ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

scan0007


ចែករំលែក៖