ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមករានេះ Leeds, SheffWed សង្ឃឹមឈ្នះ ខណៈ Fulham ប៉ះ Brighton

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រុម Leeds, SheffWed មានសង្ឃឹមគូប្រកួតច្រើនក្នុងទឹកដី ។ ចំណែកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Fulham ស្វាគមន៍ក្រុមកំពូលតារាង Brighton។

Birmingham(11) Vs Brentford(14)
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ipswich ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brighton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Derby ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bristol ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leeds ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Cardiff ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Brentford 1 – 2 Birmingham
02/01/16Birmingham 2 – 1 Brentford
30/09/15Brentford 0 – 2 Birmingham
28/02/15Birmingham 1 – 0 Brentford
23/08/14Brentford 1 – 1 Birmingham
27/10/10Birmingham 1 – 1 Brentford
26/04/95Birmingham 2 – 0 Brentford

Blackburn(22) Vs Newcastle(2)
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brighton ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Reading ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Barnsley ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wigan ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Burton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sheff Wed ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Newcastle 0 -1 Blackburn
02/02/12Blackburn 0 -2 Newcastle
07/01/12Newcastle 2 -1 Blackburn
27/10/11Blackburn 4 -3 Newcastle
24/09/11Newcastle 3 -1 Blackburn
12/02/11Blackburn 0 -0 Newcastle
11/11/10Newcastle 1 – 2 Blackburn

Bristol(17) Vs Reading(3)
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brentford ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Preston ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wolverhampton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leeds ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Blackburn ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Norwich ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Reading 2 – 1 Bristol
02/01/16Reading 1 – 0 Bristol
19/09/15Bristol 0 – 2 Reading
25/07/13Bristol 1 – 0 Reading
28/01/12Reading 1 – 0 Bristol
28/09/11Bristol 2 – 3 Reading
26/12/10Reading 4 – 1 Bristol

Burton(19) Vs Preston(13)
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Newcastle ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Aston Villa ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nottingham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Leeds ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Preston 1 – 1 Burton

Cardiff(19) Vs Aston Villa(9)
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolverhampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barnsley ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Brentford ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Aston Villa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ QPR ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Burton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Leeds ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Aston Villa 3 – 1 Cardiff
12/02/14Cardiff 0 – 0 Aston Villa
09/11/13Aston Villa 2 – 0 Cardiff
24/09/09Aston Villa 1 – 0 Cardiff
01/05/62Aston Villa 2 – 2 Cardiff
26/12/61Cardiff 1 – 0 Aston Villa
12/09/60Aston Villa 2 – 1 Cardiff

Fulham(8) Vs Brighton(1)
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Derby ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ipswich ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackburn ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Birmingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ QPR ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Brighton 2 – 1 Fulham
20/07/16Fulham 3 – 0 Brighton
16/04/16Brighton 5 – 0 Fulham
15/08/15Fulham 1 – 2 Brighton
30/12/14Fulham 0 – 2 Brighton
29/11/14Brighton 1 – 2 Fulham
30/11/96Fulham 2 – 0 Brighton

Leeds(4) Vs Rotherham(24)
Leeds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brentford ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Preston ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Aston Villa ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Rotherham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff Wed ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wigan ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Burton ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/11/16Rotherham 1 – 2 Leeds
02/04/16Rotherham 2 – 1 Leeds
09/01/16Leeds 2 – 0 Rotherham
21/11/15Leeds 0 – 1 Rotherham
02/05/15Leeds 0 – 0 Rotherham
18/10/14Rotherham 2 – 1 Leeds
09/10/08Rotherham 4 – 2 Leeds

Norwich(12) Vs Derby(7)
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aston Villa ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Reading ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ QPR ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fulham ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Birmingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Derby 1 – 0 Norwich
14/03/15Norwich 1 – 1 Derby
20/12/14Derby 2 – 2 Norwich
25/04/11Norwich 3 – 2 Derby
04/12/10Derby 1 – 2 Norwich
29/10/08Derby 3 – 1 Norwich
04/10/08Norwich 1 – 2 Derby

Nottingham (18) Vs Barnsley (9)
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Preston ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wolverhampton ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff Wed ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cardiff ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Blackburn ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Barnsley 2 – 5 Nottingham
08/03/14Barnsley1 – 0 Nottingham
14/09/13Nottingham 3- 2 Barnsley
20/04/13Nottingham 0- 0 Barnsley
27/10/12Barnsley 1- 4 Nottingham
03/03/12Barnsley 1- 1 Nottingham
06/08/11Nottingham 0 – 0 Barnsley

QPR(20) Vs Ipswich (16)
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Derby ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Aston Villa ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brighton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Birmingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wigan ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fulham ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Ipswich 3 – 0 QPR
06/02/16QPR1 – 0 Ipswich
26/12/15Ipswich 2 – 1 QPR
11/01/14Ipswich 1 – 3 QPR
17/08/13QPR1 – 0 Ipswich
23/02/11QPR2 – 0 Ipswich
15/09/10Ipswich 0 – 3 QPR

Sheff Wed(6) Vs Wolverhampton(15)
SheffWed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barnsley ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Newcastle ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cardiff ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nottingham ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bristol ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Wolverhampton 0 – 2 SheffWed
07/05/16Wolverhampton 2 – 1 SheffWed
20/12/15SheffWed 4 – 1 Wolverhampton
18/03/15Wolverhampton 3 – 0 SheffWed
13/12/14SheffWed 0 – 1 Wolverhampton
19/01/13SheffWed 0 – 0 Wolverhampton
29/09/12Wolverhampton 1 – 0 SheffWed

Wigan(23) Vs Huddersfield(4)
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Newcastle ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ipswich ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rotherham ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Huddersfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Norwich ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/11/16Huddersfield 1 – 2 Wigan
24/01/15Wigan 0 – 1 Huddersfield
17/09/14Huddersfield 0 – 0 Wigan
08/02/14Huddersfield 1 – 0 Wigan
02/11/13Wigan 2 – 1 Huddersfield
17/02/13Huddersfield 1 – 4 Wigan
19/04/03Huddersfield 0 – 0 Wigan ៕

js72858722


ចែករំលែក៖