ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Scunthorpe, Charlton, Blackpool, Crawley, Carlisle មានប្រៀបជាងគូប្រកួតរបស់ខ្លួន នៅអង់គ្លេស League 1+2 សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមករានេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League 1+2 សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦នេះក្រុម Scunthorpe, Charlton, Blackpool, Crawley, Carlisle ជា ក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួត និងមាន សង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស League 1
Wimbledon(11) Vs Millwall (9)
Wimbledon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Milton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Port Vale ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Southend ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Scunthorpe ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Charlton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Swindon ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Millwall 0 – 0 Wimbledon
18/07/15Wimbledon 1 – 1 Millwall
07/08/13Millwall 2 – 1 Wimbledon
10/11/09Millwall 4 – 1 Wimbledon

Bury(20) Vs Sheff United (2)
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bristol ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Oxford ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fleetwood ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sheff United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swindon ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Coventry ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Oldham ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16SheffUnited 1 – 0 Bury
17/02/16Bury 1 – 0 SheffUnited
12/09/15SheffUnited 1 – 3 Bury
13/02/13Bury 0 – 2 SheffUnited
15/09/12SheffUnited 1 – 1 Bury
14/01/12Bury 0 – 3 SheffUnited
03/09/11SheffUnited 4 – 0 Bury

Charlton(12) Vs Bristol(10)
Charlton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Peterborough ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Millwall ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Milton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bury ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Shrewsbury ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Coventry ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Bristol 1 – 5 Charlton
23/04/11Bristol 2 – 2 Charlton
24/11/10Charlton 1 – 1 Bristol
16/02/10Bristol 2 – 1 Charlton
25/11/09Charlton 4 – 2 Bristol

Chesterfield(22) Vs Milton(18)
Chesterfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Peterborough ៥-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bolton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rochdale ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gillingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Slough ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Charlton ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Milton 2 – 3 Chesterfield
04/03/15Milton 1 – 2 Chesterfield
03/01/15Milton 0 – 1 Chesterfield
06/12/14Milton 0 – 1 Chesterfield
20/08/14Chesterfield 0 – 1 Milton
17/03/12Chesterfield 1 – 1 Milton
20/08/11Milton 6 – 2 Chesterfield

Coventry(23) Vs Bolton (3)
Coventry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southend ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sheff United ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bristol ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bolton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gillingham ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chesterfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Shrewsbury ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Bolton 1 – 0 Coventry
31/01/98Bolton 1 – 5 Coventry
23/08/97Coventry 2 – 2 Bolton
16/03/96Coventry 0 – 2 Bolton
30/12/95Bolton 1 – 2 Coventry
15/04/80Bolton 1 – 1 Coventry
15/09/79Coventry 3 – 1 Bolton

Gillingham(16) Vs Oxford(14)
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bolton ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Milton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Peterborough ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Macclesfield ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bury ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Northampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Oxford 1 – 0 Gillingham
27/02/13Gillingham 0 – 1 Oxford
06/10/12Oxford 0 – 0 Gillingham
14/04/12Oxford 0 – 0 Gillingham
22/10/11Gillingham 1 – 0 Oxford
05/02/11Gillingham 0 – 0 Oxford
20/11/10Oxford 0 – 1 Gillingham

Northampton (13) Vs Bradford (5)
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stourbridge ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rochdale ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Oxford ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bradford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Charlton ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Walsall ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Scunthorpe ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Bradford 1 – 0 Northampton
18/05/13Bradford 3 – 0 Northampton
06/04/13Bradford 1 – 0 Northampton
14/11/12Bradford 3 – 3 Northampton
03/11/12Northampton 1 – 1 Bradford
24/10/12Northampton 0 – 1 Bradford
14/04/12Northampton 1 – 3 Bradford

Oldham(24) Vs Port Vale(17)
Oldham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Walsall ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southend ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sheff United ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Port Vale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Northampton ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wimbledon ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Walsall ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Port Vale 2 – 2 Oldham
02/03/16Oldham 1 – 1 Port Vale
30/09/15Port Vale 1 – 1 Oldham
04/03/15Port Vale 0 – 1 Oldham
20/08/14Oldham 1 – 1 Port Vale
18/01/14Port Vale 1 – 0 Oldham
24/08/13Oldham 3 – 1 Port Vale

