ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានបង្ហាញ​ពី​តម្លៃ​ធ្វើលិខិត​ឆ្លងដែន​ជៀសវាង​ការ​ឆ្លៀតឱកាស​យក​កម្រៃ​សេវា​លើស​ការកំណត់

ចែករំលែក៖

អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានបង្ហាញ​ពី​តម្លៃ​ធ្វើលិខិត​ឆ្លងដែន​ជៀសវាង​ការ​ឆ្លៀតឱកាស​យក​កម្រៃ​សេវា​លើស​ការកំណត់


ចែករំលែក៖