ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Sheff United, Bradford, Fleetwood, Plymouth, Luton សង្ឃឹមរកបាន៣ ពិន្ទុនៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះក្រុម Sheff United, Bradford, Fleetwood, Plymouth, Luton ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួតល្អ និង មានសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុពីគូប្រកួតរបស់ ខ្លួននៅក្នុងទឹកដី ។

អង់គ្លេស League 1
Sheff United (2) Vs Northampton (13)
Sheff United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swindon ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Coventry ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Oldham ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stourbridge ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rochdale ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Oxford ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/07/14Northampton 1 – 1 SheffUnited
01/01/66SheffUnited 2 – 2 Northampton
09/10/65Northampton0 – 1 Sheff United
ទស្សនៈWDW:SheffUnited2-0Northampton
ទស្សនៈPD:SheffUnited 2 – 1 Northampton

Southend(6) Vs Charlton(12)
Southend ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Coventry ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Oldham ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wimbledon ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Charlton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Peterborough ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Millwall ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Milton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/07/15Southend 2 – 1 Charlton
10/11/10Southend 0 – 1 Charlton
27/02/10Southend 1 – 2 Charlton
05/12/09Charlton 1 – 0 Southend
26/12/96Southend 0 – 2 Charlton
10/09/96Charlton 2 – 0 Southend
ទស្សនៈWDW:Southend 1-0 Charlton
ទស្សនៈPD:Southend 2 – 2 Charlton

Bolton (3) Vs Scunthorpe(1)
Bolton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gillingham ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chesterfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Shrewsbury ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rochdale ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Millwall ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bradford ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/07/15Scunthorpe 1 – 1 Bolton
ទស្សនៈWDW:Bolton 1 – 1 Scunthorpe
ទស្សនៈPD:Bolton 2 – 2 Scunthorpe

Bradford (5) Vs Bury(20)
Bradford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Charlton ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Walsall ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Scunthorpe ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bristol ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Oxford ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fleetwood ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Bradford 2 – 1 Bury
05/03/16Bury 0 – 0 Bradford
20/01/16Bradford 0 – 0 Bury
09/01/16Bury 0 – 0 Bradford
21/10/15Bradford 2 – 1 Bury
03/01/11Bradford 1 – 0 Bury
ទស្សនៈWDW:Bradford 2 – 0 Bury
ទស្សនៈPD:Bradford 2 – 0 Bury

Bristol(10) Vs Wimbledon(11)
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bury ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Shrewsbury ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Coventry ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
Wimbledon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Milton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Port Vale ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Southend ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/03/16Bristol 3 – 1 Wimbledon
26/12/15Wimbledon 0 – 0 Bristol
05/04/14Wimbledon 0 – 0 Bristol
30/11/13Bristol 3 – 0 Wimbledon
06/04/13Bristol 1 – 0 Wimbledon
24/10/12Wimbledon 3 – 1 Bristol
ទស្សនៈWDW:Bristol 2 – 2 Wimbledon
ទស្សនៈPD:Bristol 0 – 0 Wimbledon

Fleetwood(8) Vs Oldham(24)
Fleetwood ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Shrewsbury ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Swindon ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bury ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Oldham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Walsall ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southend ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sheff United ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Fleetwood 0 – 2 Oldham
16/04/16Fleetwood 1 – 1 Oldham
15/08/15Oldham 1 – 0 Fleetwood
17/01/15Fleetwood 0 – 2 Oldham
06/09/14Oldham 1 – 0 Fleetwood
ទស្សនៈWDW:Fleetwood 1-0 Oldham
ទស្សនៈPD:Fleetwood 2 – 0 Oldham

Oxford(14) Vs Walsall(15)
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Macclesfield ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bury ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Northampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Walsall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oldham ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bradford ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Port Vale ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/01/01Oxford 2 – 1 Walsall
29/08/00Walsall 3 – 2 Oxford
17/02/96Oxford 3 – 2 Walsall
12/09/95Walsall 2 – 2 Oxford
ទស្សនៈWDW:Oxford 1 – 1 Walsall
ទស្សនៈPD:Oxford 2 – 0 Walsall

Peterborough(7) Vs Coventry(23)
Peterborough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Charlton ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Notts ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Gillingham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Coventry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southend ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sheff United ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bristol ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/03/16Peterborough 3 – 1 Coventry
31/10/15Coventry 3 – 2 Peterborough
28/03/15Peterborough 0 – 1 Coventry
25/10/14Coventry 3 – 2 Peterborough
12/04/14Peterborough 1 – 0 Coventry
26/12/13Coventry 4 – 2 Peterborough
ទស្សនៈWDW:Peterborough 3-0Coventry
ទស្សនៈPD:Peterborough 3 – 0 Coventry

អង់គ្លេស League 2
Mansfield (17) Vs Doncaster (1)
Mansfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Colchester ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Exeter ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Morecambe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Doncaster ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Plymouth ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Grimsby ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Notts ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/08/16Mansfield 0 – 2 Doncaster
20/07/11Mansfield 0 – 1 Doncaster
12/12/06Doncaster 2 – 0 Mansfield
02/12/06Mansfield 1 – 1 Doncaster
21/02/04Mansfield 1 – 2 Doncaster
18/10/03Doncaster 4 – 2 Mansfield
ទស្សនៈWDW:Mansfield0-1Doncaster
ទស្សនៈPD:Mansfield 2 – 2 Doncaster