Scunthorpe(1) Vs Peterborough(7)
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rochdale ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Millwall ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bradford ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Peterborough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Charlton ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Notts ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Gillingham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Peterborough 0 – 2 Scunthorpe
23/04/16Peterborough 0 – 2 Scunthorpe
28/11/15Scunthorpe 0 – 4 Peterborough
03/04/15Scunthorpe 2 – 0 Peterborough
01/11/14Peterborough 1 – 2 Scunthorpe
24/03/10Scunthorpe 4 – 0 Peterborough
24/10/09Peterborough 3 – 0 Scunthorpe

Shrewsbury(21) Vs Fleetwood(8)
Shrewsbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fleetwood ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bolton ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Fleetwood ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Shrewsbury ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Swindon ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bury ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/12/16Fleetwood 3 – 2 Shrewsbury
03/12/16Shrewsbury 0 – 0 Fleetwood
23/11/16Fleetwood 3 – 0 Shrewsbury
07/02/16Fleetwood 0 – 0 Shrewsbury
26/12/15Shrewsbury 1 – 1 Fleetwood
07/10/15Fleetwood 2 – 1 Shrewsbury

Swindon(19)Vs Southend(6)
Swindon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff United ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fleetwood ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Millwall ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Southend ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Coventry ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Oldham ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wimbledon ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Southend 1 – 1 Swindon
09/01/16Swindon 4 – 2 Southend
22/08/15Southend 0 – 1 Swindon
01/02/12Southend 1 – 4 Swindon
07/12/11Southend 1 – 2 Swindon
10/09/11Swindon 2 – 0 Southend
30/01/10Southend 2 – 2 Swindon

Walsall(15) Vs Rochdale(4)
Walsall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oldham ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bradford ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Port Vale ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Scunthorpe ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Northampton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Chesterfield ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Rochdale 4 – 0 Walsall
02/01/16Walsall 0 – 3 Rochdale
19/08/15Rochdale 1 – 2 Walsall
11/02/15Walsall 3 – 2 Rochdale
08/10/14Rochdale 0 – 1 Walsall
17/09/14Rochdale 4 – 0 Walsall
31/03/12Rochdale 3 – 3 Walsall
អង់គ្លេស League 2
Accrington(22) Vs Hartlepool(20)
Accrington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leyton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Plymouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Grimsby ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hartlepool៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cambridge ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Portsmouth ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Blackpool ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Hartlepool 2 – 0 Accrington
20/04/16Hartlepool 1 – 2 Accrington
20/01/16Accrington 3 – 1 Hartlepool
15/04/15Hartlepool 1 – 1 Accrington
22/10/14Accrington 3 – 1 Hartlepool
12/03/14Accrington 0 – 0 Hartlepool
14/09/13Hartlepool 2 – 1 Accrington

Barnet(9) Vs Plymouth (2)
Barnet ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Yeovil ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Stevenage ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cheltenham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Plymouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Accrington ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newport ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wycombe ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Plymouth 0 – 2 Barnet
02/03/16Barnet 1 – 0 Plymouth
30/09/15Plymouth 2 – 1 Barnet
02/03/13Plymouth 2 – 1 Barnet
13/10/12Barnet 1 – 4 Plymouth
15/02/12Plymouth 0 – 0 Barnet
14/09/11Barnet 2 – 0 Plymouth

Blackpool(8) Vs Mansfield (17)
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stevenage ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Luton ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hartlepool ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Mansfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Colchester ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Exeter ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Morecambe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Mansfield 1 – 0 Blackpool
21/04/03Blackpool 3 – 3 Mansfield
14/12/02Mansfield 4 – 0 Blackpool
17/03/01Blackpool 2 – 2 Mansfield
17/10/00Mansfield 0 – 1 Blackpool

Cambridge (17) Vs Notts (21)
Cambridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hartlepool ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crewe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Stevenage ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colchester ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Peterborough ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Doncaster ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Notts 0 – 1 Cambridge
23/04/16Notts 1 – 2 Cambridge
28/11/15Cambridge 3 – 1 Notts
07/05/05Cambridge 0 – 0 Notts
27/11/04Notts 2 – 1 Cambridge
12/01/02Cambridge 0 – 2 Notts
18/08/01Notts 2 – 1 Cambridge

