ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះ Derby, Barnsley, Huddersfield Wolverhampton មានប្រៀបជាងគូ ប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះក្រុម Derby, Barnsley, Huddersfield, Wolverhampton ជាក្រុម ដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួត និងមាន សង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Huddersfield(4) Vs Blackburn(22)
Huddersfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Norwich ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brighton ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Reading ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Barnsley ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Blackburn 1 – 1 Huddersfield
16/04/16Blackburn 0 – 2 Huddersfield
15/08/15Huddersfield 1 – 1 Blackburn
25/04/15Huddersfield 2 – 2 Blackburn
04/10/14Blackburn 0 – 0 Huddersfield
15/03/14Huddersfield 2 – 4 Blackburn
21/09/13Blackburn 0 – 0 Huddersfield
ទស្សនៈWDW:Huddersfield 2-0Blackburn
ទស្សនៈPD:Huddersfield 2 – 0 Blackburn
ទស្សនៈAsianB: Huddersfield អាចឈ្នះ

Barnsley (9) Vs Birmingham(11)
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff Wed ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cardiff ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Blackburn ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ipswich ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brighton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Derby ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Birmingham 0 – 3 Barnsley
01/01/14Birmingham 1 – 1 Barnsley
30/11/13Barnsley 0 – 3 Birmingham
26/12/12Barnsley 1 – 2 Birmingham
22/09/12Birmingham 0 – 5 Barnsley
22/02/12Barnsley 1 – 3 Birmingham
24/09/11Birmingham 1 – 1 Barnsley
ទស្សនៈWDW:Barnsley 2-0 Birmingham
ទស្សនៈPD:Barnsley 2 – 1 Birmingham
ទស្សនៈAsianB: Barnsley អាចឈ្នះ

Derby(7) Vs Wigan(23)
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ QPR ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fulham ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Birmingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Newcastle ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ipswich ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rotherham ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Wigan 0 – 1 Derby
06/04/15Wigan 0 – 2 Derby
25/10/14Derby 1 – 2 Wigan
01/01/14Derby 0 – 1 Wigan
01/12/13Wigan 1 – 3 Derby
23/02/08Wigan 2 – 0 Derby
12/01/08Derby 0 – 1 Wigan
ទស្សនៈWDW:Derby 1 – 0 Wigan
ទស្សនៈPD:Derby 2 – 0 Wigan
ទស្សនៈAsianB: Wigan អាចឈ្នះ

Preston(13) Vs Sheff Wed(6)
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nottingham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Leeds ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
SheffWed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barnsley ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Newcastle ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16SheffWed 2 – 1 Preston
20/02/16Preston 1 – 0 SheffWed
03/10/15SheffWed 3 – 1 Preston
31/03/12SheffWed 2 – 0 Preston
31/12/11Preston 0 – 2 SheffWed
17/03/10Preston 2 – 2 SheffWed
21/10/09SheffWed1 – 2 Preston
ទស្សនៈWDW:Preston 0 – 1 SheffWed
ទស្សនៈPD:Preston 2 – 1 SheffWed
ទស្សនៈAsianB: SheffWed អាចឈ្នះ

Wolverhampton(15) Vs QPR(20)
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cardiff ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nottingham ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bristol ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Derby ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Aston Villa ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brighton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/12/16QPR1 – 2 Wolverhampton
23/01/16QPR1 – 1 Wolverhampton
20/08/15Wolverhampton 2 – 3QPR
04/02/12QPR1 – 2 Wolverhampton
17/09/11Wolverhampton0 – 3 QPR
18/04/09Wolverhampton1 – 0 QPR
07/12/08QPR1 – 0 Wolverhampton
ទស្សនៈWDW:Wolverhampton1-0 QPR
ទស្សនៈPD:Wolverhampton1- 1 QPR
ទស្សនៈAsianB:Wolverhampton អាចឈ្នះ

Brentford(14) Vs Norwich(12)
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bristol ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leeds ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Cardiff ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aston Villa ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Reading ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Norwich 5 – 0 Brentford
01/08/15Norwich 2 – 1 Brentford
24/01/15Norwich 1 – 2 Brentford
17/09/14Brentford 0 – 3 Norwich
23/01/10Norwich 1 – 0 Brentford
02/09/09Norwich 1 – 0 Brentford
19/08/09Brentford 2 – 1 Norwich
ទស្សនៈWDW:Brentford 3 – 0 Norwich
ទស្សនៈPD:Brentford 2 – 0 Norwich
ទស្សនៈAsianB: Brentford អាចឈ្នះ ៕

dwe


ចែករំលែក៖