15Moncheng 1 – 2 Mainz
08/03/15Mainz 2 – 2 Moncheng
05/10/14Moncheng 1 – 1 Mainz
03/05/14Moncheng 3 – 1 Mainz
14/12/13Mainz 0 – 0 Moncheng
ទស្សនៈWDW:Moncheng 2 – 2 Mainz
ទស្សនៈPD:Moncheng 1 – 1 Mainz
ទស្សនៈAsianB: Moncheng អាចឈ្នះ

Schalke(8) Vs Leverkusen(9)
Schalke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Darmstadt ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leipzig ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Salzburg ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Freiburg ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Monaco ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Schalke 2 – 3 Leverkusen
29/11/15Leverkusen 1 – 1 Schalke
22/03/15Schalke 0 – 1 Leverkusen
25/10/14Leverkusen 1 – 0 Schalke
16/02/14Leverkusen 1 – 2 Schalke
31/08/13Schalke 2 – 0 Leverkusen
ទស្សនៈWDW:Schalke3-0Leverkusen
ទស្សនៈPD:Schalke 3 – 0 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: Leverkusen អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
Sparta(11) Vs Vitesse(8)
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Excelsior ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Roda ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Feyenoord ៦-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Vitesse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heerenveen ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Excelsior ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Zwolle ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/07/14Vitesse 0 – 0 Sparta
04/02/10Sparta 1 – 1 Vitesse
03/10/09Vitesse 2 – 0 Sparta
15/02/09Sparta 0 – 0 Vitesse
20/09/08Vitesse 1 – 1 Sparta
06/04/08Vitesse 3 – 0 Sparta
ទស្សនៈWDW:Sparta 0 – 1 Vitesse
ទស្សនៈPD:Sparta 1 – 1 Vitesse
ទស្សនៈAsianB: Sparta អាចឈ្នះ

Alkmaar(5) Vs Feyenoord(1)
Alkmaar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Heracles ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Excelsior ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Zenit ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ។
Feyenoord ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Utrecht ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sparta ៦-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Fenerbahçe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/03/16Feyenoord 3 – 1 Alkmaar
24/01/16Alkmaar 4 – 2 Feyenoord
25/10/15Feyenoord 3 – 1 Alkmaar
05/04/15Alkmaar 1 – 4 Feyenoord
14/12/14Feyenoord 2 – 2 Alkmaar
03/05/14Alkmaar 1 – 1 Feyenoord
ទស្សនៈWDW:Alkmaar 1-2 Feyenoord
ទស្សនៈPD:Alkmaar 2 – 2 Feyenoord
ទស្សនៈAsianB: Alkmaar អាចឈ្នះ

Utrecht(7) Vs Heracles(9)
Utrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Twente ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Feyenoord ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Den Haag ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Heracles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Go Ahead ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Alkmaar ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ NEC ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/05/16Utrecht 0 – 2 Heracles
20/05/16Heracles 1 – 1 Utrecht
02/04/16Heracles 1 – 1 Utrecht
29/11/15Utrecht 4 – 2 Heracles
22/02/15Heracles 1 – 1 Utrecht
07/12/14Utrecht 2 – 4 Heracles
ទស្សនៈWDW:Utrecht 3 – 1 Heracles
ទស្សនៈPD:Utrecht 2 – 1 Heracles
ទស្សនៈAsianB: Utrecht អាចឈ្នះ

Twente (6) Vs Ajax(2)
Twente ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Utrecht ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ NEC ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Willem II ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ajax ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Heerenveen ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Groningen ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Standard ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/16Ajax 4 – 0 Twente
13/09/15Twente 2 – 2 Ajax
15/02/15Ajax 4 – 2 Twente
19/10/14Twente 1 – 1 Ajax
30/03/14Ajax 3 – 0 Twente
20/10/13Twente 1 – 1 Ajax
ទស្សនៈWDW:Twente 0 – 1 Ajax
ទស្សនៈPD:Twente 1 – 2 Ajax
ទស្សនៈAsianB: Ajax អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga 2
Braunschweig(2) Vs Arminia(15)
Braunschweig ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bochum ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ 1860 Münich ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Berlin ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Arminia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Heidenheim ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fürth ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bochum ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Braunschweig 1 – 0 Arminia
21/08/15Arminia 0 – 2 Braunschweig
04/08/13Arminia 2 – 1 Braunschweig
07/07/12Arminia 1 – 0 Braunschweig
18/05/85Arminia 3 – 2 Braunschweig
17/11/84Braunschweig 0 – 0 Arminia
ទស្សនៈWDW:Braunschweig 3 – 0 Arminia
ទស្សនៈPD:Braunschweig 2 – 0 Arminia