Carlisle (3) Vs Grimsby(12)
Carlisle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Luton ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Yeovil ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Crewe ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Grimsby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Portsmouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Doncaster ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Accrington ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Grimsby 2 – 2 Carlisle
21/11/07Grimsby 1 – 0 Carlisle
10/11/07Carlisle 1 – 1 Grimsby
08/04/06Carlisle 1 – 0 Grimsby
02/01/06Grimsby 1 – 2 Carlisle
28/09/04Carlisle 2 – 1 Grimsby
21/04/98Carlisle 0 – 1 Grimsby

Colchester (10) Vs Cheltenham (23)
Colchester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mansfield ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Notts ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Luton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Exeter ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Morecambe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Barnet ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Cheltenham 0 – 3 Colchester
17/01/09Colchester 3 – 1 Cheltenham
11/10/08Cheltenham 4 – 3 Colchester
24/01/06Cheltenham 0 – 1 Colchester
24/08/04Colchester 2 – 1 Cheltenham
22/02/03Cheltenham 1 – 1 Colchester
07/09/02Colchester 1 – 1 Cheltenham

Crawley (14) Vs Yeovil(13)
Crawley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crewe ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newport ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leyton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnet ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Carlisle ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Exeter ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Yeovil 5 – 0 Crawley
23/01/16Yeovil 2 – 1 Crawley
19/09/15Crawley 0 – 1 Yeovil
07/02/15Yeovil 2 – 1 Crawley
08/11/14Yeovil 1 – 0 Crawley
27/09/14Crawley 2 – 0 Yeovil
13/03/13Yeovil 2 – 2 Crawley

Doncaster (1) Vs Stevenage (11)
Crawley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crewe ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Newport ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Leyton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Stevenage ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Blackpool ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Barnet ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cambridge ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Stevenage 3 – 4 Doncaster
04/01/14Doncaster 2 – 3 Stevenage
12/01/13Stevenage 1 – 2 Doncaster
22/09/12Doncaster 1 – 1 Stevenage
19/04/03Stevenage 2 – 3 Doncaster
08/10/02Doncaster 0 – 0 Stevenage

Exeter (15) Vs Leyton (19)
Exeter ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cheltenham ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Mansfield ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Yeovil ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Leyton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Accrington ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wycombe ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Crawley ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Leyton 0 – 1 Exeter
16/01/16Leyton 1 – 3 Exeter
05/09/15Exeter 4 – 0 Leyton
09/04/12Exeter 3 – 0 Leyton
10/12/11Leyton 3 – 0 Exeter
16/04/11Exeter 2 – 1 Leyton
28/08/10Leyton 3 – 0 Exeter

Morecambe(18) Vs Crewe (16)
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Scunthorpe ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cheltenham ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Mansfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Crewe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crawley ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Cambridge ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Carlisle ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Crewe 2 – 1 Morecambe
02/01/12Crewe 0 – 1 Morecambe
19/11/11Morecambe 1 – 2 Crewe
22/04/11Crewe 2 – 1 Morecambe
27/11/10Morecambe 1 – 2 Crewe
02/04/10Morecambe 4 – 3 Crewe
14/11/09Crewe 1 – 2 Morecambe

Portsmouth(4) Vs Luton (5)
Portsmouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Grimsby ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hartlepool ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Newport ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Carlisle ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Blackpool ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Colchester ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Luton 1 – 3 Portsmouth
28/12/15Portsmouth 0 – 0 Luton
29/08/15Luton 1 – 2 Portsmouth
14/03/15Portsmouth 2 – 0 Luton
28/12/14Luton 1 – 1 Portsmouth
16/12/95Portsmouth 4 – 0 Luton
30/09/95Luton 3 – 1 Portsmouth

Wycombe(6) Vs Newport (24)
Wycombe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Notts ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leyton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Plymouth ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Newport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crawley ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Plymouth ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Portsmouth ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/11/16Newport 0 – 1 Wycombe
05/03/16Newport 1 – 0 Wycombe
21/10/15Wycombe 0 – 2 Newport
14/02/15Wycombe 1 – 2 Newport
09/08/14Newport 0 – 2 Wycombe
12/04/14Newport 2 – 0 Wycombe
26/12/13Wycombe 0 – 1 Newport ៕

dwe


ចែករំលែក៖