ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


ចែករំលែក៖