Fürth(11) Vs St. Pauli(18)
Fürth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dresden ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Arminia ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Karlsruher ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
St. Pauli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fortuna ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Heidenheim ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Kaiserslau ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/16Fürth 0 – 2 St. Pauli
16/08/15St. Pauli 3 – 2 Fürth
17/02/15St. Pauli 0 – 1 Fürth
02/09/14Fürth 3 – 0 St. Pauli
29/03/14St. Pauli 2 – 2 Fürth
20/10/13Fürth 2 – 4 St. Pauli
ទស្សនៈWDW:Fürth 1 – 0 St. Pauli
ទស្សនៈPD:Fürth 0 – 0 St. Pauli

Sandhausen(9) Vs Würzburger(8)
Sandhausen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Karlsruher ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Berlin ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nürnberg ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Würzburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nürnberg ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Erzgebirge ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fortuna ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/06/15Sandhausen 1 – 0 Würzburger
ទស្សនៈWDW:Sandhausen 0 – 1 Würzburger
ទស្សនៈPD:Sandhausen 1 – 1 Würzburger
Stuttgart(1) Vs Hannover(3)
Stuttgart ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Berlin ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nürnberg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Erzgebirge ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Hannover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Erzgebirge ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fortuna ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Heidenheim ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Stuttgart 1 – 2 Hannover
13/01/16Stuttgart 2 – 0 Hannover
24/09/15Hannover 1 – 3 Stuttgart
28/02/15Hannover 1 – 1 Stuttgart
27/09/14Stuttgart 1 – 0 Hannover
26/04/14Hannover 0 – 0 Stuttgart
ទស្សនៈWDW:Stuttgart 1-0 Hannover
ទស្សនៈPD:Stuttgart 2 – 2 Hannover

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Feirense(16) Vs Porto(3)
Feirense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Braga ៦-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Moreirense ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Arouca ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Porto ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Belenenses ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Braga ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leicester ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/01/16Feirense 2 – 0 Porto
17/12/15Feirense 0 – 1 Porto
27/02/12Porto 2 – 0 Feirense
19/09/11Feirense 0 – 0 Porto
ទស្សនៈWDW:Feirense 1 – 2 Porto
ទស្សនៈPD:Feirense 0 – 3 Porto

Nacional(18) Vs Tondela(17)
Nacional ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Torreense ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Estoril ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Moreirense ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Tondela ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aljustrelense ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Guimarães ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rio Ave ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/16Nacional 3 – 1 Tondela
10/10/15Tondela 0 – 0 Nacional
30/08/15Tondela 1 – 0 Nacional
24/07/14Tondela 0 – 2 Nacional
ទស្សនៈWDW:Nacional 1 – 1 Tondela
ទស្សនៈPD:Nacional 0 – 0 Tondela

Benfica (1) Vs Sporting(2)
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Moreirense ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Marítimo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Napoli ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Sporting ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arouca ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Setúbal ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Legia ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/16Sporting 0 – 1 Benfica
22/11/15Sporting 2 – 1 Benfica
26/10/15Benfica 0 – 3 Sporting
10/08/15Benfica 0 – 1 Sporting
09/02/15Sporting 1 – 1 Benfica
01/09/14Benfica 1 – 1 Sporting
ទស្សនៈWDW:Benfica 2 – 0 Sporting
ទស្សនៈPD:Benfica 3 – 2 Sporting

Braga(4) Vs Paços(13)
Braga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Feirense ៦-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Porto ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Shakhtar ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ។
Paços ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vilafranquense ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arouca ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Boavista ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Paços 1 – 0 Braga
22/12/15Braga 1 – 1 Paços
05/05/15Paços 2 – 2 Braga
23/12/14Braga 3 – 0 Paços
25/07/14Paços 3 – 1 Braga
20/01/14Braga 1 – 1 Paços
ទស្សនៈWDW:Braga 3 – 0 Paços
ទស្សនៈPD:Braga 3 – 0 Paços