Leyton (19) Vs Cambridge (17)
Leyton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Accrington ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wycombe ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Crawley ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Cambridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hartlepool ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crewe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Stevenage ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Leyton 1 – 3 Cambridge
12/09/15Cambridge 1 – 1 Leyton
12/03/05Leyton 1 – 1 Cambridge
02/11/04Cambridge 0 – 2 Leyton
10/08/04Cambridge 1 – 1 Leyton
08/05/04Leyton 0 – 1 Cambridge
ទស្សនៈWDW:Leyton 0 – 1 Cambridge
ទស្សនៈPD:Leyton 2 – 2 Cambridge

Crewe (16) Vs Accrington(22)
Crewe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crawley ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Cambridge ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Carlisle ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Accrington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leyton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Plymouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Grimsby ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/08/16Accrington 0 – 3 Crewe
04/09/13Crewe 1 – 0 Accrington
22/02/12Crewe 2 – 0 Accrington
17/09/11Accrington 0 – 2 Crewe
23/03/11Crewe 0 – 0 Accrington
23/02/11Accrington 3 – 2 Crewe
ទស្សនៈWDW:Crewe 1 – 0 Accrington
ទស្សនៈPD:Crewe 1 – 0 Accrington

Grimsby(12) Vs Blackpool(8)
Grimsby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Portsmouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Doncaster ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Accrington ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stevenage ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Luton ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hartlepool ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/04/04Grimsby 0 – 2 Blackpool
30/09/03Blackpool 0 – 1 Grimsby
24/02/98Grimsby 1 – 0 Blackpool
18/10/97Blackpool 2 – 2 Grimsby
14/02/48Blackpool 3 – 1 Grimsby
27/09/47Grimsby 0 – 1 Blackpool
ទស្សនៈWDW:Grimsby 0-1 Blackpool
ទស្សនៈPD:Grimsby 1 – 2 Blackpool

Luton (5) Vs Barnet(9)
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Carlisle ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Blackpool ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Colchester ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Barnet ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Yeovil ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Stevenage ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cheltenham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/03/16Barnet 2 – 1 Luton
14/11/15Luton 2 – 0 Barnet
20/07/14Barnet 0 – 2 Luton
01/01/14Luton 2 – 1 Barnet
26/12/13Barnet 1 – 2 Luton
18/04/09Barnet 1 – 1 Luton
ទស្សនៈWDW:Luton 0 – 1 Barnet
ទស្សនៈPD:Luton 2 – 2 Barnet

Newport (24) Vs Exeter (15)
Newport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crawley ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Plymouth ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Portsmouth ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Exeter ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cheltenham ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Mansfield ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Yeovil ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/02/16Exeter 1 – 1 Newport
03/10/15Newport 1 – 1 Exeter
06/04/15Exeter 2 – 0 Newport
16/11/14Newport 2 – 2 Exeter
16/03/14Newport 1 – 1 Exeter
21/09/13Exeter 0 – 2 Newport
ទស្សនៈWDW:Newport 1 – 3 Exeter
ទស្សនៈPD:Newport 0 – 2 Exeter

Notts (21) Vs Carlisle (3)
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colchester ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Peterborough ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Doncaster ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Carlisle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Luton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Yeovil ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Crewe ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Notts 0 – 5 Carlisle
19/12/15Carlisle 3 – 0 Notts
22/03/14Notts 4 – 1 Carlisle
28/09/13Carlisle 2 – 1 Notts
02/03/13Notts 1 – 0 Carlisle
13/10/12Carlisle 0 – 4 Notts
ទស្សនៈWDW:Notts 0 – 1 Carlisle
ទស្សនៈPD:Notts 0 – 2 Carlisle

Plymouth (2) Vs Crawley (14)
Plymouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Accrington ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newport ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wycombe ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Crawley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crewe ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newport ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leyton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/02/16Crawley 1 – 1 Plymouth
03/10/15Plymouth 2 – 1 Crawley
21/01/12Plymouth 1 – 1 Crawley
01/10/11Crawley 2 – 0 Plymouth
ទស្សនៈWDW:Plymouth 2 – 2 Crawley
ទស្សនៈPD:Plymouth 2 – 0 Crawley

Stevenage (11) Vs Colchester (10)
Stevenage ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Blackpool ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Barnet ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cambridge ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Colchester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mansfield ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Notts ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Luton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/04/14Stevenage 2 – 3 Colchester
26/12/13Colchester 4 – 0 Stevenage
02/03/13Stevenage 0 – 2 Colchester
13/10/12Colchester 1 – 0 Stevenage
21/03/12Stevenage 0 – 0 Colchester
26/12/11Colchester 1 – 6 Stevenage
ទស្សនៈWDW:Stevenage0-1Colchester
ទស្សនៈPD:Stevenage 0 – 2 Colchester ៕ ដេវីត

 

agard-mk-dons_3765961


ចែករំលែក៖