ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League សម្រាប់ថ្ងៃទី១-២ខែមករា នេះ ManCity, Arsenal, Liverpool រំពឹងរកបាន៣ពិន្ទុ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League សម្រាប់ថ្ងៃទី១ និងថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះក្រុម ManCity, Arsenal, Liverpool ជាក្រុមដែលមាន ប្រវត្តិប្រកួតល្អ និងមានសង្ឃឹមរកបាន៣ ពិន្ទុពីគូប្រកួតរបស់ខ្លួនទាំងក្នុង និងក្រៅ ទឹកដី ។

ថ្ងៃទី១ ខែមករា
Watford(10) Vs Tottenham(5)
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man City ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sunderland ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Crystal ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hull ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Burnley ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Southampton ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Tottenham 1 – 0 Watford
28/12/15Watford 1 – 2 Tottenham
28/01/12Watford 0 – 1 Tottenham
04/12/08Watford 1 – 2 Tottenham
17/03/07Tottenham 3 – 1 Watford
28/10/06Watford 0 – 0 Tottenham
ទស្សនៈWDW:Watford 0-1 Tottenham
ទស្សនៈPD:Watford 0 – 2 Tottenham
ទស្សនៈAsianB: Tottenham អាចឈ្នះ

Arsenal(4) Vs Crystal(17)
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Everton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Man City ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ West Brom ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man United ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chelsea ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Watford ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16Arsenal 1 – 1 Crystal
16/08/15Crystal 1 – 2 Arsenal
21/02/15Crystal 1 – 2 Arsenal
16/08/14Arsenal 2 – 1 Crystal
02/02/14Arsenal 2 – 0 Crystal
26/10/13Crystal 0 – 2 Arsenal
ទស្សនៈWDW:Arsenal 3 – 1 Crystal
ទស្សនៈPD:Arsenal 2 – 0 Crystal
ទស្សនៈAsianB: Arsenal អាចឈ្នះ

ថ្ងៃទី២ ខែមករា
Middlesbrough(15) Vs Leicester (16)
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Swansea ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Burnley ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bournemouth ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Stoke ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Everton ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Leicester 2 – 2 Middlesbrough
25/01/14Leicester 2 – 0 Middlesbrough
03/08/13Middlesbrough 1 – 2 Leicester
19/01/13Leicester 1 – 0 Middlesbrough
29/09/12Middlesbrough 1 – 2 Leicester
02/02/12Leicester 2 – 2 Middlesbrough
29/09/11Middlesbrough 0 – 0 Leicester

Everton (7) Vs Southampton (8)
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arsenal ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Liverpool ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leicester ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Stoke ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bournemouth ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tottenham ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/11/16Southampton 1 – 0 Everton
16/04/16Everton 1 – 1 Southampton
15/08/15Southampton 0 – 3 Everton
04/04/15Everton 1 – 0 Southampton
20/12/14Southampton 3 – 0 Everton
26/04/14Southampton 2 – 0 Everton
29/12/13Everton 2 – 1 Southampton

Man City(3) Vs Burnley(14)
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Watford ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Arsenal ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hull ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ West Ham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tottenham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Middlesbrough ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Burnley 1 – 2 ManCity
15/03/15Burnley 1 – 0 ManCity
28/12/14ManCity 2 – 2 Burnley
03/04/10Burnley 1 – 6 ManCity
07/11/09ManCity 3 – 3 Burnley
29/12/01ManCity 5 – 1 Burnley
27/08/01Burnley 2 – 4 ManCity

Sunderland(18) Vs Liverpool(2)
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chelsea ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Watford ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Man United ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Everton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Stoke ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Liverpool 2 – 0 Sunderland
06/02/16Liverpool 2 – 2 Sunderland
31/12/15Sunderland 0 – 1 Liverpool
10/01/15Sunderland 0 – 1 Liverpool
06/12/14Liverpool 0 – 0 Sunderland
27/03/14Liverpool 2 – 1 Sunderland
29/09/13Sunderland 1 – 3 Liverpool

West Brom(9) Vs Hull(20)
West Brom ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swansea ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Man United ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Arsenal ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tottenham ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ West Ham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Man City ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/11/16Hull 1 – 1 West Brom
10/01/15West Brom 1 – 0 Hull
06/12/14Hull 0 – 0 West Brom
25/09/14West Brom 3 – 2 Hull
22/03/14Hull 2 – 0 West Brom
21/12/13West Brom 1 – 1 Hull
31/01/09Hull 2 – 2 West Brom

West Ham(11) Vs ManUnited (6)
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burnley ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hull ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Swansea ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crystal ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ West Brom ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sunderland ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/12/16ManUnited 4 – 1 West Ham
27/11/16ManUnited 1 – 1 West Ham
11/05/16West Ham 3 – 2 ManUnited
14/04/16West Ham 1 – 2 ManUnited
13/03/16ManUnited 1 – 1 West Ham
05/12/15ManUnited 0 – 0 West Ham
08/02/15West Ham 1 – 1 ManUnited ៕

WEST BROMWICH, ENGLAND - OCTOBER 15: Dele Alli of Tottenham Hotspur (R) attempts to score past Ben Foster of West Bromwich Albion (L) but shot goes wide during the Premier League match between West Bromwich Albion and Tottenham Hotspur at The Hawthorns on October 15, 2016 in West Bromwich, England.  (Photo by Michael Regan/Getty Images)


ចែករំលែក៖