Arouca(12) Vs Rio Ave(6)
Arouca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Paços ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sporting ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Feirense ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Rio Ave ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Boavista ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Setúbal ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Tondela ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Arouca 0 – 0 Rio Ave
12/12/15Rio Ave 3 – 1 Arouca
22/02/15Arouca 1 – 0 Rio Ave
21/09/14Rio Ave 1 – 2 Arouca
09/02/14Rio Ave 1 – 1 Arouca
01/09/13Arouca 1 – 0 Rio Ave
ទស្សនៈWDW:Arouca 1 – 1 Rio Ave
ទស្សនៈPD:Arouca 0 – 1 Rio Ave

ក្រិក Super League
Panaitolikos(9) Vs Iraklis(16)
Panaitolikos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Xanthi ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Panthrakikos ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Veria ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Iraklis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Levadiakos ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Apollon ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Giannina ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16Iraklis 0 – 0 Panaitolikos
20/12/15Panaitolikos 2 – 0 Iraklis
17/06/13Iraklis 2 – 1 Panaitolikos
06/06/13Panaitolikos 2 – 0 Iraklis
26/05/13Iraklis 0 – 2 Panaitolikos
12/02/13Panaitolikos 3 – 0 Iraklis
27/10/10Panaitolikos 0 – 2 Iraklis

PAOK(11) Vs Platanias(12)
PAOK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Trikala ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Panathinaikos ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Liberec ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Platanias ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Athens ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sparta ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Panionios ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16Platanias 0 – 0 PAOK
20/12/15PAOK 1 – 0 Platanias
18/01/15PAOK 1 – 0 Platanias
31/08/14Platanias 0 – 4 PAOK
03/02/14Platanias 2 – 1 PAOK
22/09/13PAOK 1 – 0 Platanias
10/03/13Platanias 1 – 2 PAOK

Panionios(7) Vs Kerkyra(10)
Panionios ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Panathinaikos ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Platanias ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Kissamikos ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Kerkyra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Olympiakos ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lamia ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Athens ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/02/15Panionios 0 – 0 Kerkyra
03/12/14Kerkyra 1 – 0 Panionios
16/02/13Kerkyra 2 – 1 Panionios
20/10/12Panionios 0 – 1 Kerkyra
28/01/12Panionios 2 – 0 Kerkyra
24/09/11Kerkyra 0 – 3 Panionios
03/04/11Kerkyra 1 – 2 Panionios

Atromitos(4) Vs Panathinaikos(2)
Atromitos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PAOK ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Kallithea ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Larissa ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Panathinaikos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ OFI ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ PAOK ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Celta Vigo ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/03/16Panathinaikos 2 – 0 Atromitos
11/02/16Atromitos 1 – 0 Panathinaikos
27/01/16Panathinaikos 0 – 0 Atromitos
08/11/15Atromitos 1 – 2 Panathinaikos
08/06/15Atromitos 2 – 0 Panathinaikos
25/05/15Panathinaikos 2 – 0 Atromitos
19/03/15Atromitos 2 – 0 Panathinaikos

Giannina(3) Vs Olympiakos(1)
Giannina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Veria ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Agrotikos ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Iraklis ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Olympiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chania ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Levadiakos ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ APOEL ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/02/16Giannina 0-3 Olympiakos
27/09/15Olympiakos 5-1 Giannina
05/04/15Giannina 3-1 Olympiakos
07/12/14Olympiakos 2-2 Giannina
06/04/14Giannina 2-0 Olympiakos
19/12/13Olympiakos 3-2 Giannina
13/03/13Olympiakos 2-0 Giannina ៕

WEST BROMWICH, ENGLAND - OCTOBER 15: Dele Alli of Tottenham Hotspur (R) attempts to score past Ben Foster of West Bromwich Albion (L) but shot goes wide during the Premier League match between West Bromwich Albion and Tottenham Hotspur at The Hawthorns on October 15, 2016 in West Bromwich, England.  (Photo by Michael Regan/Getty Images)


ចែករំលែក៖